Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. júna 2012

Väčší rast prostredníctvom lepšej správy jednotného trhu a posilnenia služieb

Jednotný trh je kľúčovou hybnou silou hospodárskeho rastu. Aby sa však dosiahol rast a vytvorili pracovné miesta, je potrebné zlepšiť vykonávanie platných pravidiel. Z tohto dôvodu Európska komisia dnes prijala postup na zaistenie lepšieho fungovania pravidiel jednotného trhu v praxi.

Komisia takisto navrhuje opatrenia na zlepšenie spôsobu fungovania odvetvia služieb, ktoré zohráva kľúčovú úlohu, pretože na smernicu o službách pripadá viac než 45 % HDP EÚ a musí mať strategickú úlohu pri podpore hospodárskeho rastu. Na základe posúdenia pokroku dosiahnutého členskými štátmi pri vykonávaní smernice o službách vyplýva z hospodárskej analýzy, že vykonávanie uvedenej smernice vytvorí v nasledujúcich 5 až 10 rokoch ďalších 0,8 % HDP EÚ. Tento podiel by však mohol dosiahnuť až 2,6 %, ak by členské štáty zvýšili svoje ambície pri otváraní svojich služieb, na ktoré sa smernica vzťahuje. Lepšia transpozícia a vykonávanie právnych predpisov EÚ by navyše mohli podporiť rast znížením administratívnej záťaže pre podniky o tretinu, čo by viedlo k celkovým úsporám vo výške takmer 40 miliárd EUR.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Malé a stredné podniky ma upozornili na to, že stále existujú prekážky v súvislosti s ich pôsobením na európskom jednotnom trhu. Komisia musí úzko spolupracovať s členskými štátmi v záujme zlepšenia spôsobu vykonávania, uplatňovania a presadzovania pravidiel jednotného trhu. Hospodársky rast je prioritou nášho programu a nemali by sme zmeškať ani jedinú príležitosť na jeho posilnenie.“ Komisár dodal: „Mojou prioritou je zabezpečiť, aby sa smernica o službách uplatňovala v plnej miere na odvetvia, ktorých sa týka“.

Oznámenie o lepšej správe jednotného trhu

Komisia navrhuje sústrediť pozornosť na odvetvia s najväčším potenciálom rastu. Na roky 2012 a 2013 boli ako tieto odvetvia určené odvetvie služieb a sieťové odvetvia. Komisia v týchto oblastiach vyzýva členské štáty, aby v žiadnom prípade netolerovali neskorú a nesprávnu transpozíciu smerníc. Úlohou Komisie bude posilniť pomoc poskytovanú v procese transpozície v záujme hladkého riešenia prípadných problémov. V prípade porušenia predpisov by konanie nemalo trvať v priemere viac než 18 mesiacov (v súčasnosti trvá 25 a pol mesiaca) a členské štáty by mali vykonať rozhodnutie Súdu do 12 mesiacov.

V záujme zefektívnenia fungovania jednotného trhu Komisia odporúča lepšie využívanie nástrojov informačných technológií na posilnenie postavenia občanov a podnikov. Vyzýva členské štáty, aby posilnili nástroje riešenia problémov a zriadili strediská pre jednotný trh, ktoré by zdokonalili monitorovanie fungovania pravidiel jednotného trhu.

Oznámenie o vykonávaní smernice o službách - partnerstvo pre nový rast v oblasti služieb

V oznámení s názvom „Partnerstvo pre nový rast v oblasti služieb 2012 – 2015“ sa uvádza, že vykonávanie smernice o službách sa v záujme posilnenia rastu musí zlepšiť. Aby sa dosiahol predpovedaný rast, Komisia vyzýva členské štáty, aby odstránili diskriminačné predpisy, ktoré ešte stále existujú vo viacerých krajinách EÚ. Ide napríklad o pravidlá diskriminujúce na základe národnosti alebo miesta bydliska, na základe ktorých sa od poskytovateľov služieb požaduje, aby vykonali „test hospodárskych potrieb“. Komisia zdôrazňuje, že začne konania vo veci porušenia právnych predpisov v prípade porušení smernice o službách. Okrem toho plánuje spolupracovať s členskými štátmi, aby maximalizovala hospodárske prínosy smernice o službách, napríklad prostredníctvom dôkladných štrukturálnych reforiem v tých oblastiach, v ktorých sa predtým členské štáty rozhodli udržiavať status quo. Osobitná pozornosť by sa mala sústrediť na kľúčové odvetvia, akými sú napríklad obchodné služby, výstavba, cestovný ruch a maloobchod (predstavujú takmer 30 % HDP).

K oznámeniu sú pripojené tri pracovné dokumenty:

  • Správa o vykonávaní smernice o službách, ktorá podáva obraz o stave vykonávania smernice a o nevyriešených problémoch, ako aj o pokroku pri zriaďovaní „jednotných kontaktných miest“, pričom obsahuje oddiel venovaný hodnoteniu jednotlivých členských štátov. Dopĺňa ju hospodárske hodnotenie, ktoré ukazuje účinky a potenciál rastu v dôsledku smernice o službách z hľadiska EÚ s údajmi pre každý členský štát.

  • Výsledky kontroly výkonnosti, ktoré ukazujú, ako sa uplatňujú pravidlá EÚ na podniky v každodennej praxi. V ich rámci sa určilo niekoľko prekážok v úsilí podnikov, ktoré majú záujem rozšíriť svoju činnosť do ostatných krajín EÚ, pričom Komisia pracuje na náprave tejto situácie. K týmto prekážkam patrí napríklad rôznorodosť predpisov o odbornej kvalifikácii a ťažkosti s uznávaním diplomov z iných členských štátov, požiadavky obmedzujúce výber obchodných štruktúr v prípade určitých odborných aktivít, ťažkosti pri získavaní poistenia pre cezhraničných poskytovateľov alebo problémy vyplývajúce z rôznych úrovní predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľov v rámci Európy.

  • Pracovný dokument s cieľom stanoviť usmernenia k uplatňovaniu článku 20 ods. 2 o zásade nediskriminácie príjemcov služieb na základe národnosti alebo krajiny bydliska. Dokument skúma dôvody takéhoto podnikateľského správania a vyzýva podniky k tomu, aby ukončili diskriminačné praktiky.

Súvislosti

Smernica o službách bola prijatá v decembri 2006 a vzťahuje sa na služby zodpovedajúce viac než 45 % HDP EÚ. Predstavuje míľnik pri odstraňovaní prekážok z obchodu so službami, a tým uľahčuje zakladanie podnikov v iných štátoch a cezhraničné poskytovanie. Zahŕňa požiadavku, aby členské štáty zjednodušili administratívne postupy na podnikanie a odstránili povinnosti, ktoré obmedzujú spravodlivú hospodársku súťaž na jednotnom trhu. Podľa uvedenej smernice musia členské štáty zriadiť aj „jednotné kontaktné miesto“, ktoré pomáha podnikom tým, že ich informuje o príslušných postupoch pri poskytovaní služieb v zahraničí a ponúka im možnosť vybaviť tieto postupy elektronicky.

Pozri aj MEMO/12/427 a MEMO/12/429

Ďalšie informácie:

Lepšia správa jednotného trhu

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm

Oznámenie o vykonávaní smernice o službách – partnerstvo pre nový rast v oblasti služieb

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_report_en.htm

Kontaktné osoby:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 25)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar