Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 juni 2012

De Europese Unie op de G20-top in Los Cabos (Mexico): "Samen zorgen voor een evenwichtig herstel van de mondiale groei"

Brussel, 15 juni 2012 – Het overleg over de wereldeconomie en over een kader voor groei zal hoog op de agenda van de G20-top staan die op 18 en 19 juni in Los Cabos, Mexico wordt gehouden.

Voorzitters Barroso en Van Rompuy legden voorafgaand aan de bijeenkomst de volgende verklaring af: "De situatie in de eurozone zal dit jaar een belangrijk onderwerp van gesprek vormen op de topbijeenkomst van de G20. Wij zullen de aandacht vestigen op het doortastende beleid van de EU om een omvattend antwoord te geven op de staatsschuldcrisis door de problemen van kwetsbare landen aan te pakken, de groei te stimuleren door middel van structurele hervormingen en gedifferentieerde en groeivriendelijke begrotingsconsolidatie in het kader van het Europees Semester, de financiële brandmuren ("firewalls") van de eurozone te verstevigen, de banken te financieren en te herkapitaliseren, en de economische governance in de eurozone te versterken. Wij zullen onze G20-partners nogmaals bevestigen dat wij alles in het werk zullen stellen om de financiële stabiliteit en de integriteit van de eurozone te beschermen. Verder zullen wij duidelijk laten weten dat wij willen dat Griekenland in de eurozone blijft terwijl het zijn verplichtingen nakomt. Tenslotte zullen wij onze partners in kennis stellen van de werkzaamheden die wij verrichten om onze economische unie verder uit te bouwen en te verdiepen zodat deze beter aansluit bij de monetaire unie".

De beide voorzitters zullen voorts hun G20-partners oproepen hun verantwoordelijkheid te nemen en het herstel van het evenwicht van de wereldeconomie krachtig te stimuleren. De EU is ervan overtuigd dat het Actieplan voor groei van Los Cabos, dat door de staatshoofden en regeringsleiders van de G20-landen zal worden aangenomen, een evenwichtige combinatie moet zijn van begrotingsconsolidatie en structurele hervormingen waarbij alle leden van de G20, ook de VS, Japan en China gelijkwaardige verplichtingen aangaan, en dat dit plan als een concreet kader voor alle G20-landen zal dienen om hun verbintenis inzake het bevorderen van de mondiale groei opnieuw te bevestigen.

Een ander belangrijk onderwerp op de agenda van de G20-bijeenkomst is de versterking van de internationale financiële structuur en het financiële stelsel, de hervorming van de financiële regelgeving en het bevorderen van financiële integratie. De beide voorzitters zullen eraan herinneren dat de EU op schema ligt wat de tenuitvoerlegging van de financiële hervormingen tegen 2013 betreft, en dat de EU van haar partners verwacht dat zij deze G20-verbintenissen eveneens zullen nakomen. De hervorming van de financiële markten zal hoog op de agenda van de G20 moeten blijven staan om uitvoering te geven aan de verbintenissen die sinds de top van Washington in 2008 door de G20-leiders zijn aangegaan.

Het akkoord dat reeds in april in Washington door de ministers van Financiën van de G20 is bereikt om de middelen van het IMF met 430 miljard USD te verhogen, is verheugend. De voorzitters Barroso en Van Rompuy zullen benadrukken dat de volledige tenuitvoerlegging van de in 2010 overeengekomen hervormingen met betrekking tot de quota en het bestuur van het IMF van cruciaal belang is om de legitimiteit, geloofwaardigheid en doeltreffendheid van het Fonds te vergroten. De EU ligt op schema wat de tijdige tenuitvoerlegging van de in 2010 afgesproken quotaherziening en bestuurlijke hervorming van het IMF betreft, en alle lidstaten van de EU verwachten dat zij de ratificatie ervan binnen de afgesproken termijn zullen hebben voltooid. De EU zal alle andere IMF-leden aanmoedigen hetzelfde te doen. De IMF-leden zouden nu tevens bereid moeten zijn tot een constructieve dialoog over de herziening van de quotaformule en de volgende herziening van de quota, gezien de noodzaak om de verantwoordingsplicht, de toezichtsfunctie en de doeltreffendheid van het IMF te verbeteren.

Een derde zitting zal zich bezighouden met ontwikkeling, voedselzekerheid en inclusieve groene groei. Het is voor de EU zeer belangrijk ontwikkeling en voedselzekerheid op de G20-agenda te houden en te benadrukken dat wij allen, zowel de ontwikkelde als de minder ontwikkelde landen, moeten streven naar een groenere en meer inclusieve economie. De voorzitters Barroso en Van Rompuy zullen de G20 oproepen een politieke impuls te geven voor een succesvolle Rio+20-conferentie, die slechts enkele dagen na de G20-top plaatsvindt.

Verder zullen de G20-leiders besprekingen voeren over handel, werkgelegenheidschepping en groei. De EU is van mening dat handel in de huidige situatie een belangrijke rol zou moeten spelen als bron van groei en banen. De voorzitters Barroso en Van Rompuy zullen hun G20-partners oproepen het handelsverkeer een krachtige impuls te geven om ervoor te zorgen dat een deel van de ontwikkelingsagenda van Doha, die met name gunstig is voor de minst ontwikkelde landen, met succes wordt afgerond. Gezien de verontrustende toename van het protectionisme zullen zij er bij de G20 op aandringen dit fenomeen krachtiger te bestrijden en het multilaterale handelssysteem verder te versterken.

Een laatste belangrijk punt is dat beide voorzitters de werkgelegenheid, en met name de werkgelegenheid van jongeren, van cruciaal belang achten voor de EU en voor de G20-landen; zij juichen daarom de voortdurende aandacht van de G20 voor werkgelegenheidskwesties toe.

Achtergrond

De eerste G20-topbijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders werd in november 2008 in Washington gehouden. Tot 2010 kwamen de G20-leiders tweemaal per jaar bijeen, maar sinds vorig jaar worden de bijeenkomsten eenmaal per jaar gehouden. De bijeenkomst van 2013 zal door Rusland in Sint Petersburg worden georganiseerd. De Europese Unie is volwaardig lid van de G20 samen met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, India, Indonesië, Japan, Mexico, Zuid-Korea, Rusland, Saudi-Arabië, Zuid-Afrika, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Gewoonlijk mogen gastlanden de bijeenkomsten bijwonen. Het Mexicaanse voorzitterschap heeft de volgende vijf officiële G20-gastlanden uitgenodigd: Spanje (als permanent gastland), Benin (voorzitter van de Afrikaanse Unie), Cambodja (voorzitter van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten), Chili (voorzitter van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen), en Colombia. Verder is Ethiopië eveneens uitgenodigd als voorzitter van het Nieuwe Partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika (NEPAD). Evenals in het verleden zullen naast de top verscheidene nevenevenementen plaatsvinden, zoals de bedrijfstop (B20) en de werkgelegenheidstop (L20).

Voor verdere informatie

MEMO/12/444 De Europese Unie op de top van de G20 in Los Cabos, Mexico: Vragen en antwoorden

Lees de gezamenlijke G20-brief van de voorzitters Barroso en Van Rompuy:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2012/05/letter_hvr-jdb_g-20_18-19june.doc

De G20-website van voorzitter Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

De G20-website van voorzitter Van Rompuy:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

De officiële G20-website van de Mexicaanse regering:

http://www.g20.org/index.php/en

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr en http://www.twitter.com/EC_live

Videomateriaal: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/

en http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Contact :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar