Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 13 juni 2012

Digitale Agenda - Commissie verzoekt Nederlandse regelgevende instantie haar plannen voor vaste en mobiele tarieven te herzien

De Europese Commissie heeft besloten OPTA, de Nederlandse regelgevende instantie, te verzoeken het voorstel met betrekking tot de tarieven voor vaste en mobiele gespreksafgifte te wijzigen of in te trekken omdat deze maatregel nadelig zou zijn voor de Nederlandse consument. Afgiftetarieven zijn de tarieven die telecomaanbieders elkaar aanrekenen voor oproepen tussen elkaars netwerken. Deze kosten worden uiteindelijk doorgerekend in het beltarief dat door de consument en de bedrijfswereld wordt betaald. Het is de eerste keer dat de Commissie uit hoofde van artikel 7bis van de Telecomrichtlijn een aanbeveling doet (MEMO11/321).

Vicevoorzitter van de Europese Commissie, Neelie Kroes, zei hierover het volgende: "De door de Nederlandse autoriteiten voorgestelde afgiftetarieven zouden twee keer zo hoog komen te liggen als de tarieven in het kader van de EU-regelgeving, zodat ik OPTA nu heb verzocht het voorstel in te trekken of het te wijzigen. Dit is in het belang van zowel consument als bedrijfsleven en strookt met het oorspronkelijke voorstel van OPTA."

In 2010 kwam OPTA aanvankelijk met een voorstel voor kostengeoriënteerde tarieven voor vaste en mobiele gespreksafgifte die op één lijn lagen met de Aanbeveling van de Commissie van 2009 (zie IP/09/710 en MEMO/09/222). Nadat een aantal telecomexploitanten hiertegen beroep hadden aangetekend werden deze tarieven in augustus 2011 verworpen door het Nederlandse College van Beroep voor het bedrijfsleven, dat een andere methode voorschreef waarbij rekening werd gehouden met kosten die niet rechtstreeks verband houden met gespreksafgifte. Na deze uitspraak stelde OPTA nieuwe tarieven voor die voor de Commissie aanleiding vormden om in 2012 een onderzoek in te stellen (zie IP/12/130).

Het besluit van de Commissie volgt op een onderzoek dat drie maanden in beslag nam en waarin BEREC, het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie, zich achter het standpunt van de Commissie schaarde.

Achtergrond

De lidstaten zijn op grond van de EU-telecomregelgeving verplicht de concurrentie te stimuleren, de belangen van de consument in de EU te behartigen en de ontwikkeling van de interne markt te bevorderen.

Op grond van artikel 7 van de nieuwe telecomkaderrichtlijn zijn nationale telecomregulatoren verplicht de Commissie, het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) en de nationale telecomregulatoren in andere EU-landen in kennis te stellen van maatregelen die zij van plan zijn te nemen om marktproblemen op te lossen. Op grond van de EU-telecomregels mag de Commissie tevens verdere harmonisatiemaatregelen vaststellen in de vorm van aanbevelingen of (bindende) besluiten indien de nationale regelgevende instanties een uiteenlopende benadering, waar het bijvoorbeeld gaat om reguleringsmaatregelen, hanteren en deze verschillen in de hele EU langere tijd aanhouden.

Nuttige links

De brief die de Commissie naar de Nederlandse regelgevende instantie heeft verstuurd, wordt hier gepubliceerd:

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp

Digital Agenda website

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar