Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 15. června 2012

Komise zpřehlednila stávající pravidla pro přeshraniční používání delších nákladních vozidel

Místopředseda Kallas, evropský komisař odpovědný za dopravu, dnes podal Evropskému parlamentu a Radě výklad směrnice o hmotnosti a rozměrech silničních vozidel1 a podmínek, které mají být splněny, pokud sousední členské státy chtějí povolit delším nákladním vozidlům přejezd společných hranic.

Výklad byl zaslán dopisem panu Simpsonovi, předsedovi Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu, v návaznosti na otázky, které původně položila Mezinárodní unie silniční dopravy.

Směrnice 96/53 o maximální hmotnosti a rozměrech silničních vozidel stanoví tři okolnosti, za nichž lze povolit odchylky od maximálních rozměrů vozidel. Sousední členské státy, které si přejí využít těchto odchylek, aby povolily delším nákladním vozidlům přejezd hranic mezi svými územími, tak mohou učinit, pouze pokud jsou splněny zvláštní podmínky:

  • První odchylka se týká přepravy nedělitelného nákladu. Tu mohou příslušné členské státy povolit na základě zvláštního povolení.

  • Druhá odchylka se vztahuje na vozidla využívající při překročení hranic modulový přístup, pokud to stávající požadavky na infrastrukturu dovolují. Směrnice tuto dopravu nezakazuje, pokud významně neovlivní mezinárodní hospodářskou soutěž a omezí se na území dvou členských států.

  • Třetí odchylka se týká cesty, která je součástí zkušební jízdy. Jízda však musí zůstat místně i časově omezená.

Kromě toho nesmí docházet k diskriminaci ve vztahu k přepravcům z příslušného členského státu a jiných členských států. Tyto odchylky by navíc neměly vést k tomu, aby se výjimečné postupy staly normou.

Výše uvedená ustanovení neplatí v členských státech, které těchto odchylek nevyužívají a delší vozidla na svá území nevpouštějí. Každý členský stát tedy může podle místních podmínek a uvážení rozhodnout, zda na svém území používání delších vozidel povolí či nepovolí. Tento koncept je v souladu se zásadou subsidiarity.

Koncem roku 2012 plánuje Komise navrhnout omezené změny dalších aspektů směrnice o hmotnosti a rozměrech (např. zlepšení designu kabiny a aerodynamických vlastností nákladního vozidla). V případě, že si to budou spolutvůrci právní úpravy přát, budou mít možnost podrobit pravidla pro přeshraniční použití revizi.

Souvislosti – v současnosti je používání modulárních nákladních vozidel povoleno ve Finsku a Švédsku a v Dánsku, Nizozemsku i v některých německých spolkových zemích je ve fázi testování.

Směrnice 96/53/ES

Dopis od místopředsedy Kallase

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.


Side Bar