Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 8. junija 2012

Boljše upravljanje enotnega trga in spodbujanje storitev za večjo rast

Enotni trg je glavno gibalo gospodarske rasti, vendar je za rast in delovna mesta ključno boljše uveljavljanje obstoječih pravil. Zato je Evropska komisija danes sprejela usmeritev za boljše delovanje pravil enotnega trga v praksi.

Komisija prav tako predlaga ukrepe za boljše delovanje storitvenega sektorja, kar je zlasti pomembno, saj direktiva o storitvah predstavlja več kot 45 % BDP Evropske unije in mora imeti strateško vlogo pri spodbujanju gospodarske rasti. Na podlagi ocene napredka držav članic pri izvajanju direktive o storitvah je bila opravljena ekonomska analiza, ki je pokazala, da bo izvajanje direktive v naslednjih petih do desetih letih ustvarilo dodatnega 0,8 % BDP EU. Ta številka pa bi se lahko povečala na 2,6 %, če bodo države članice bolj ambiciozno odpirale trg storitev, ki ga ureja direktiva. Poleg tega bi boljše prenašanje in izvajanje evropske zakonodaje lahko spodbudilo rast z zmanjšanjem upravnih obremenitev podjetij za tretjino, s čimer bi prihranili skoraj 40 milijard evrov.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „V malih in srednjih podjetjih se še vedno spopadajo z ovirami na evropskem enotnem trgu. Komisija in države članice morajo sodelovati pri izboljševanju oblikovanja, uporabe in uveljavljanja pravil enotnega trga Gospodarska rast je glavna točka naše agende in ne smemo zamuditi nobene priložnosti za njeno spodbujanje.“ Dodal je še: „Moja prednostna naloga je zagotoviti, da se direktiva o storitvah v celoti uporablja za sektorje, ki jih zajema.“

Sporočilo o boljšem upravljanju enotnega trga

Komisija predlaga, da se ukrepi osredotočijo na sektorje z največjim potencialom rasti. V letih 2012–2013 sta to sektorja storitev in mrežnih dejavnosti. Na teh področjih Komisija države članice poziva, da se zavežejo k ničelni toleranci za prepozno in nepravilno prenašanje direktiv. Komisija pa bo zagotovila okrepljeno prenašanje pomoči za reševanje morebitnih težav. V primeru kršitev postopki povprečno ne bi smeli biti daljši od 18 mesecev (zdaj 25,5 meseca), države članice pa bi morale upoštevati sodne odločbe v 12 mesecih.

Za učinkovitejše delovanje enotnega trga Komisija predlaga boljše izkoriščanje orodij informacijske tehnologije za krepitev moči državljanov in podjetij. Države članice poziva, da izboljšajo orodja za reševanje problemov in vzpostavijo središča enotnega trga za lažje spremljanje delovanja njegovih pravil.

Sporočilo o izvajanju direktive o storitvah – partnerstvo za novo rast na področju storitev

Sporočilo o partnerstvu za novo rast in storitve med letoma 2012 in 2015 kaže, da je treba za spodbujanje rasti izboljšati izvajanje direktive o storitvah. Da bi države članice dosegle napovedano rast, jih Komisija poziva, da odpravijo diskriminatorne predpise, ki se še vedno uporabljajo v številnih državah članicah, npr. diskriminiranje na podlagi nacionalnosti ali države prebivališča, zahteve, da ponudniki storitev opravijo preverjanje gospodarskih potreb. Poudarja, da bo proti kršitvam direktive o storitvah začela postopke o kršitvah. Poleg tega Komisija namerava sodelovati z državami članicami za doseganje čim večjih gospodarskih koristi direktive o storitvah, na primer z uvedbo korenitih strukturnih reform na področjih, ki jih države članice prej niso spreminjale. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti ključnim sektorjem, kot so poslovne storitve, gradbeništvo, turizem in prodaja na drobno (skoraj 30 % BDP).

Sporočilu so priloženi trije delovni dokumenti služb Komisije:

  • Poročilo o izvajanju direktive o storitvah, ki predstavlja stanje izvajanja direktive in „enotnih kontaktnih točk“ ter preostale težave, poseben oddelek pa je namenjen ocenam posameznih držav članic. Spremlja ga ekonomska ocena s prikazanimi učinki in potencialom rasti direktive o storitvah v EU ter podatki za vsako državo članico.

  • Rezultati preverjanja uspešnosti, ki kažejo, kako dobro se različna pravila EU dnevno uporabljajo v podjetjih. Navedene so številne ovire za podjetja, ki se želijo širiti v druge države EU: heterogenost ureditve poklicnih kvalifikacij in težave pri priznavanju diplom iz drugih držav članic; zahteve, ki omejujejo izbiro podjetniških struktur za nekatere poklicne dejavnosti; težave čezmejnih ponudnikov pri pridobivanju zavarovanja in izzivi zaradi različnih ravni ureditve varstva potrošnikov po Evropi. Te ovire skuša Komisija odpraviti.

  • Delovni dokument služb Komisije za določanje smernic za uporabo člena 20(2) o načelu nediskriminiranja prejemnikov storitev na podlagi nacionalnosti ali države prebivališča. Dokument opisuje razloge za takšno poslovno ravnanje in poziva podjetja, da prenehajo ravnati diskriminatorno.

Ozadje

Direktiva o storitvah je bila sprejeta decembra 2006 in zajema storitve, ki predstavljajo več kot 45 % BDP EU. Je mejnik pri odstranjevanju ovir za trgovino in storitve, saj olajšuje ustanavljanje podjetij v drugih državah in čezmejno izvajanje storitev. Od držav članic zahteva, da poenostavijo administrativne postopke za podjetja in odpravijo pogoje, ki ovirajo pošteno konkurenco na enotnem trgu. Poleg tega državam članicam tudi nalaga, da vzpostavijo „enotne kontaktne točke“, ki podjetjem pomagajo z informacijami o ustreznih postopkih pri opravljanju storitev v tujini ter jim omogočajo, da te postopke izpeljejo prek spleta.

Glej tudi MEMO/12/427 in MEMO/12/429

Več informacij:

Boljše upravljanje enotnega trga

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm

Sporočilo o izvajanju direktive o storitvah – partnerstvo za novo rast na področju storitev

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_report_en.htm

Kontakti:

Stefaan De Rynck (+32 22963425)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar