Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 juni 2012

EU på G20-mötet i Los Cabos (Mexiko):”Tillsammans omfördelar vi den globala tillväxten”

Bryssel den 15 juni 2012 – Diskussionen om den globala ekonomin och om en ram för tillväxt kommer att stå högt på dagordningen för G20-mötet den 18 och 19 juni i Los Cabos, Mexiko.

Ordförandena José Manuel Barroso och Herman Van Rompuy framhöll inför toppmötet följande: ‑ I detta sammanhang kommer situationen i euroområdet att vara ett viktigt diskussionsämne under årets G20-toppmöte. Vi kommer att göra gällande att EU är fast beslutat att ge en samlad respons på statsskuldskrisen genom följande prioriteringar: ta itu med sårbara länders problem, stödja tillväxt genom strukturreformer och differentierad och tillväxtvänlig budgetkonsolidering inom ramen för den europeiska planeringsterminen, stärka euroområdets finansiella brandväggar, finansiera och rekapitalisera banker och stärka den ekonomiska styrningen inom euroområdet. Vi kommer för våra G20-partner att bekräfta vårt åtagande att trygga finansiell stabilitet och integritet i euroområdet. Vi kommer även att klargöra att vi vill att Grekland stannar kvar i euroområdet och samtidigt respekterar sina åtaganden. Slutligen kommer vi att underrätta våra partner om det arbete vi utför för att ytterligare stärka och fördjupa den ekonomiska unionen så att den matchar vår monetära union.

Båda ordförandena kommer också att uppmana sina G20-partner att känna sitt ansvar genom att ge stark impuls till en omfördelning av den globala ekonomin. Europeiska unionen är övertygad om att Los Cabos-handlingsplanen för tillväxt, som kommer att antas av G20-ledarna, bör innehålla en välavvägd blandning av finanspolitisk konsolidering och strukturreformer, inbegripet balanserade åtaganden från alla G20-medlemmars sida inklusive USA, Japan och Kina, och att handlingsplanen kommer att fungera som en konkret ram för alla G20-länder att förnya sina åtaganden att främja global tillväxt.

Ytterligare en viktig punkt på G20-mötets dagordning är stärkandet av den internationella finansiella strukturen, det finansiella systemet och det finansiella regelverket samt främjandet av ekonomisk integration. De två ordförandena kommer att erinra om att EU är på god väg att ha infört alla finansiella reformer fullt ut senast 2013 och att man förväntar sig att EU:s partner också genomför dessa G20-åtaganden. En reform av finansmarknaden måste fortsatt stå högt på dagordningen för G20-mötet för att de åtaganden som G20-gruppens ledare enades om vid toppmötet i Washington 2008 ska uppfyllas.

Den överenskommelse som redan nåddes av G20-ländernas finansministrar i Washington i april om att öka IMF:s resurser med 430 miljarder US-dollar välkomnas. José Manuel Barroso och Herman Van Rompuy kommer att understryka att det fullständiga genomförandet av de reformer av IMF-kvoten och styrelseformerna som överenskoms 2010 är en kritisk faktor för att öka fondens legitimitet, trovärdighet och effektivitet. EU är på god väg att i tid genomföra 2010 års reformer av IMF-kvoten och styrelseformerna, och alla EU-länder förväntas kunna slutföra sin ratificering inom den överenskomna tidsfristen. EU kommer att uppmuntra alla andra IMF-medlemmar att göra likadant. IMF-medlemmarna bör också nu vara redo för konstruktiva diskussioner om översynen av IMF:s kvotformel och om nästa översyn av kvoterna, med hänsyn till behovet av att förbättra IMF:s ansvarsskyldighet, tillsyn och effektivitet.

Ett tredje sammanträde kommer att inriktas på utveckling, livsmedelssäkerhet och grön tillväxt för alla. För EU är det mycket viktigt att behålla utveckling och tryggad livsmedelssäkerhet på G20-mötets dagordning och att betona att vi alla, både de utvecklade och de mindre utvecklade länderna, bör sträva mot en grönare ekonomi för alla. José Manuel Barroso och Herman Van Rompuy kommer att uppmana G20-gruppen att ge en politisk impuls till att Rio+20-konferensen som äger rum bara några dagar efter G20-toppmötet blir en framgång.

Ledarna i G20 kommer också att diskutera handel, skapandet av arbetstillfällen och tillväxt. EU anser att handeln bör spela en viktig roll i dagens situation som källa för tillväxt och sysselsättning. José Manuel Barroso och Herman Van Rompuy kommer att uppmana sina G20-partner att ge en stark impuls till förenklade handelsprocedurer och därigenom säkerställa ett framgångsrikt resultat inom en del av utvecklingsagendan från Doha som i särskilt hög grad är till hjälp för de minst utvecklade länderna. Med tanke på den oroande ökningen av protektionism kommer de att uppmana G20-länderna att trappa upp kampen mot protektionism och ytterligare stärka det multilaterala handelssystemet.

Sist men inte minst, anser de bägge ordförandena att sysselsättning, särskilt för ungdomar, är en central fråga för EU och för G20-länderna, och välkomnar G20-ländernas fortsatta fokus på sysselsättningsfrågor.

Bakgrund

Det första G20-toppmötet mellan stats- och regeringscheferna hölls i Washington i november 2008. Fram till 2010 sammanträdde ledarna i G20 två gånger om året, sedan förra året anordnas möten årligen. Toppmötet 2013 kommer att hållas i Sankt Petersburg i Ryssland. EU är en fullvärdig medlem av G20-gruppen tillsammans med Argentina, Australien, Brasilien, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Saudiarabien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Tyskland och USA. Av tradition får gästande länder delta i toppmötena. Det mexikanska ordförandeskapet har bjudit in följande fem officiella gästländer till G20-mötet: Spanien (som permanent gästland), Benin (ordförande för Afrikanska unionen), Kambodja (ordförande för Sydostasiatiska nationers förbund), Chile (ordförande för de latinamerikanska och västindiska staternas gemenskap) och Colombia. Som ordförande för det nya partnerskapet för Afrikas utveckling (Nepad) har dessutom Etiopien inbjudits att delta. Liksom tidigare kommer flera sidoevenemang att äga rum, till exempel toppmöten för företag och för arbetstagare (B20 respektive L20).

Läs mer:

MEMO/12/444 EU vid G20-mötet i Los Cabos, Mexiko: Frågor och svar

Läs José Manuel Barroso och Herman Van Rompuys gemensamma G20-skrivelse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2012/05/letter_hvr-jdb_g-20_18-19june.doc

José Manuel Barrosos G20-webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Herman Van Rompuys G20-webbplats:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

Mexikanska regeringens officiella G20-webbplats:

http://www.g20.org/index.php/en

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr och http://www.twitter.com/EC_live

Videomaterial: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/

och http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar