Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. juuni 2012

Reisijate õigused: komisjon tunnistab, et puuetega reisijatele lennuteenuste pakkumisest põhjendamatu keeldumine tekitab endiselt probleeme

Paljud puuetega ja piiratud liikumisvõimega isikud peavad lennureisile asudes ikka veel kokku puutuma lennuteenuste pakkumisest põhjendamatu keeldumisega ning muude alusetute nõudmistega. Tuhanded puuetega paraolümpialased ja pealtvaatajad teevad praegu ettevalmistusi sõiduks Londonisse, et osaleda 2012. aasta olümpiamängudel. Seoses sellega on komisjon avaldanud suunised, milles selgitatakse puuetega või piiratud liikumisvõimega inimeste õigusi lennureisil.

Euroopa Komisjoni asepresident, transpordivolinik Siim Kallas ütles:Puuetega toimetulek on juba iseenesest suur probleem. Seepärast ei tohiks lennujaama saabumine puuetega inimesele lisapingeid tekitada.”

Komisjoni suunised hõlmavad reisijaid kõikides ELi lennujaamades ning kõigi ELi lennuettevõtjate tegevust kogu maailmas. Suunised hõlmavad ka selliseid EList väljaspool asuvaid lennuettevõtjaid, kes teenindavad Euroopa territooriumil käitatavaid või Euroopast väljuvaid lende.

Suuniste eesmärk on selgitada Euroopa Liidu eeskirju, mida kohaldatakse puuetega või piiratud liikumisvõimega lennureisijate õiguste suhtes (määrus (EÜ) nr 1107/2006). Dokumendis käsitletakse 22 valupunkti, mis on seotud võrdse juurdepääsu tagamisega lennureisidele.

Põhiprobleemid on järgmised:

1. Eelnev teavitamine. Suunistes rõhutatakse eelneva teavitamise tähtsust. Selleks et teenusepakkujad (lennujaamad või lennuettevõtjad) suudaksid tagada vajaliku abi, on ülimalt oluline, et puuetega ja piiratud liikumisvõimega isikud teataksid teenusepakkujale oma vajadustest vähemalt 48 tundi enne avaldatud väljumisaega.

2. Põhjendamatu keeldumine. Reisijad teatavad pidevalt probleemidest seoses lennuteenuse pakkumisest keeldumisega ning arstitõendite ning saatja olemasolu kohta esitatavate nõuete pideva muutmisega.

  • Arstitõend: suunistes selgitatakse, et stabiilses seisundis isikud (nt pimedad või ratastooli abil liikuvad isikud) ei pea üldjuhul arstitõendit esitama.

  • Puuetega ja piiratud liikumisvõimega isikute saatjad: suunistes selgitatakse, et üldjuhul ei ole saatjat vaja reisijatel, kes saavad hakkama kõrvalise abita, välja arvatud juhul, kui tegemist on konkreetsete ohutusnõuetega. Asjaomaseid reisijaid tuleks sellistest ohutusnõuetest teavitada.

3. Meditsiini- ja liikumisabivahenditega seotud probleemid.

  • Liikumisabivahendid: suunistes rõhutatakse, et puuetega ja piiratud liikumisvõimega reisijatel on õigus tasuta transportida kaht liikumisabivahendit. Elektriratastooli kasutavad reisijad peavad lennufirmat sellest vähemalt 48 tundi varem teavitama. Suunistes rõhutatakse ka seda, et tunnustatud juhtkoerad ja abikoerad reisivad nõuetekohase etteteatamise korral salongis. Kui tegemist on spordivahenditega, mis ei kuulu liikumisabivahendite hulka, kohaldatakse kõikide reisijate suhtes kehtivaid pagasiveo üldeeskirju.

  • Pardale kaasavõetav hapnik: lennureisi ajal hapnikku vajavad reisijad peavad lennuettevõtjat sellest eelnevalt teavitama. Suunistes märgitakse, et lennuettevõtjal on õigus otsustada, kas reisijad võivad oma hapnikuvaru kaasa võtta ning et lennuettevõtjal ei ole kohustust reisijat hapnikuga varustada. Siiski peab lennuettevõtja reisijaid sellest sõnaselgelt teavitama.

Uusi suuniseid kommenteerides märkis asepresident Siim Kallas: „Ma tahaksin öelda puuetega reisijatele, et kui te soovite mugavamalt reisida, siis teatage lennufirmale oma tulekust ette.

Lennufirmadele ja lennujaama käitajatele aga tahaksin südamele panna, et puuetega ja piiratud liikumisvõimega reisijad vajavad üldjuhul teie abi. Need suunised on koostatud selleks, et te saaksite reisijaid aidates aidata ka iseennast."

Euroopa puuetega inimeste foorumi president Yannis Vardakastanis märkis: „Asjatundlik abi on puuetega inimeste jaoks väga tähtis ning seda põhimõtet on tõlgendavates suunistes ka arvesse võetud. Euroopa Komisjon on valinud tasakaalustatud lähenemisviisi, millega tagatakse puuetega ja piiratud liikumisvõimega reisijate huvide proportsionaalne kaitse."

Paraolümpiamängude organiseerimisega tegeleva Rahvusvahelise Paraolümpiakomitee tegevjuht Xavier González lausus: Me oleme kõnealuste suuniste avaldamisega väga rahul ja loodame, et kõik Euroopa lennujaamade käitajad ning lennuettevõtjad loevad need viivitamata läbi.

Nagu paljudel teistel pidevalt lennukiga reisivatel puuetega inimestel, tekib ka meie sportlastel lennujaamades ja lennuettevõtjatega suheldes ikka ja jälle tarbetuid probleeme. Kui meie eesmärk on luua võrdseid võimalusi pakkuv ühiskond, et tohiks see nii olla.

Sel suvel sõidab Londonisse 4200 sportlast, et osaleda kõige suurematel paraolümpiamängudel, mis seni on toimunud. Kogemused, mis nad lennuettevõtjatega suheldes ja lennujaamades liikudes saavad, võivad mõjutada seda, kas nad peavad paraolümpiat kordaläinuks või mitte, sõltumata nende isiklikest saavutustest."

Taust

Vaatamata reisijate õigusi käsitlevatele ELi õigusaktidele seisavad puuetega ja piiratud liikumisvõimega isikud lennureisidel jätkuvalt silmitsi mitmesuguste probleemidega: teenuste kvaliteet Euroopas on halb või ebaühtlane; liiga sageli tuleb ette broneerimisest või pardalelubamisest põhjendamatut keeldumist või ebamäärastel ohutusnõuetel põhinevate piirangute seadmist; pardal meditsiinilist hapnikku vajavatele reisijatele ei pöörata alati vajalikku tähelepanu; reisijad ei ole piisavalt teadlikud oma õigustest; erivajadustest annab lennuettevõtjale eelnevalt teada vaid piiratud arv (ligikaudu 40%) reisijaid, samas on etteteatamine ülimalt oluline, sest see annab teenuseosutajale võimaluse nõutav abi organiseerida; riikide täitevasutused kohaldavad määrust ebaühtlaselt; kaebusi ei käsitleta tulemuslikult.

Suunised põhinevad praegu kehtiva määruse (EÜ) nr 1107/2006 (milles käsitletakse puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul)1 üksikasjalikul hindamisel.

Suuniseid on põhjalikult arutatud kõikide järgmiste sidusrühmadega: riigiasutused, lennundussektor (lennuettevõtjad ja lennujaamade käitajad) ning tarbijate ja kasutajate ühingud, eelkõige sellised ühingud, kes esindavad puuetega ja piiratud liikumisvõimega isikuid.

Suunised aitavad hõlbustada puuetega ja piiratud liikumisvõimega isikute lennureise ning pakkuda lennuettevõtjatele ja -jaamadele abi määruse üksikasjalikumaks kohaldamiseks. Lisaks sellele on suunised riigiasutustele toeks kõnealuse määruse jõustamisel. Suunised annavad ka reaalset lisaväärtust, suurendades selliste puuetega ja piiratud liikumisvõimega isikute arvu, kes kavatsevad sõita paraolümpiale.

Lisateave: MEMO/12/422

Kontaktisikud :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar