Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

komisja europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 14 czerwca 2012 r.

RegioStars 2012 –Komisja nagradza innowacyjne projekty finansowane przez UE

Dziś wieczorem uwaga Europy skupi się na innowacyjnych i inspirujących projektach ze Szwecji, Polski i Austrii oraz dwóch partnerstwach transnarodowych, kiedy komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn przedstawi laureatów nagród RegioStars 2012. Wraz z przewodniczącym jury Lukiem Van den Brande komisarz Hahn wręczy nagrody w pięciu kategoriach. Celem jest wyróżnienie dobrych praktyk przy realizacji projektów dziedzinie rozwoju regionalnego współfinansowanych przez UE.

Komisarz Hahn powiedział: „Wielokrotnie podkreślamy znaczenie inwestowania w dynamiczne i innowacyjne sektory, takie jak infrastruktura badawczo-rozwojowa i efektywność energetyczna, aby Europa kontynuowała dokonywanie zmian w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce. Tegoroczne nagrody przyznano modelowym projektom w dziedzinie gospodarki niskoemisyjnej, przystosowania się do zmian klimatu i przeciwdziałania zjawisku marginalizacji. Wszystkie one mają na celu poprawę jakości życia obywateli. Z dumą stwierdzam, że każdy z tych projektów jest liderem w realizacji naszych wspólnych celów „Europy 2020”.

Przewodniczący jury i były przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande dodał: „Ponieważ zgłoszono bardzo dużo znakomitych projektów, wybór zwycięzców wymagał poważnej analizy i wywołał wiele dyskusji. Patrząc na jakość, wartość dodaną i wpływ tych projektów, jury miało wrażenie, że zwycięzcami byli wszyscy finaliści, ale pięć nagrodzonych projektów szczególnie się wyróżniało”.

Do składania projektów zostały zaproszone wszystkie regiony UE, które otrzymały finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności po dniu 1 stycznia 2000 r. Podczas obecnej, piątej edycji nagród Komisja Europejska otrzymała rekordową liczbę 107 zgłoszeń, spośród których wybrano 24 finalistów. Nagrody za rok 2012 przyznano w następujących pięciu kategoriach:

  • Inteligentny wzrost: innowacyjne projekty lub programy służące wspieraniu innowacyjności usług w różnych postaciach.

  • Zrównoważony wzrost: inwestycje w usługi ekosystemowe i zieloną infrastrukturę prowadzące do zrównoważonego rozwoju regionalnego.

  • Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu: strategie, inicjatywy lub projekty dotyczące problemu zmian demograficznych i wspierające aktywne starzenie się. (Rok 2012 jest „Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”).

  • CityStar: zintegrowane strategie na rzecz rozwoju obszarów miejskich będących w trudnej sytuacji.

  • Informacja i komunikacja:  informowanie opinii publicznej w internecie o projektach, które uzyskały wsparcie w ramach polityki regionalnej UE.

Dzisiejsza uroczystość odbędzie się w hotelu Le Plaza w Brukseli. Stanowi ona część dorocznej konferencji „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, będącej dla polityków i specjalistów z różnych regionów Europy okazją do przedyskutowania kluczowych zagadnień z dziedziny europejskiej polityki spójności i modelowych projektów finansowanych z funduszy regionalnych UE.

Kontekst

Laureaci:

Kategoria 1: Inteligentny wzrost – Eco World Styria

Misją projektu ECO WORLD STYRIA było zwiększenie koncentracji odnoszących sukcesy przedsiębiorstw działających w branży czystych technologii (cleantech) w regionie Styrii w Austrii i zapewnienie konkurencyjności tego klastru jako światowej lokalizacji dla innowacyjnych przedsiębiorstw z tego sektora. Od momentu rozpoczęcia projektu ekoinnowacje wygenerowały 5 tys. nowych miejsc pracy, zwiększając liczbę pracowników przedsiębiorstw średnio o ponad 10 proc. rocznie.

Kategoria 2: Zrównoważony wzrost – GRaBS („Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco-towns”) – Europejska współpraca terytorialna (EWT)

Projekt GRaBS zrzesza 14 partnerów pochodzących z ośmiu państw członkowskich (Austria, Grecja, Holandia, Litwa, Włochy, Słowacja, Szwecja i Wielka Brytania), którzy reprezentują władze stające wobec szeregu wyzwań związanych ze zmian klimatu. Celem projektu jest zapewnienie narzędzi i wiedzy w celu odpowiedniego dostosowania rozwoju obszarów miejskich, zarówno tych istniejących, jak i nowo powstających, w całej Europie do skutków zmiany klimatu.

Kategoria 3: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – „Older people for Older people” (O4O) – Europejska współpraca terytorialna

Projekt O4O obejmował pracę z grupami starszych osób na północnych krańcach Europy (w Szkocji, Szwecji, Finlandii, Irlandii Północnej i na Grenlandii). Wspólne umiejętności, doświadczenie i wiedzę pokolenia wykorzystano do określenia priorytetów usług i działań wspierających, umieszczając osoby starsze w centrum procesu kształtowania polityki.

Kategoria 4: CityStar

SÖM „South East Malmö”'

Projekt SÖM miał na celu stworzenie środowiska zrównoważonego społecznie, środowiskowo i finansowo w czterech dzielnicach południowo-wschodniego Malmö, szczególnie dotkniętych bezrobociem i zależnością od świadczeń społecznych. Jego długofalowe skutki obejmowały ustanowienie partnerstwa strategicznego oraz opracowanie planu działania dla obszaru i całego miasta. Projekt zwiększył zaangażowanie obywateli, podmiotów prywatnych, właścicieli nieruchomości oraz środowisk handlu i przemysłu w działania na rzecz przyszłego rozwoju miasta.

Kategoria 5: Informowanie opinii publicznej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Strona internetowa województwa podlaskiego – www.podlaskiedotacje.pl – dostępna w języku polskim i angielskim, jest jednym z najważniejszych narzędzi jego strategii komunikacyjnej. Przedstawia wyczerpujące, szczegółowe informacje na temat inwestycji UE (w tym prezentacje, zdjęcia i mapy pokazujące lokalizację inwestycji) i beneficjentów programu. Umożliwia szybkie i skuteczne wyszukiwanie i przyczynia się do propagowania unijnych programów i inwestycji wśród różnych grup odbiorców. Strona internetowa zawiera przyjazne dla użytkownika narzędzia, które pozwalają sprawdzić efekty i stan realizacji projektów, przedstawiając przykłady dobrych praktyk, które w istotny sposób przyczyniły się do wzrostu gospodarczego regionu.

Dodatkowe informacje:

www.ec.europa.eu/regiostars

Prezentacja finalistów nagród RegioStars 2012

http://www.flickr.com/euregional

Twitter: @EU_Regional - #RegioStars

Materiały wideo i prezentacje nagrodzonych projektów będą dostępne na EbS w dniu 14 czerwca

Więcej informacji na temat konferencji „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, w tym program, można znaleźć na jej stronie internetowej

Kontakt:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar