Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropská Komise

Tisková zpráva

Brusel 11. června 2012

Digitální agenda – Komise zpochybňuje plány českého regulačního orgánu na regulaci přístupu k jeho širokopásmovým sítím

Evropská komise se rozhodla důkladněji prošetřit návrh českého telekomunikačního regulačního orgánu, kterým je Český telekomunikační úřad (ČTÚ), částečně zrušit povinnosti uložené hlavnímu českému telekomunikačnímu operátorovi, společnosti Telefónica, poskytnout alternativním operátorům přístup ke své infrastruktuře tak, aby mohli také nabízet širokopásmové připojení. Bez tohoto přístupu by byl výběr operátorů nabízejících vysokorychlostní internet v České republice omezen a spotřebitelé by pravděpodobně platili za připojení k internetu o vyšší rychlosti vyšší ceny. Komise má vážné pochybnosti, zda je s předpisy EU v oblasti telekomunikací slučitelný návrh ČTÚ, aby velkoobchodní širokopásmový přístup v obcích, ve kterých je společnost Telefónica údajně vystavena silnější konkurenci ze strany alternativních infrastruktur, nepodléhal regulaci. Komise se rovněž domnívá, že by plány ČTÚ mohly ovlivnit obchod v EU vzhledem k tomu, že podmínky pro přístup k měděné a optické síti společnosti Telefónica v České republice mohou určovat náklady na internetové služby nabízené jinými operátory v ostatních členských státech. Komise proto plány ČTÚ pozastavila a zahájila tzv. „druhou fázi" šetření.

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za Digitální agendu, k tomu uvedla: „Potřebujeme zajistit hospodářskou soutěž mezi společnostmi nabízejícími širokopásmové služby. Čeští spotřebitelé by neměli být připraveni o možnosti, které nabízejí trhy s rozvinutější konkurencí v oblasti širokopásmového připojení, včetně vysokorychlostních sítí.“

ČTÚ navrhl deregulaci přístupu k širokopásmovému připojení v obcích, ve kterých je společnost Telefónica údajně vystavena konkurenci ze strany alternativních operátorů kabelových nebo optických sítí a operátorů sítí Wi-Fi a ve kterých její podíl na maloobchodním trhu nepřesahuje 40 %. V ostatních obcích ČTÚ navrhuje zavést soubor nápravných opatření, která neobsahují ani nákladovou orientaci ani cenovou regulaci ani se netýkají všech typů sítí z optických vláken. Podle doporučení Komise ohledně přístupových sítí nové generace (viz MEMO/10/424) by telekomunikační regulační orgán měl v zásadě nařídit nápravná opatření týkající se velkoobchodního širokopásmového přístupu a stanovit nákladovou orientaci, jestliže neplatí některé výjimky.

Komise tudíž plány ČTÚ pozastavila, protože potřebuje ze strany ČTÚ další důkaz o tom, že konkurence, které je společnost Telefónica ze strany alternativních poskytovatelů internetových služeb v některých částech země vystavena, je dostatečná, aby opravňovala ke zrušení všech regulačních nápravných opatření. Komise má pochybnosti o konkurenčních tlacích ze strany sítí Wi-Fi vzhledem k roztříštěnosti jejich poskytovatelů a neochotě zákazníků přejít na levnější služby nabízející nižší rychlost v případě, že by společnost Telefónica zvýšila ceny. Komise dále upozorňuje na specifičnost české situace, kde jsou zákazníci usilující o velkoobchodní přístup zastoupeni jen v omezené míře. ČTÚ dostatečně nezdůvodnil, proč nápravné opatření týkající se přístupu uložené společnosti Telefónica v ostatních oblastech České republiky nezahrnuje cenovou regulaci ani nákladovou orientaci a proč se nevztahuje na celou optickou síť společnosti Telefónica.

Souvislosti

Rozhodnutí Komise zahájit podrobné šetření zahajuje „druhou fázi“ postupů podle článků 7 a 7a směrnice EU o telekomunikacích (MEMO/11/321). ČTÚ nemůže přijmout své plány na deregulaci velkoobchodního širokopásmového přístupu v některých obcích a uložit některá nápravná opatření po dobu dvou měsíců (podle článku 7) a po dobu tří měsíců (podle článku 7a).

Dne 11. května 2012 Komise obdržela od ČTÚ návrh rozhodnutí týkající se trhu s velkoobchodním širokopásmovým přístupem, což je hlavní produkt pro alternativní operátory pro poskytování širokopásmového internetového připojení českým zákazníkům. Podle posouzení ČTÚ tento trh zahrnuje přístup poskytovaný prostřednictvím měděných, optických a kabelových sítí a sítí Wi-Fi. ČTÚ navrhuje rozdělit Českou republiku na dva zeměpisné trhy – segment A, ve kterém existují alespoň tři konkurenční infrastruktury, a segment B zahrnující celý zbytek. Podle názoru ČTÚ má společnost Telefónica významnou tržní sílu pouze v segmentu B. ČTÚ navrhuje, aby v segmentu A nebyla pro společnost Telefónica stanovena žádná regulace a aby v segmentu B byla uložena nápravná opatření, ale tato opatření neobsahují nákladovou orientaci a netýkají se všech optických vedení společnosti Telefónica.

Ustanovení článku 7 rámcové směrnice EU o telekomunikacích vyžaduje, aby vnitrostátní telekomunikační regulační orgány informovaly Komisi, Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a telekomunikační regulační orgány v ostatních zemích EU o opatřeních, která mají v plánu provést s cílem řešit problémy na trhu. Předpisy EU v oblasti telekomunikací umožňují Komisi, aby přijala další harmonizační opatření ve formě doporučení nebo (závazných) rozhodnutí, jestliže dlouhodobě přetrvávají rozdíly v regulačních přístupech vnitrostátních regulačních orgánů v rámci EU včetně nápravných opatření.

Užitečné odkazy

Dopis Komise zaslaný českému regulačnímu orgánu bude zveřejněn na adrese:

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp

Internetové stránky Digitální agendy

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

{0>Contacts :<}0{>Kontaktní osoby:<0}

{0>Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter:<}0{>Ryan Heath (+32 22961716), Twitter:<0} {0>@ECspokesRyan<}0{>@ECspokesRyan<0}

{0>Linda Cain (+32 2 299 90 19)<}0{>Linda Cain (+32 22999019)<0}


Side Bar