Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. júna 2012

Práva cestujúcich: nespravodlivé odmietnutia prepravy stále problémom pre zdravotne postihnutých cestujúcich leteckou dopravou, konštatuje Komisia

Mnohí zdravotne postihnutí cestujúci alebo cestujúci so zníženou pohyblivosťou pri cestovaní leteckou dopravou stále čelia problémom v podobe neopodstatneného odmietnutia ich prepravy alebo nespravodlivých požiadaviek. Komisia v čase, keď sa tisíce paraolympionikov a divákov s postihnutím pripravuje na cestu do Londýna na Olympijské hry 2012, uverejnila usmernenia ozrejmujúce ich práva pri využívaní leteckej dopravy.

Podpredseda Siim Kallas, európsky komisár zodpovedný za dopravu, vyhlásil: Život s postihnutím je už aj tak dostatočne náročnou výzvou – nemal by sa ešte dodatočne komplikovať na letiskách."

Usmernenia sa vzťahujú na cestujúcich na všetkých letiskách v EÚ, ako aj na operácie leteckých dopravcov EÚ na celom svete. Rovnako sa týkajú aj dopravcov z krajín mimo EÚ pri letoch z Európy alebo na jej území.

Ich účelom je objasniť platné pravidlá EÚ v oblasti práv zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (nariadenie ES č. 1107/2006). Venujú sa problémom v 22 oblastiach leteckej dopravy, aby všetci mohli cestovať bez toho, aby boli diskriminovaní.

Hlavné body sú:

1.Informácie v predstihu: V usmerneniach sa zdôrazňuje dôležitosť informovať dopravcu v časovom predstihu. Zdravotne postihnutí cestujúci a cestujúci so zníženou pohyblivosťou musia poskytovateľom služieb (letiskám alebo leteckým dopravcom) oznámiť svoje potreby najneskôr 48 hodín pred uvedeným časom odletu, aby poskytovatelia služieb mohli zorganizovať potrebnú pomoc.

2.Neopodstatnené odmietnutie prepravy: Cestujúci hovoria o opakujúcich sa problémoch v podobe odmietnutí prepravy a nejednotných požiadaviek na osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti a povinnosti byť sprevádzaný inou osobou.

  • Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti: V usmerneniach sa objasňuje, že osvedčenia zdravotnej spôsobilosti by sa štandardne nemali vyžadovať od ľudí so stabilným stavom - napríklad od nevidiacich alebo ľudí na invalidných vozíkoch.

  • Sprevádzajúce osoby: V usmerneniach sa objasňuje, že od samostatných osôb by sa štandardne nemalo vyžadovať, aby ich sprevádzala iná osoba, okrem prípadov, keď existujú osobitné bezpečnostné požiadavky, o ktorých by mali byť informované.

3.Problémy s lekárskym zariadením a mobilnými pomôckami

  • Mobilné pomôcky: v usmerneniach sa zdôrazňuje, že zdravotne postihnutí cestujúci a cestujúci s zníženou pohyblivosťou môžu mať dva kusy mobilných pomôcok na bezplatnú prepravu. Cestujúci používajúci elektrický invalidný vozík sú povinní o tejto skutočnosti upovedomiť leteckého dopravcu minimálnej 48 hodín pred cestou. Ďalej sa v usmerneniach zdôrazňuje, že slepecké psy s osvedčením sa prepravujú v kabíne lietadla pod podmienkou, že sa táto potreba oznámila s časovým predstihom. Na športovú výstroj, ktorá nie je mobilnou pomôckou, sa ako v prípade ostatných cestujúcich, vzťahujú všeobecné pravidlá leteckej spoločnosti o batožine.

  • Kyslík na palube: pasažieri, ktorí musia cestovať s kyslíkom, musia túto skutočnosť nahlásiť v časovom predstihu. V usmerneniach sa objasňuje, že rozhodnutie, či si cestujúci môžu vziať na palubu vlastný kyslík, prináleží leteckým spoločnostiam. Neexistuje žiadna požiadavka, aby letecké spoločnosti zabezpečovali kyslík. Túto informáciu musia však letecké spoločnosti zreteľne poskytnúť.

Podpredseda Siim Kallas na margo nových usmernení vyhlásil: „Môj odkaz zdravotne postihnutým cestujúcim znie: ak chcete cestovať jednoduchšie, poskytnite dopravcom informácie v predstihu.

Leteckým spoločnostiam a prevádzkovateľom letísk zas odkazujem: zdravotne postihnutí cestujúci a cestujúci so zníženou pohyblivosťou spravidla potrebujú vašu pomoc. Tieto usmernenia sú tu na to, aby vám pomohli pomáhať im.“

Pán Yannis Vardakastanis, predseda Európskeho fóra zdravotne postihnutých, uviedol: „Kvalitná pomoc je pre ľudí so zdravotným postihnutím veľmi dôležitá a vysvetľujúce usmernenia tento aspekt veľmi dobre zohľadňujú. Európska komisia si zvolila vyváženú koncepciu, vďaka ktorej je schopná primerane chrániť ako záujmy zdravotne postihnutých cestujúcich, tak záujmy osôb so zníženou pohyblivosťou.“

Xavier González, výkonný riaditeľ Medzinárodného paraolympijského výboru, ktorý paraolympiádu organizuje, dodal: „Vítame uverejnenie týchto usmernení a dúfame, že letiská a letecké spoločnosti v Európe ich okamžite začnú zohľadňovať.

Rovnako, ako mnohí iní cestujúci so zdravotným postihnutím, ktorí lietajú denne, aj naši športovci musia pri cestovaní čeliť zbytočným problémom na letiskách a zo strany leteckých spoločností. Snažíme sa o rovnosť v spoločnosti, a preto by to takto nemalo byť.

Toto leto do Londýna na najväčšiu paraolympiádu všetkých čias pocestuje 4 200 športovcov. Skúsenosť, ktorú budú mať s leteckými spoločnosťami a na letiskách, by mohla ovplyvniť to, ako budú vnímať celkový úspech podujatia, bez ohľadu na svoj športový výkon."

Súvislosti

Napriek právnym predpisom EÚ o právach cestujúcich sa zdravotne postihnutí cestujúci a cestujúci so zníženou pohyblivosťou aj naďalej stretávajú s problémami pri cestovaní leteckou dopravou: nedostatok alebo rozdielna úroveň kvality služieb v Európe; príliš časté neopodstatnené odmietnutia prepravy alebo obmedzenia rezervácií alebo nástupu do lietadla podložené nejasnými bezpečnostnými dôvodmi; nejednotnosť pri zaobchádzaní s cestujúcimi, ktorí potrebujú na palube lekársky kyslík; obmedzená informovanosť cestujúcich o ich právach; obmedzený podiel (približne 40 %) prípadov, keď sa potreba pomoci oznámi pred cestou, čo je však mimoriadne dôležité, aby poskytovatelia služieb mohli pripraviť požadovanú pomoc, nedostatky v harmonizovanom uplatňovaní nariadenia zo strany vnútroštátnych orgánov presadzovania práva a nedostatočná účinnosť pri vybavovaní sťažností.

Usmernenia vychádzajú z podrobného posúdenia platného nariadenia týkajúceho sa práv zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivost'ou v leteckej doprave1 (nariadenie ES č. 1107/2006).

O usmerneniach prebehli dôkladné diskusie so všetkými zainteresovanými stranami: s vnútroštátnymi orgánmi, leteckým sektorom (letecké spoločnosti a organizácie letísk), ako aj spotrebiteľskými združeniami, predovšetkým združeniami zastupujúcimi zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Účelom usmernení je uľahčiť leteckú dopravu pre zdravotne postihnutých cestujúcich a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou, a teda pomôcť leteckým dopravcom a letiskám zlepšiť spôsob, akým uplatňujú nariadenie. Rovnako pomôžu vnútroštátnym orgánom pri presadzovaní nariadenia. Predstavujú tak konkrétny prínos v prospech intenzívnejšieho cestovného ruchu aj v skupine zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou, ktorý sa očakáva vzhľadom na paraolympiádu.

Viac informácií nájdete v MEMO/12/422

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Nariadenie (EÚ) č. 1107/2006, Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:SK:PDF


Side Bar