Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 12 juni 2012

Statligt stöd: Kommissionen godkänner den finska kortfristiga exportkreditförsäkringen

Europeiska kommissionen har funnit att den finländska stödordningen med en kortfristig exportkreditförsäkring överensstämmer med EU:s regler för statligt stöd eftersom den inskränker sig till försäkringsskydd som i dag inte finns på den privata marknaden samtidigt som avgifterna ligger i linje med de privata aktörernas prissättning av liknande risker. Kommissionen godkände åtgärden t.o.m. den 31 december 2012.

Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken, ger följande kommentar: ­–Stödordningen för exportkreditförsäkring är ett verkningsfullt sätt för Finland att stödja företag (bl.a. små och medelstora) på områden där marknaden i dag inte erbjuder försäkringar, samtidigt som spärrar finns för att begränsa snedvridningen av konkurrensen.

Enligt den anmälda stödordningen beviljar det finländska publika bolaget Finnvera Abp kortfristiga försäkringar för exportkrediter till företag med säte i Finland, som tillfälligtvis inte kan skaffa detta skydd på den privata marknaden. Skyddet ska vara tillgängligt endast för finansiellt sunda transaktioner. Två riskkategorier är otillräckligt täckta av privata försäkringsgivare: För det första täckning av risker för exporterande små och medelstora företag med en sammanlagd årlig exportomsättning på högst 2 miljoner euro, och för det andra enstaka risktäckning då risken är förknippad med en enda exporttransaktion som inte täcks inom ramen för en portföljsäkring från privata försäkringsgivare eller då täckningen är eller innefattar en förkreditrisk.

Finnvera kommer endast att agera då den privata sektorn inte har kapacitet att erbjuda sedvanlig täckning av kreditrisker. Exportörer kan därför endast ansöka om exportkreditförsäkring från Finnvera om ett privat försäkringsbolag har vägrat teckna försäkring. Denna extra spärr innebär att staten endast täcker transaktioner för vilka privat täckning inte är tillgängliga på marknaden och att de privata försäkringsgivarna inte trängs ut om de inte är villiga att täcka sådana risker.

Dessutom fastställs premien för det aktuella försäkringsskyddet på grundval av marknadsuppgifter om prissättningen av vissa typer av risker som täcks av privata aktörer samt av Finnveras egna erfarenheter. De premier som tas ut enligt stödordningen kan därför betraktas som anpassade, så långt det är möjligt, till privata exportkredit­försäkrings­företags avgifter för samma typ av risk.

Kommissionens slutsats var därför att åtgärden uppfyller villkoren enligt meddelandet om kortfristig exportkreditförsäkring (se reglerna här) och har godkänt åtgärden till och med den 31 december 2012.

Bakgrund

En icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer SA.33992 i registret över statligt stödGD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. Nya offentliggöranden om beslut om statligt stöd på internet och i EUT förtecknas i e-nyhetsbrevet för statligt stöd State Aid Weekly e-News.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar