Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 juni 2012

Ökad tillväxt genom bättre styrning av den inre marknaden och främjande av tjänstesektorn

Den inre marknaden är en viktig drivkraft för den ekonomiska tillväxten. Men för att skapa tillväxt och sysselsättning måste de befintliga reglerna tillämpas på ett bättre sätt. Detta är anledningen till att Europeiska kommissionen i dag har antagit en rad åtgärder för att se till att reglerna för den inre marknaden fungera bättre i praktiken.

Kommissionen föreslår också åtgärder för att förbättra det sätt som tjänstesektorn fungerar på, vilket är av avgörande betydelse eftersom tjänstedirektivet svarar för mer än 45% av EU:s BNP och måste spela en strategisk roll när det gäller att främja den ekonomiska tillväxten. En ekonomisk analys, baserad på bedömningen av de framsteg som gjorts av medlemsstaterna vid genomförandet av tjänstedirektivet, visar att tjänstedirektivets genomförande kommer att generera ytterligare 0,8% av EU:s BNP inom de närmaste 5–10 åren. Men denna siffra skulle kunna ökas till 2,6% om medlemsstaterna ökar sin ambitionsnivå och öppnar sina marknader för de tjänster som omfattas av direktivet. Dessutom kan bättre införlivande och genomförande av EU:s lagstiftning främja tillväxten genom att den administrativa bördan för företagen minskar med en tredjedel, vilket leder till en sammanlagd besparing på nästan 40 miljarder euro.

”Små och medelstora företag säger att det fortfarande finns hinder för hur de agerar på den europeiska inre marknaden. Kommissionen och medlemsstaterna måste samarbeta för att förbättra det sätt på vilket reglerna för den inre marknaden genomförs, tillämpas och verkställs. Ekonomisk tillväxt står högst på dagordningen och vi får inte missa ett enda tillfälle att främja den.", säger Michel Barnier, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster. Han säger vidare: "När det gäller tjänstedirektivet är min prioritering att säkerställa att det tillämpas fullt ut i de sektorer som den omfattar."

Meddelande om bättre styrning av den inre marknaden

Kommissionen föreslår att ansträngningarna koncentreras på de sektorer som har den största tillväxtpotentialen. Under 2012–2013 är de sektorer som valts tjänster och nätverksindustrier. På dessa områden uppmanar kommissionen medlemsstaterna att förbinda sig till nolltolerans för sent och felaktigt införlivande av direktiv. Kommissionen kommer för sin del att tillhandahålla förbättrat införlivandestöd för att räta ut eventuella problem. Vid överträdelser bör förfarandena inte ta mer än i genomsnitt 18 månader (för närvarande 25,5 månader) och medlemsstaterna bör följa domstolens avgöranden inom 12 månader.

För att få den inre marknaden att fungera effektivare rekommenderar kommissionen att medborgarna och företagen ges ökade befogenheter genom att i större utsträckning använda it-verktyg. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att förbättra problemlösningsverktygen och upprätta centrum för den inre marknaden för att bättre övervaka hur inremarknadsreglerna fungerar.

Meddelande om genomförandet av tjänstedirektivet – Ett partnerskap för ny tillväxt i tjänstesektorn

Ett meddelande med namnet Ett partnerskap för ny tillväxt i tjänstesektorn 20122015 visar att genomförandet av tjänstedirektivet måste förbättras för att få tillväxten att öka. För att uppnå den förväntade tillväxten uppmanar kommissionen medlemsstaterna att undanröja diskriminerande regler som fortfarande finns i ett antal EU-länder, till exempel regler som diskriminerar på grundval av nationalitet eller bosättningsort, och som tvingar tjänsteleverantörer att utföra ekonomiska behovstester. Kommissionen betonar att den kommer att inleda överträdelseförfaranden mot överträdelser av tjänstedirektivet. Kommissionen planerar att arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att maximera de ekonomiska fördelarna av tjänstedirektivet, genom till exempel djupgående strukturreformer på områden där medlemsstaterna tidigare hade beslutat att upprätthålla status quo. Särskilt fokus bör ligga på nyckelområden såsom affärstjänster, byggnadssektorn, turism och detaljhandeln (nästan 30 % av BNP).

Meddelandet åtföljs av tre arbetsdokument:

  • Rapporten om genomförandet av tjänstedirektivet, som presenterar genomförandet av direktivet och de återstående problemen samt de s.k. gemensamma kontaktpunkterna med en särskild avdelning för varje enskild medlemsstats bedömning. Den kompletteras av en ekonomisk bedömning som visar tjänstedirektivets effekter och tillväxtpotential för EU med uppgifter för varje medlemsstat.

  • Resultaten av koherenstestet som visar hur väl EU:s olika regler tillämpas på företag dagligen. Man identifierade en rad hinder som olikheterna i förordningen när det gäller yrkeskvalifikationer och svårigheterna med erkännande av examensbevis från andra medlemsstater, krav som begränsar valet av företagsstrukturer för viss yrkesverksamhet, svårigheter för gränsöverskridande leverantörer att få försäkringar eller problem som uppstår till följd av olika nivåer av konsumentskyddsregler i hela Europa för företag som vill expandera till andra EU-länder. Kommissionen arbetar med att undanröja dessa hinder.

  • Arbetsdokumentet i syfte att upprätta riktlinjer för tillämpningen av artikel 20.2 om principen om icke-diskriminering av tjänstemottagare på grundval av nationalitet eller bosättningsland. Dokumentet undersöker orsakerna till sådant företagsbeteende och uppmanar företagen att sätta stopp för sådan diskriminering.

Bakgrund

Tjänstedirektivet antogs i december 2006 och omfattar tjänster som svarar för mer än 45% av EU:s BNP. Det har varit en milstolpe när det gäller att undanröja hinder för tjänstehandel och därigenom underlättat företagsetableringen i andra länder och gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster. Medlemsstaterna åläggs att förenkla de administrativa förfarandena för företag och att undanröja de krav som underminerar rättvis konkurrens på den inre marknaden. Direktivet ålägger också medlemsstaterna att inrätta ”gemensamma kontaktpunkter”, som bistår företag genom att tillhandahålla information om de förfaranden som är relevanta för att erbjuda tjänster utomlands, och ge dem möjlighet att fullgöra dem online.

Se även MEMO/12/427 och MEMO/12/429

Mer information finns i dokumenten

Bättre styrning av den inre marknaden

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm

Meddelande om genomförandet av tjänstedirektivet – Ett partnerskap för ny tillväxt i tjänstesektorn

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_report_en.htm

Kontakter:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 25)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar