Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 15 юни 2012 г.

Комисията пояснява съществуващите правила за трансгранична употреба на дълги камиони

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас представи днес на Европейския парламент и на Съвета тълкувание на Директивата относно размерите и масите на пътните превозни средства1 и условията, които трябва да се спазват, когато съседни държави разрешават границата между тях да бъде прекосявана от дълги камиони.

Тълкуванието беше изпратено в писмен вид до Брайън Симпсън — председател на комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент, като в него бяха обхванати някои въпроси, повдигнати от Международния съюз за автомобилен транспорт въпроси.

В Директива 96/53/ЕО относно максимално допустимите размери и маси на пътните превозни средства се предвиждат три обстоятелства, при които може да бъде предоставена дерогация за максималните размери на камионите. Съседни държави от ЕС, които желаят да се възползват от тази дерогация, за да разрешат на дълги камиони да прекосяват границата между тях, могат да го направят само при следните условия:

  • Първата дерогация се отнася за транспортиране на неделими товари. В такъв случай съответната държава членка може да издаде специални разрешителни за подобна транспортна операция.

  • Втората дерогация е за превозни средства на модулен принцип, прекосяващи граница, където съществуващата инфраструктура позволява това. Директивата не забранява такива транспортни операции, стига те да не засягат значително международната конкуренция и транспортът да се извършва само в две държави членки.

  • Третата дерогация се отнася за курсове, които са част от пробна експлоатация. Те трябва да са локални и ограничени във времето.

Освен това не трябва да съществува дискриминация между превозвачите от съответната държава от ЕС и от други държави членки. Тези дерогации също така следва да не водят до установяването на изключенията като норми.

Горепосоченото не се отнася за държави членки, които не се възползват от дерогациите и не разрешават достъпа на дълги камиони на своята територия. Така всяка държава може да реши дали да разреши или забрани употребата на дълги камиони на своя територия въз основа на местните обстоятелства и обществените нагласи, което е в съответствие с принципа на субсидиарност.

Към края на 2012 г. Комисията възнамерява да предложи несъществени изменения на други аспекти от Директивата относно размерите и масите (например за подобряване на конструкцията на кабините и аеродинамиката на камионите). Това би дало възможност на съзаконодателите при желание да преразгледат правилата за трансгранична употреба.

Контекст — понастоящем употребата на камиони на модулен принцип е разрешена във Финландия и Швеция и е в пробен период в Дания, Нидерландия и някои германски провинции.

Директива 96/53/ЕО

Писмо от заместник-председателя на Европейската комисия Сийм Калас

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик.


Side Bar