Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

lehdistötiedote

Bryssel 14.6.2012

Matkustajien oikeudet: lennolle pääsyn perusteeton epääminen edelleen ongelma vammaisille lentomatkustajille

Monet vammaiset ja liikuntarajoitteiset lentomatkustajat kohtaavat lennolle pyrkiessään edelleen ongelmia, kuten lennolle pääsyn perusteettomia epäämisiä ja muita kohtuuttomia vaatimuksia. Tuhansien vammaisurheilijoiden ja liikuntarajoitteisten katsojien valmistautuessa matkustamaan Lontooseen vuoden 2012 paralympialaisiin komissio on julkaissut ohjeet, joissa selkeytetään heidän oikeuksiaan lentoliikenteessä.

Liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi, että vammaisuuden kanssa eläminen on jo itsessään riittävän suuri haaste, joten ongelmien ei pitäisi enää lisääntyä lentokentälle saavuttaessa.

Komission laatimat ohjeet koskevat kaikkien EU:n lentoasemien matkustajia ja EU:n lentoyhtiöiden toimintaa kaikkialla maailmassa. Ne koskevat myös EU:n ulkopuolisia lentoyhtiöitä, jotka liikennöivät Euroopassa tai Euroopan lentoasemilta.

Tavoitteena on selventää voimassa olevia EU:n sääntöjä, jotka koskevat vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia lentoliikenteessä (asetus (EY) N:o 1107/2006). Ne liittyvät 22 osa-alueella kohdattaviin ongelmiin, jotka koskevat syrjimätöntä lennolle pääsyä.

Keskeiset seikat ovat seuraavat:

1.Ennakkoilmoitus: Ohjeissa korostetaan ennakkoilmoituksen tärkeyttä. Jotta palveluntarjoajat (lentoasemat tai lentoyhtiöt) voivat järjestää tarvittavaa apua, on tärkeää, että vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt ilmoittavat erityistarpeistaan vähintään 48 tuntia ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

2.Lennolle pääsyn perusteettomat epäämiset: Matkustajat raportoivat toistuvista ongelmista, jotka liittyvät lennolle pääsyn epäämisiin sekä lääkärintodistuksia ja saatettavia matkustajia koskeviin epäjohdonmukaisiin vaatimuksiin.

  • Lääkärintodistukset: Ohjeissa selvennetään, että lääkärintodistuksia ei pitäisi yleensä vaatia henkilöiltä, joiden tila on vakaa, esimerkiksi näkövammaisilta tai pyörätuolin käyttäjiltä.

  • Saattajat: Ohjeissa selvennetään, että omatoimisilta matkustajilta ei pitäisi yleensä edellyttää saattajaa, ellei asiaan liity erityisiä turvallisuusvaatimuksia, joista matkustajille olisi ilmoitettava.

3.Lääkintälaitteisiin ja liikkumisen apuvälineisiin liittyvät ongelmat

  • Liikkumisen apuvälineet: Ohjeissa korostetaan, että vammaisille ja liikuntarajoitteisille matkustajille sallitaan kahden liikkumisen apuvälineen maksuton kuljetus. Sähköpyörätuolia käyttävän matkustajan on ilmoitettava lentoyhtiölle asiasta vähintään 48 tuntia etukäteen. Ohjeissa korostetaan lisäksi, että hyväksytyt opas- ja avustajakoirat on otettava matkustamoon, jos niistä on tehty asianmukainen ennakkoilmoitus. Urheiluvälineisiin, jotka eivät ole liikkumisen apuvälineitä, sovelletaan lentoyhtiöiden yleisiä matkatavarasääntöjä, kuten kenen tahansa matkustajan yhteydessä.

  • Lääkehapen käyttö lennolla: Lääkehappea tarvitsevien matkustajien on annettava asiasta ennakkoilmoitus. Ohjeissa selvennetään, että lentoyhtiön on päätettävä, voivatko matkustajat tuoda lennolle oman happensa, eikä lentoyhtiötä velvoiteta tarjoamaan lääkehappea. Lentoyhtiön on kuitenkin ilmoitettava nämä tiedot selvästi.

Uusia ohjeita kommentoidessaan komissaari Siim Kallas lähetti vammaisille matkustajille seuraavan viestin: "Jos haluatte helpottaa matkaanne, ilmoittakaa tulostanne etukäteen."

Kallasin viesti lentoyhtiöille ja lentoasematoiminnan harjoittajille oli seuraava: "Vammaiset ja liikuntarajoitteiset matkustajat tarvitsevat yleensä apuanne. Nämä ohjeet auttavat teitä auttamaan heitä."

Euroopan vammaisfoorumin puheenjohtaja Yannis Vardakastanis totesi asiasta seuraavaa: "Laadukkaan avun saaminen on vammaisille hyvin tärkeää, ja se on otettu tulkintaohjeissa hyvin huomioon. Euroopan komissio on valinnut tasapainoisen lähestymistavan ja pystyy sen avulla suojelemaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien etuja oikeasuhteisella tavalla."

Paralympialaisten järjestämisestä vastaavan kansainvälisen paralympiakomitean pääjohtaja Xavier González totesi olevansa tyytyväinen nyt julkaistaviin ehdotuksiin ja toivovansa, että ne otetaan viipymättä huomioon koko Euroopan lentoasemilla ja lentoyhtiöissä.

"Monien päivittäin lentävien vammaismatkustajien tavoin myös vammaisurheilijat kohtaavat säännöllisesti tarpeettomia ongelmia matkustaessaan eri yhtiöiden lentokoneilla eri lentoasemien kautta. Tällaista ei saisi tasa-arvoon pyrkivässä yhteiskunnassa tapahtua.

Tänä kesänä 4 200 vammaisurheilijaa matkustaa Lontooseen kaikkien aikojen suurimpiin paralympialaisiin. Heidän eri lentoyhtiöistä ja lentoasemilta saamansa kokemukset saattavat vaikuttaa siihen, pitävätkö he paralympialaisia onnistuneina riippumatta heidän omista urheilusuorituksistaan", Gonzáles lisäsi.

Tausta

Matkustajien oikeuksia koskevasta EU:n lainsäädännöstä huolimatta vammaiset ja liikuntarajoitteiset kohtaavat edelleen ongelmia matkustaessaan lentäen: palvelu on laadultaan heikkoa tai vaihtelevaa Euroopassa; lennolle pääsy evätään tai sitä rajoitetaan perustelematta tai epämääräisiin turvallisuussyihin vedoten; lääkehappea tarvitsevien lentomatkustajien kohtelu on epäjohdonmukaista; matkustajat eivät ole tietoisia oikeuksistaan; pieni osa (noin 40 %) erityisavun tarvitsijoista toimittaa ennen matkaansa ennakkoilmoituksen, joka on ratkaisevan tärkeä, jotta palveluntarjoajat voivat järjestää tarvittavaa apua; kansalliset täytäntöönpanoelimet eivät sovella asetusta yhdenmukaisesti; ja valitusten käsittely on tehotonta.

Ohjeet perustuvat vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä annetun asetuksen1 (asetus (EY) N:o 1107/2006) yksityiskohtaiseen arviointiin.

Ohjeista on keskusteltu perusteellisesti kaikkien sidosryhmien kanssa: kansallisten viranomaisten, lentoliikennealan (lentoyhtiö- ja lentoasemajärjestöjen) sekä kuluttaja- ja käyttäjäjärjestöjen, erityisesti vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien järjestöjen kanssa.

Ohjeet helpottavat vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden lentomatkustusta ja auttavat näin lentoyhtiöitä ja lentoasemia parantamaan asetuksen soveltamista. Ne auttavat myös kansallisia viranomaisia asetuksen täytäntöönpanossa. Ne tuovat todellista lisäarvoa vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden matkustamiseen, jonka odotetaan lisääntyvän paralympialaisten myötä.

Lisätietoja: ks. MEMO/12/422.

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar