Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 15. jūnijā

Eiropas Savienība G20 augstākā līmeņa sanāksmē Loskabosā (Meksikā): "Globālās izaugsmes līdzsvara atjaunošana kopīgiem spēkiem"

Brisele, 2012. gada 15. jūnijs. G20 augstākā līmeņa sanāksmē, kas notiks 18. un 19. jūnijā Loskabosā, Meksikā, svarīgākie apspriežamie jautājumi darba kārtībā būs globālā ekonomika un izaugsmes mehānismi.

Priekšsēdētāji Ž. M. Barrozu un H. van Rompejs pirms augstākā līmeņa sanāksmes uzsvēra: "Šajā kontekstā G20 sanāksmē situācija eirozonā būs būtisks apspriežamais jautājums. Mēs izmantosim ES mērķtiecīgu rīcību, lai īstenotu visaptverošus pasākumus attiecībā uz valsts parādu krīzi: risināt visneaizsargātāko valstu problēmas, atbalstīt izaugsmi, īstenojot strukturālas reformas un diferencētu un izaugsmi veicinošu fiskālo konsolidāciju Eiropas pusgada ietvaros, stiprināt eirozonas finanšu "ugunsmūrus", finansēt un rekapitalizēt bankas, kā arī stiprināt ekonomikas pārvaldību eirozonā. Mēs G20 partneriem atkārtoti apliecināsim savu apņemšanos nodrošināt eirozonā stabilitāti un tās integritāti. Mēs arī skaidri norādīsim, ka vēlamies, lai Grieķija paliktu eirozonā un vienlaikus ievērotu savas saistības. Visbeidzot, mēs informēsim mūsu partnerus par darbu, ko veicam, lai vairāk nostiprinātu un padziļinātu mūsu ekonomikas savienību, lai tā saskanētu ar mūsu monetāro savienību."

Abi priekšsēdētāji aicinās G20 partnerus atzīt, ka arī viņu pienākumos ietilpst dot spēcīgu impulsu globālās ekonomikas līdzsvara atjaunošanai. ES ir pārliecināta, ka Loskabosas izaugsmes rīcības plānā, kas jāpieņem G20 vadītājiem, būtu jāapvieno līdzsvarota fiskālā konsolidācija un strukturālas reformas, ietverot visu G20 dalībnieču (tostarp ASV, Japānas un Ķīnas) saskaņotas saistības, un ka tas kalpos kā konkrēts satvars visām G20 valstīm atjaunot savas saistības, lai sekmētu globālo izaugsmi.

Svarīgi jautājumi G20 augstākā līmeņa sanāksmes darba kārtībā būs arī starptautiskā finanšu režīma un finanšu sistēmas stiprināšana, finanšu regulatīvā reforma un finansiālās integrācijas veicināšana. Abi priekšsēdētāji atgādinās, ka ES turpina centienus, lai līdz 2013. gadam pilnībā ieviestu visas finanšu reformas, un cer, ka arī tās partneri īstenos šīs G20 saistības. G20 darba kārtībā aizvien svarīgs jautājums būs finanšu tirgu reforma, īstenojot G20 vadītāju saistības, kuras tie uzņēmās Vašingtonas augstākā līmeņa sanāksmē 2008. gadā.

G20 finanšu ministru Vašingtonā aprīlī panāktā vienošanās palielināt SVF līdzekļus par 430 miljardiem ASV dolāru tiek vērtēta atzinīgi. Priekšsēdētāji Barrozu un van Rompejs uzsvērs, ka reformu īstenošana, par kurām vienojās 2010. gadā, attiecībā uz SVF kvotām un pārvaldību, ir būtisks elements SVF leģitimitātes, uzticamības un efektivitātes veicināšanai. ES ir ceļā uz 2010. gada SVF kvotu un pārvaldības reformu savlaicīgu īstenošanu, un sagaidāms, ka visas ES dalībvalstis pabeigs reformu ratificēšanu līdz noteiktajam termiņam. ES aicinās visus pārējos SVF dalībniekus rīkoties tāpat. SVF dalībniekiem arī būtu jābūt gataviem konstruktīvām apspriedēm par SVF kvotu formulas pārskatīšanu un par kvotu nākamo pārskatīšanu, ņemot vērā vajadzību uzlabot SVF pārskatatbildību, pārraudzību un efektivitāti.

Sanāksmes trešajā sesijā uzmanību veltīs attīstībai, pārtikas nodrošinājumam un iekļaujošai un videi labvēlīgai izaugsmei. ES ir ļoti svarīgi, lai G20 darba kārtībā tiktu ietverti jautājumi par attīstību un pārtikas nodrošinājumu, un uzsvērt to, ka mums visiem - attīstītajām un tāpat arī mazāk attīstītajām valstīm – ir jāvirzās uz videi nekaitīgāku un integrējošāku ekonomiku. Priekšsēdētāji Barrozu un van Rompejs aicinās G20 dalībniekus dot politisku impulsu sekmīgai RIO+20 konferencei, kas tiks organizēta tikai dažas dienas pēc G20 augstākā līmeņa sanāksmes.

G20 vadītāji arī apspriedīs tirdzniecības, darbavietu izveides un izaugsmes jautājumus. ES uzskata, ka pašreizējā situācijā tirdzniecībai būtu jāpiešķir būtiska nozīme kā izaugsmes un darbavietu izveides avotam. Priekšsēdētāji Barrozu un van Rompejs aicinās savus G20 partnerus dot spēcīgu impulsu tirdzniecības veicināšanai, lai nodrošinātu Dohas Attīstības programmas vienas daļas sekmīgu iznākumu, kas ir jo īpaši noderīga mazāk attīstītajām valstīm. Ņemot vērā satraucošo protekcionisma vilni, viņi aicinās G20 dalībniekus uzlabot cīņu pret protekcionismu un vairāk stiprināt daudzpusēju tirdzniecības sistēmu.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi — abi priekšsēdētāji uzskata, ka ES un G20 valstu galvenais jautājums ir nodarbinātība, īpaši jauniešu vidū, un atzinīgi novērtē to, ka G20 valstis turpina veltīt uzmanību nodarbinātības jautājumiem.

Pamatinformācija

Pirmā G20 valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksme notika Vašingtonā, 2008. gada novembrī. Līdz 2010. gadam G20 vadītāji tikās divreiz gadā, bet kopš pagājušā gada sanāksmes tiek organizētas reizi gadā. 2013. gada augstākā līmeņa sanāksme notiks Krievijā, Sanktpēterburgā. Eiropas Savienība ir pilntiesīga G20 dalībniece līdzās Argentīnai, Austrālijai, Brazīlijai, Kanādai, Ķīnai, Francijai, Vācijai, Itālijai, Indijai, Indonēzijai, Japānai, Meksikai, Korejas Republikai, Krievijai, Saūda Arābijai, Dienvidāfrikai, Turcijai, Apvienotajai Karalistei un ASV. Parasti viesvalstis var apmeklēt augstākā līmeņa sanāksmes. Meksikas prezidentūra ielūdza šādas piecas oficiālās G20 viesvalstis: Spāniju (pastāvīgā viesvalsts), Beninu (Āfrikas Savienības priekšsēdētāja), Kambodžu (Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas priekšsēdētāja), Čīli (Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu kopienas priekšsēdētāja) un Kolumbiju. Turklāt Etiopija ir uzaicināta kā Jaunās partnerības Āfrikas attīstībai (NEPAD) priekšsēdētāja. Tāpat kā līdz šim, notiks vairāki papildu pasākumi, piemēram, uzņēmējdarbības (B20) un nodarbinātības (L20) jautājumiem veltītas augstākā līmeņa sanāksmes.

Papildu informācija

MEMO/12/444 Eiropas Savienība G20 augstākā līmeņa sanāksmē Loskabosā (Meksikā) – jautājumi un atbildes

Priekšsēdētāju Barrozu un van Rompeja kopīgā vēstule par galvenajiem jautājumiem G20 augstākā līmeņa sanāksmē:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2012/05/letter_hvr-jdb_g-20_18-19june.doc

Priekšsēdētāja Barrozu G20 tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Priekšsēdētāja van Rompeja G20 tīmekļa vietne:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=lv&summit=201205180.

Oficiālā Meksikas valdības G20 tīmekļa vietne:

http://www.g20.org/index.php/en.

Twitter konts: un http://www.twitter.com/EC_live un http://www.twitter.com/EC_live.

Videomateriāli: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/

un http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm.

Kontaktpersonas :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar