Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 8 juni 2012

Meer groei door beter bestuur van de interne markt en een dynamische dienstensector

De interne markt is een belangrijke drijvende kracht achter de economische groei. Om groei en banen te kunnen opleveren moeten de bestaande regels echter beter uitgevoerd worden. Om die reden heeft de Europese Commissie vandaag een werkwijze vastgesteld die ervoor moet zorgen dat de regels van de interne markt in de praktijk beter zullen werken.

De Commissie stelt ook maatregelen voor om de werking van de dienstensector te verbeteren, wat van vitaal belang is aangezien de dienstenrichtlijn meer dan 45 % van het Europese BBP vertegenwoordigt en een strategische rol te spelen heeft bij het bevorderen van economische groei. Een economische analyse op basis van de vooruitgang die de lidstaten hebben geboekt in de uitvoering van de dienstenrichtlijn, toont aan dat de verdere uitvoering ervan over de volgende 5 tot 10 jaar een bijkomende stijging met 0,8 % van het Europese BBP zal opleveren. Dit percentage kan nog oplopen tot 2,6 % als de lidstaten meer ambitie aan de dag leggen bij het openstellen van de diensten die onder de richtlijn vallen. Daarnaast kan een betere omzetting en uitvoering van de EU-wetgeving de groei bevorderen door de administratieve lasten voor ondernemingen te verminderen met een derde, hetgeen een algemene besparing van zowat 40 miljard euro oplevert.

Michel Barmier, commissaris voor Interne markt en diensten, hierover: “Ik hoor van kleine en middelgrote ondernemingen dat zij nog altijd obstakels op hun weg vinden wanneer zij actief zijn in de Europese interne markt. De Commissie en de lidstaten moeten de handen in elkaar slaan en ervoor zorgen dat de regels van de interne markt beter omgezet, toegepast en gehandhaafd worden. Economische groei staat bovenaan onze agenda en wij mogen geen enkele kans laten voorbijgaan om de groei te bevorderen.” Voorts zei hij: “Wat de dienstenrichtlijn betreft, is het voor mij een prioriteit dat deze volledig wordt toegepast in alle sectoren waarop de regels betrekking hebben.”

Mededeling over “beter bestuur van de interne markt”

De Commissie stelt voor de inspanningen toe te spitsen op sectoren met het grootste groeipotentieel. In 2012-2013 zijn de aangewezen sectoren de diensten en de netwerkindustrieën. Op deze gebieden roept de Commissie de lidstaten op tot nultolerantie wat laattijdige of onjuiste omzetting van richtlijnen betreft. De Commissie zal van haar kant meer bijstand bij de omzetting verlenen om mogelijke problemen weg te werken. In geval van inbreuk mag de procedure gemiddeld niet langer dan 18 maanden duren (momenteel 25,5 maanden) en moeten de lidstaten zich binnen 12 maanden voegen naar de uitspraak van het Hof.

Om de slagkracht van de interne markt te verhogen doet de Commissie de aanbeveling beter gebruik te maken van IT-instrumenten om de positie van burgers en ondernemingen te versterken. Zij doet een oproep tot de lidstaten om de instrumenten voor probleemoplossing te versterken en om centra voor de interne markt op te richten. Zo kan beter worden gecontroleerd hoe de regels van de interne markt werken.

Mededeling over de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn – een partnerschap voor nieuwe groei in diensten

In de mededeling met de titel “Een partnerschap voor nieuwe groei in diensten 2012-2015" wordt duidelijk gemaakt dat een betere uitvoering van de dienstenrichtlijn nodig is om de groei te stimuleren. Om de voorspelde groei te bereiken roept de Commissie de lidstaten op om discriminerende regelgeving, die nog steeds bestaat in een aantal lidstaten, weg te werken. Het gaat bijvoorbeeld om regels die discrimineren op grond van de nationaliteit of de woonplaats. Dienstverrichters zullen dan verplicht worden een “onderzoek naar de economische behoefte” uit te voeren. De Commissie kondigt aan dat zij inbreukprocedures zal opstarten tegen schendingen van de dienstenrichtlijn. Voorts is zij voornemens samen te werken met de lidstaten om de economische voordelen van de dienstenrichtlijn maximaal te benutten door bijvoorbeeld structurele hervormingen door te voeren op die gebieden waar de lidstaten voorheen hadden besloten het status-quo te bewaren. Hiermee komen een aantal sleutelsectoren in het vizier zoals zakelijke diensten, de bouw, het toerisme en de detailhandel (bijna 30 % van het BBP).

Naast de mededeling verschijnen drie werkdocumenten van de diensten van de Commissie:

  • het verslag over de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn, dat een de stand van zaken geeft over de tenuitvoerlegging van de richtlijn en de overblijvende problemen alsmede de “centrale contactpunten” behandelt, samen met een onderdeel waarin de individuele lidstaten worden geëvalueerd. Dit verslag wordt aangevuld met een economische evaluatie waarin de effecten en het groeipotentieel van de dienstenrichtlijn op EU-niveau worden aangetoond met gegevens voor elke lidstaat.

  • de resultaten van de prestatiecontroles, die aantonen hoe goed de verschillende EU-regels werken voor de ondernemingen in hun dagelijkse praktijk. Hierin zijn een aantal belemmeringen aan het licht gekomen voor ondernemingen die hun activiteiten naar andere EU-landen willen uitbreiden, zoals grote verschillen in de reglementering van beroepskwalificaties en moeilijkheden met de erkenning van diploma’s uit andere lidstaten; beperkingen in de keuze van de ondernemingsstructuren voor bepaalde beroepsactiviteiten; moeilijkheden voor grensoverschrijdende dienstverrichters om een verzekering te krijgen, en ernstige vragen bij het uiteenlopende niveau van consumentenbescherming in Europa. Het zijn deze obstakels die de Commissie zal aanpakken.

  • het werkdocument van de diensten van de Commissie om richtsnoeren te verstrekken over de toepassing van artikel 20, lid 2, betreffende het discriminatieverbod ten aanzien van dienstenafnemers op grond van nationaliteit of woonplaats. In het document wordt onderzocht welke motieven schuilgaan achter deze ondernemingspraktijken en wordt opgeroepen een einde te maken aan discriminatie wanneer daar geen rechtvaardiging voor bestaat.

Achtergrond

De dienstenrichtlijn is goedgekeurd in december 2006 en heeft betrekking op diensten die meer dan 45 % van het Europese BBP vertegenwoordigen. Deze richtlijn is een mijlsteen gebleken wanneer het gaat om het wegwerken van belemmeringen voor de handel in diensten. Zij heeft het vestigen van ondernemingen in andere lidstaten en het verrichten van grensoverschrijdende diensten gemakkelijker gemaakt. De lidstaten zijn verplicht administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudigen en voorschriften die eerlijke concurrentie in de interne markt in de weg staan, op te heffen. Ook zijn de lidstaten verplicht “centrale contactpunten” op te richten, die ondernemingen moeten bijstaan door middel van informatie over toepasselijke procedures bij het aanbieden van diensten in het buitenland en die hen de mogelijkheid bieden deze procedures online te verrichten.

Zie ook MEMO/12/427 en MEMO/12/429

Voor verdere informatie zie:

Beter bestuur van de interne markt

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm

Mededeling over de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn – een partnerschap voor nieuwe groei in diensten

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_report_en.htm

Contact:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 25)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar