Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 8. jūnijā

Lielāka izaugsme, pateicoties vienotā tirgus labākai pārvaldībai un pakalpojumu veicināšanai

Vienotais tirgus ir svarīgs ekonomikas izaugsmes veicinātājs. Bet, lai nodrošinātu izaugsmi un darbavietas, ir būtiski labāk īstenot spēkā esošos noteikumus. Tas ir iemesls, kādēļ Eiropas Komisija šodien pieņēma rīcības plānu, lai nodrošinātu to, ka vienotā tirgus noteikumi praksē darbojas labāk.

Komisija arī iesaka pasākumus, kas uzlabos pakalpojumu nozares darbības veidu, kas ir vitāli svarīgi, jo Pakalpojumu direktīva nodrošina vairāk nekā 45 % no ES IKP un tai vajadzīga nozīmīga loma ekonomiskās izaugsmes veicināšanā. Pamatojoties uz dalībvalstu panākumu novērtējumu attiecībā uz Pakalpojumu direktīvas īstenošanu veiktā ekonomiskā analīze liecina, ka direktīvas īstenošana nākamajos 5–10 gados radīs vēl 0,8 % no ES IKP. Bet šo skaitli varētu palielināt līdz 2,6 %, ja dalībvalstis vērienīgāk atvērtu savu to pakalpojumu tirgu, uz kuriem attiecas direktīva. Turklāt labāka ES tiesību aktu transponēšana un īstenošana varētu veicināt izaugsmi, par trešdaļu samazinot administratīvo slogu uzņēmumiem, kas kopumā dotu gandrīz 40 miljardu eiro ietaupījumu.

Mišels Barnjē, iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs, teica: "Mazie un vidējie uzņēmumi man ziņo, ka vēl pastāv šķēršļi to darbībai Eiropas vienotajā tirgū. Komisijai un dalībvalstīm jāstrādā roku rokā, lai uzlabotu veidu, kā tiek īstenoti, piemēroti un ievēroti noteikumi par vienoto tirgu. Ekonomikas izaugsme ir mūsu programmas galvenais mēŗkis un mēs nedrīkstam palaist garām nevienu iespēju to veicināt." Viņš turpināja: "Runājot par Pakalpojumu direktīvu, mana prioritāte ir nodrošināt, lai tā pilnā apjomā aptvertu nozares, kuras ir tās darbības jomā."

"Paziņojums par vienotā tirgus labāku pārvaldību"

Komisija ierosina koncentrēt centienus nozarēs ar vislielāko izaugsmes potenciālu. No 2012. līdz 2013. gadam noteiktās nozares ir pakalpojumu un tīklu nozares. Šajās jomās Komisija aicina dalībvalstis uzņemties saistības nemaz nepieļaut direktīvu novēlotu un nepareizu transponēšanu. Komisija savukārt nodrošinās lielāku palīdzību transponēšanā, lai atrisinātu iespējamās problēmas. Saistību neizpildes gadījumā procedūrām nevajadzētu aizņemt vairāk nekā vidēji 18 mēnešus (pašlaik — 25,5 mēneši), un dalībvalstīm būtu jāizpilda tiesas nolēmums 12 mēnešu laikā.

Lai vienotais tirgus darbotos efektīvāk, Komisija iesaka labāk izmantot IT rīkus, lai dotu iespējas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tā aicina dalībvalstis stiprināt problēmu risināšanas instrumentus un izveidot vienotā tirgus centrus, lai labāk uzraudzītu kā darbojas noteikumi par vienoto tirgu.

Paziņojums par Pakalpojumu direktīvas īstenošanu — partnerība pakalpojumu jaunai izaugsmei

Paziņojums “Partnerība pakalpojumu jaunai izaugsmei 2012.-2015. gadā" liecina, ka Pakalpojumu direktīvas īstenošanu vajag uzlabot, lai veicinātu izaugsmi. Lai sasniegtu paredzēto izaugsmi, Komisija aicina dalībvalstis likvidēt diskriminējošos noteikumus, kas vēl joprojām pastāv vairākās ES valstīs, piemēram, noteikumus, kas diskriminē pēc tautības vai dzīvesvietas, pienākumu pakalpojumu sniedzējiem veikt "ekonomiskās nepieciešamības pārbaudi". Tā uzsver, ka tā uzsāks saistību neizpildes procedūras pret Pakalpojumu direktīvas pārkāpumiem. Turklāt Komisija plāno strādāt ar dalībvalstīm, lai palielinātu Pakalpojumu direktīvas ekonomiskās priekšrocības, piemēram, īstenojot padziļinātas strukturālās reformas jomās, kur iepriekš dalībvalstis nolēma saglabāt status quo. Īpaši būtu jākoncentrējas uz galvenajām nozarēm, piemēram, uzņēmējdarbības pakalpojumiem, celtniecību, tūrismu un mazumtirdzniecību (gandrīz 30 % no IKP).

Paziņojumam ir pievienoti trīs Komisijas dienestu darba dokumenti:

  • Ziņojums par Pakalpojumu direktīvas īstenošanu, kurā aprakstīta situācija, īstenojot direktīvu, un atlikušās problēmas, un stāvoklis "vienotu kontaktpunktu" jomā, kā arī ir nodaļa katras dalībvalsts atsevišķam novērtējumam. To papildina ekonomiskais novērtējums, kurā norādīta Pakalpojumu direktīvas ietekme un izaugsmes potenciāls ES, kā arī dati par katru dalībvalsti.

  • Darbības pārbaudes rezultāti, kas rāda, cik labi ikdienā uzņēmumiem tiek piemēroti dažādi ES noteikumi. Tā apzināja vairākus šķēršļus uzņēmumiem, kas vēlas paplašināt darbību citās ES valstīs, piemēram, nevienādas prasības attiecībā uz kvalifikāciju un grūtības ar citās dalībvalstīs izsniegto diplomu atzīšanu, prasības, kas ierobežo uzņēmumu izvēli konkrētai profesionālai darbībai, grūtības noformēt apdrošināšanu pārrobežu pakalpojumu sniedzējiem vai problēmas, ko rada dažādi patērētāju aizsardzības līmeņi visā Eiropā. Komisija strādā pie šiem jautājumiem, lai labotu situāciju.

  • Dienestu darba dokuments, kura mērķis ir izveidot norādījumus par 20. panta 2. punkta piemērošanu attiecībā uz pakalpojumu saņēmēju nediskriminācijas principu, pamatojoties uz valstspiederību vai dzīvesvietas valsti. Dokumentā aplūkota šāda uzņēmumu rīcība un aicināts izbeigt diskriminējošu praksi.

Priekšvēsture

Pakalpojumu direktīva tika pieņemta 2006. gada decembrī un aptver pakalpojumus, kas veido vairāk nekā 45 % no ES IKP. Tā bija pagrieziena punkts, lai likvidētu šķēršļus pakalpojumu tirgū, tādējādi veicinot uzņēmumu izveidošanu citās valstīs un pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. Tā prasa dalībvalstīm vienkāršot administratīvās procedūras uzņēmumiem un atcelt prasības, kas apdraud godīgu konkurenci vienotajā tirgū. Tā arī nosaka, ka dalībvalstīm jāizveido "vienoti kontaktpunkti", kas palīdzētu uzņēmumiem, sniedzot informāciju par attiecīgajām procedūrām, lai varētu piedāvāt pakalpojumus ārzemēs, un dod iespēju nokārtot formalitātes tiešsaistē.

Sk. arī MEMO/12/427 un MEMO/12/429

Plašākai informācijai:

Vienotā tirgus labāka pārvaldība

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm

Paziņojums par Pakalpojumu direktīvas īstenošanu — partnerība pakalpojumu jaunai izaugsmei

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_report_en.htm

Kontaktpersonas:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 25)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar