Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. juni 2012

Gennembrud: EU-institutionerne når til enighed om en fælles tilgang til agenturer

Repræsentanter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen nåede i Strasbourg i går (den 12.) til enighed om en fælles erklæring og en fælles tilgang til EU's decentraliserede agenturer. Aftalen vil i høj grad forbedre agenturernes forvaltning og gøre dem mere effektive og dermed vil de blive et bedre værktøj til at gennemføre EU's politikker. Aftalen skal nu godkendes formelt af hver enkelt institution.

Næstformand i Kommissionen, Maroš Šefčovič, som er kommissær for interinstitutionelle forbindelser og administration, udtalte: "Denne aftale er virkelig et gennembrud, som vil sikre god forvaltning og større effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed i EU's decentraliserede agenturer. Den ekstra værdi, vi forventer at se, vil få afgørende betydning i den nuværende politiske og økonomiske situation, hvor der er stort behov for at effektivisere. Kommissionen vil samarbejde med alle EU-agenturer for at sikre sig, at gennemførelsen af aftalen bliver en succes."

Jutta Haug, som er tysk medlem af Europa-Parlamentet (S&D) og repræsenterer Europa-Parlamentet i drøftelserne, udtalte: "Jeg er lettet over, at vi endelig er nået til enighed. Der er taget hensyn til spørgsmål, som ligger Europa-Parlamentet stærkt på sinde. Arbejdet med de decentraliserede agenturer er dog ikke afsluttet endnu. Efter tre års hårdt arbejde er vi endelig nået til enighed om de decentraliserede agenturer, hvilket betyder, at tålmodighed lønner sig."

Europaminister Nicolai Wammen udtalte under det danske formandskab for Rådet: "I disse krisetider, hvor hver en øre skal vendes, er jeg godt tilfreds med, at vi er noget til enighed om en fælles tilgang til EU's decentraliserede agenturer. Aftalen om dette vigtige spørgsmål viser, at institutionerne kan opnå gode resultater gennem konstruktivt samarbejde: ved at sørge for, at agenturerne kan opnå bedre resultater og blive bedre til at gennemføre EU's politikker, forbedrer vi også den måde, Den Europæiske Union fungerer på til gavn for borgerne. Jeg føler, at vi har fundet den rette balance mellem at respektere det enkelte agenturs selvstændighed og egenart og at få løst en række tværgående problemer."

Den fælles tilgang indebærer en række forbedringer, herunder: behovet for at foretage en objektiv konsekvensanalyse inden det besluttes at oprette et nyt agentur; fastlæggelse af kriterier for valg af hjemsted og praktiske forhold vedrørende hovedkontoret; regelmæssige evalueringer (hvert 5. år) og indførelse af en udløbs- eller en revisionsklausul, som giver mulighed for at sammenlægge eller lukke agenturer; forudgående eller efterfølgende evaluering af agenturets programmer/aktiviteter; fastlæggelse af centrale resultatindikatorer; en flerårig programmering, som knyttes til en flerårig ressourceplanlægning; en større sammenhæng mellem de opgaver agenturet udfører og dets menneskelige og økonomiske ressourcer; en mere strømlinet forvaltningsstruktur samt en præcisering af, hvem der gør hvad. Kommissionen vil inden udgangen af 2012 foreslå en køreplan for aftalens gennemførelse, hvori der tages højde for det enkelte agenturs egenart.

Baggrund

Denne fælles tilgang til EU's decentraliserede agenturer er resultatet af de tre institutioners fælles indsats. I marts 2009 nedsatte de tre institutioner efter Kommissionens meddelelse "Europæiske agenturer – vejen frem" en interinstitutionel arbejdsgruppe (IIWG), som under ledelse af Kommissionen skulle drøfte, hvordan EU-agenturerne skulle forvaltes og fungere. Arbejdsgruppen tog fat på en række spørgsmål, herunder spørgsmålet om EU-agenturernes rolle og position i forhold til de øvrige EU-institutioner, spørgsmålet om agenturernes oprettelse, organisation og drift samt spørgsmålet om budget, tilsyn og ledelse. Det førte til udarbejdelsen af i alt 34 faktablade, som beskrev den nuværende situation, problemer og løsningsmuligheder, samt hvordan eventuelle løsninger kunne gennemføres. På dette grundlag forhandlede Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen sig frem til en uformel aftale i Strasbourg den 12. juni 2012.

Den fælles tilgang vedrører 31 decentraliserede agenturer, som ligger i forskellige medlemsstater. Agenturerne arbejder inden for en række forskellige politikområder og udfører en bred vifte af opgaver. To decentraliserede agenturer, som beskæftiger sig med udenrigs- og sikkerhedspolitik, er ikke omfattet af aftalen, og det er de seks forvaltningsorganer heller ikke.

For mange borgere er det gennem agenturerne, at EU er mest synlig i deres hverdag. Agenturerne udfører forskellige opgaver – nogle yder støtte til EU's beslutningsproces ved at samle ekspertise, nogle vedtager specifikke afgørelser under anvendelse af fastlagte EU-standarder, og andre bidrager til gennemførelsen af EU-politikker. Den ad hoc-oprettelse af agenturer, der er set gennem årene, er ikke blevet ledsaget af en overordnet vision om deres position i EU, og det har gjort det vanskeligere for dem at arbejde effektivt og levere resultater til EU.

EU's decentraliserede agenturer har over 5 000 ansatte og fik 737 mio. EUR fra EU-budgettet i 2011.

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar