Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. juuni 2012

Komisjon täpsustab olemasolevaid eeskirju pikemate veoautode piiriülese kasutamise kohta

Euroopa Komisjoni asepresident ja transpordivolinik Siim Kallas esitas täna Euroopa Parlamendile ja nõukogule maanteesõidukite massi ja mõõtmeid käsitleva direktiivi1 tõlgenduse ning tingimused, mida tuleb järgida, kui naaberliikmesriigid soovivad lubada pikematel veoautodel ületada nimetatud riikide vahelist piiri.

Kõnealune tõlgendus saadeti kirjaga Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismikomisjoni esimehele Brian Simpsonile Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu algselt esitatud küsimuste põhjal.

Direktiiviga 96/53 maanteesõidukite maksimaalmõõtmete ja täismassi kohta nähakse ette kolm asjaolu, mille puhul on lubatud erandid veoautode maksimaalmõõtmete kohta. Naaberliikmesriigid, kes soovivad neid erandeid kasutada ning lubada pikematel veoautodel nimetatud riikide vahelist piiri ületada, võivad seda teha üksnes konkreetsete tingimuste täitmise korral.

  • Esimene erand käsitleb jagamatu veose veoteenust. Sellise veoteenuse võivad asjaomased liikmesriigid heaks kiita eriloa alusel.

  • Teine erand käsitleb piiri ületavaid sõidukeid, mille puhul rakendatakse moodulkontseptsiooni, kui kehtivad taristunõuded seda võimaldavad. Kõnealust veoteenust direktiiviga ei keelata, tingimusel, et see ei mõjuta oluliselt rahvusvahelist konkurentsi ning transport jääb kahe liikmesriigi vaheliseks.

  • Kolmas erand käsitleb katsetamisel olevat veoteenust, mis peab piirduma kohalike vedudega ja toimuma teatava ajavahemiku jooksul.

Lisaks ei tohi teha vahet asjaomastest liikmesriikidest ja teistest liikmesriikidest pärit vedajate vahel. Tuleks vältida olukorda, kus kõnealuste erandite kohaldamisel muutuvad erandlikud juhud reegliteks.

Eespool kirjeldatu ei mõjuta liikmesriike, kes ei kasuta kõnealuseid erandeid ning ei luba pikemaid veoautosid oma territooriumile. Seega võib iga liikmesriik kohalikke olusid ja probleeme arvestades ise otsustada, kas lubada pikemate veoautode kasutamist oma territooriumil või mitte. See on kooskõlas subsidiaarsuspõhimõttega.

Komisjon kavatseb teha 2012. aasta lõpu poole ettepaneku massi ja mõõtmeid käsitleva direktiivi muude aspektide mõningaseks muutmiseks (nt veoauto kabiini konstruktsiooni ja aerodünaamika parandamiseks). See annab kaasseadusandjatele võimaluse vaadata soovi korral üle eeskirjad piiriülese kasutamise kohta.

Taust − praegu lubatakse moodulveokeid kasutada Soomes ja Rootsis ning neid katsetatakse Taanis, Madalmaades ja teatavates Saksamaa liidumaades.

Direktiiv 96/53/EÜ

Asepresident Siim Kallase kiri

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Nõukogu direktiiv 96/53/EÜ, 25. juuli 1996, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass


Side Bar