Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 8 czerwca 2012 r.

Większy wzrost gospodarczy dzięki lepszemu zarządzaniu jednolitym rynkiem i wspieraniu usług

Jednolity rynek jest podstawową siłą napędową wzrostu gospodarczego. Jednak do uzyskania wzrostu i przyrostu miejsc pracy niezbędne jest lepsze wdrażanie istniejących zasad. Dlatego Komisja Europejska przyjęła dziś plan działania, prowadzący do lepszego funkcjonowania w praktyce przepisów dotyczących jednolitego rynku.

Komisja proponuje także działania mające na celu poprawę funkcjonowania sektora usług, co ma zasadnicze znaczenie ze względu na fakt, iż dyrektywa usługowa dotyczy usług odpowiadających za 45 proc. PKB Unii Europejskiej i powinna w związku z tym odgrywać strategiczną rolę we wspieraniu rozwoju gospodarczego. Analiza ekonomiczna, przeprowadzona w oparciu o ocenę postępu dokonanego przez państwa członkowskie we wdrażaniu dyrektywy usługowej, wykazała, że jej wdrożenie wygeneruje w najbliższych 5–10 latach dodatkowo 0,8 proc. PKB całej Unii Europejskiej. Wartość ta może jednak wzrosnąć do 2,6 proc., jeśli państwa członkowskie wykażą większe zaangażowanie w otwieraniu swoich rynków usług objętych dyrektywą. Ponadto lepsza transpozycja i skuteczniejsze wdrażanie prawodawstwa unijnego może pobudzić wzrost poprzez zmniejszenie o jedną trzecią obciążeń administracyjnych działalności gospodarczej, co łącznie pozwoli zaoszczędzić prawie 40 miliardów euro.

Komisarz ds. jednolitego rynku i usług Michel Barnier, powiedział: Małe i średnie przedsiębiorstwa informują mnie, że wciąż istnieją przeszkody w ich funkcjonowaniu na jednolitym rynku europejskim. Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą ściśle współpracować, by poprawić sposób wdrażania, stosowania i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku. Wzrost gospodarczy jest naszym głównym zadaniem i nie wolno nam pominąć żadnej możliwości wspierania go". Ponadto stwierdził: „W odniesieniu do dyrektywy usługowej moim priorytetem jest zapewnienie jej pełnego stosowania we wszystkich sektorach, do których się odnosi".

Komunikat Komisji Europejskiej pt.
„Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem”

Komisja Europejska proponuje skupienie wysiłków na sektorach o największym potencjale wzrostu gospodarczego. W latach 2012–2013 będą to usługi i sektory sieciowe. Komisja wzywa kraje członkowskie do stosowania w tych obszarach zasady „zero tolerancji” dla spóźnionej i nieprawidłowej implementacji dyrektyw. Komisja ze swej strony zapewni większą pomoc we wdrażaniu przepisów, by złagodzić potencjalne problemy. Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego nie powinny trwać dłużej niż średnio 18 miesięcy (obecnie 25,5 miesiąca), a państwa członkowskie powinny zastosować się do wyroków Trybunału w ciągu 12 miesięcy.

W celu zapewnienia sprawniejszego funkcjonowania jednolitego rynku Komisja zaleca lepsze wykorzystanie narzędzi informatycznych, które mogą stworzyć obywatelom i przedsiębiorcom nowe możliwości. Komisja wzywa państwa członkowskie do usprawnienia narzędzi służących do rozwiązywania problemów i zachęca do tworzenia Centrów Jednolitego Rynku, aby lepiej monitorować funkcjonowanie jego zasad.

Komunikat w sprawie wdrożenia dyrektywy usługowej
– partnerstwo na rzecz nowego wzrostu w sektorze usług

Komunikat Komisji zatytułowany „Partnerstwo na rzecz nowego wzrostu w sektorze usług w latach 2012–2015” wskazuje, że wdrażanie dyrektywy usługowej musi ulec poprawie, aby uzyskać pobudzenie wzrostu gospodarczego. Aby osiągnąć założony poziom wzrostu, Komisja Europejska wzywa kraje członkowskie do eliminacji dyskryminujących zapisów, wciąż występujących w niektórych krajach, takich jak dyskryminacja z powodu narodowości lub kraju zamieszkania, nakładających usługodawców do przeprowadzania „testów zapotrzebowania gospodarczego”. Komisja podkreśla, że w przypadkach naruszenia dyrektywy usługowej będzie wszczynać postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja przewiduje ponadto współpracę z państwami członkowskimi na rzecz maksymalizacji korzyści gospodarczych wynikających z dyrektywy usługowej, poprzez np. głębokie reformy strukturalne w obszarach, w odniesieniu do których państwa członkowskie poprzednio zdecydowały o zachowaniu status quo. Szczególną uwagę należy skupić na kluczowych sektorach gospodarki, takich jak usługi dla przedsiębiorstw, budownictwo, turystyka i handel (prawie 30 proc. PKB).

Komunikatowi towarzyszą trzy dokumenty robocze służb Komisji.

  • Sprawozdanie z wdrażania dyrektywy usługowej, przedstawiające stan wdrażania dyrektywy i istniejące jeszcze problemy oraz sytuację w zakresie „pojedynczych punktów kontaktowych”, z rozdziałem poświęconym ocenie poszczególnych krajów członkowskich. Uzupełnieniem jest ocena gospodarcza ukazująca efekty dyrektywy usługowej i potencjał wzrostu, jaki niesie ona ze sobą dla całej UE, z uwzględnieniem danych dla poszczególnych krajów członkowskich.

  • Wyniki testu efektywności, które ilustrują, w jakim stopniu różne przepisy UE znajdują na co dzień zastosowanie w działalności gospodarczej. Badanie wskazało szereg przeszkód, takich jak rozbieżność regulacji dotyczących kwalifikacji zawodowych i trudności z uznawaniem dyplomów, uzyskanych w innych krajach członkowskich; wymagania ograniczające wybór przynależności do struktur korporacyjnych w przypadku określonych form działalności zawodowej; trudności w uzyskaniu ubezpieczenia przez usługodawców działających zagranicą lub niedogodności dla przedsiębiorców, zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności w innych krajach Unii Europejskiej, wynikające z różnych poziomów regulacji w zakresie ochrony konsumentów na obszarze Europy, nad których wyeliminowaniem pracuje Komisja Europejska.

  • Dokument roboczy służb Komisji mający na celu ustanowienie wytycznych w zakresie stosowania art. 20 ust. 2 dotyczących zasady równego traktowania usługobiorców bez względu na przynależność państwową lub miejsce zamieszkania. Dokument analizuje przyczyny takich zachowań w biznesie i wzywa przedsiębiorców do zaniechania praktyk dyskryminacyjnych.

Kontekst

Dyrektywa usługowa, przyjęta w grudniu 2006 r., obejmuje usługi odpowiedzialne za ponad 45 proc. PKB Unii Europejskiej. W znaczący sposób przyczyniła się ona do wyeliminowania przeszkód w świadczeniu usług, ułatwiając w ten sposób zakładanie firm w innych krajach i transgraniczne świadczenie usług. Wymaga od krajów członkowskich uproszczenia procedur administracyjnych oraz wyeliminowania wymogów podważających zasady uczciwej konkurencji na jednolitym rynku. Zobowiązuje też państwa członkowskie do wprowadzania „pojedynczych punktów kontaktowych”, pomagających przedsiębiorcom w uzyskaniu informacji o istotnych procedurach i umożliwiających ich dopełnienie za pomocą internetu. Zobacz też MEMO/12/427 i MEMO/12/429

Więcej informacji:

Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm

Komunikat w sprawie wdrożenia dyrektywy usługowej – partnerstwo na rzecz nowego wzrostu w sektorze usług

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_report_en.htm

Kontakt:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 25)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar