Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. birželio 8 d., Briuselis

Geresnė bendrosios rinkos valdysena ir dinamiškesnis paslaugų sektorius ekonomikos augimui paspartinti

Bendroji rinka – viena iš svarbiausių ekonomikos augimo varomųjų jėgų. Tačiau norint paskatinti ekonomikos augimą ir sukurti daugiau darbo vietų, reikia veiksmingiau taikyti galiojančias taisykles. Todėl Europos Komisija šiandien patvirtino veiksmų planą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad bendrosios rinkos taisyklės būtų taikomos veiksmingiau.

Komisija taip pat siūlo imtis priemonių, kurios pagerintų paslaugų sektoriaus veikimą. Šis sektorius labai svarbus, nes srityse, kurioms taikoma direktyva, sukuriama daugiau kaip 45 % ES BVP, tad jam turi tekti strateginis vaidmuo skatinant ekonomikos augimą. Paslaugų direktyvos įgyvendinimo valstybėse narėse pažangos vertinimu grindžiamos ekonominės analizės duomenimis, per ateinančius 5–10 metų dėl direktyvos taikymo ES BVP papildomai padidės 0,8 %. Tačiau prieaugis gali siekti 2,6 %, jei į direktyvą įtrauktų paslaugų rinkas valstybės narės atvers ryžtingiau. Be to, jei ES teisės aktai į nacionalinę teisę būtų tinkamiau perkeliami ir geriau įgyvendinami, ekonomikos augimas galėtų paspartėti, nes administracinė našta įmonėms sumažėtų trečdaliu, taigi iš viso būtų sutaupyta beveik 40 mlrd. EUR.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Iš mažųjų ir vidutinių įmonių sulaukiau atsiliepimų, kad vykdydamos veiklą Europos bendrojoje rinkoje jos vis dar susiduria su kliūtimis. Komisija ir valstybės narės turi bendromis pastangomis tobulinti bendrosios rinkos taisyklių įgyvendinimo, taikymo ir vykdymo užtikrinimo būdus. Ekonomikos augimas yra svarbiausias uždavinys – turime nepraleisti nė menkiausios progos jį skatinti.“ Jis tęsė: „Paslaugų direktyvos įgyvendinimo srityje mano svarbiausias tikslas – užtikrinti, kad tuose sektoriuose, kuriems taikoma direktyva, būtų laikomasi visų direktyvos reikalavimų.“

Komunikatas „Geresnė bendrosios rinkos valdysena“

Komisija siūlo pirmiausia dėmesį skirti sektoriams, kuriuose esama daugiausiai augimo galimybių. Nustatyta, kad 2012–2013 m. tai bus paslaugų sektorius ir tinklo sektoriai. Šiose srityse Komisija ragina valstybes nares įsipareigoti visiškai nesitaikstyti su vėlavimu direktyvas perkelti į nacionalinę teisę ir netinkamu jų perkėlimu. Komisija savo ruožtu aktyviau teiks su direktyvų perkėlimu į nacionalinę teisę susijusią pagalbą, kad padėtų šalinti galimas problemas. Pažeidimų nagrinėjimo procedūros vidutiniškai turėtų trukti ne ilgiau kaip 18 mėnesių (dabar jų trukmė – 25,5 mėnesio), o valstybės narės Teismo sprendimus turėtų įvykdyti per 12 mėnesių.

Kad bendroji rinka veiktų veiksmingiau, Komisija rekomenduoja tinkamiau naudotis informacinių technologijų priemonėmis ir taip piliečiams ir įmonėms suteikti daugiau galimybių veikti patiems. Ji ragina valstybes nares tobulinti problemų sprendimo priemones ir kurti bendrosios rinkos centrus, kurie geriau prižiūrėtų bendrosios rinkos taisyklių taikymą.

Komunikatas dėl Paslaugų direktyvos įgyvendinimo. Partnerystė siekiant augimo paslaugų sektoriuje

Iš komunikato „Partnerystė siekiant augimo paslaugų sektoriuje 2012–2015 m.“ matyti, kad, norint paskatinti augimą, reikia veiksmingiau įgyvendinti Paslaugų direktyvą. Kad būtų pasiektas prognozuojamas augimas, Komisija ragina valstybes nares pašalinti tam tikrose ES šalyse tebetaikomas diskriminacines taisykles, pavyzdžiui, taisykles, kurias taikant diskriminuojama dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos, o paslaugų teikėjai yra priversti atlikti ekonominių poreikių analizę. Komisija pabrėžia pradėsianti pažeidimų nagrinėjimo procedūras, jei bus padaryta Paslaugų direktyvos pažeidimų. Be to, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija ketina užtikrinti kuo didesnę paslaugų direktyvos ekonominę naudą, pavyzdžiui, imantis visapusiškų struktūrinių reformų srityse, kuriose valstybės narės anksčiau norėjo išlaikyti jau susiklosčiusią padėtį. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama pagrindiniams sektoriams, pavyzdžiui, verslo paslaugų, statybos, turizmo ir mažmeninės prekybos sektoriui (beveik 30 % BVP).

Prie komunikato pridedami trys Komisijos tarnybų darbiniai dokumentai:

  • Paslaugų direktyvos įgyvendinimo ataskaita, kurioje aptariamas direktyvos įgyvendinimas, neišspręstos problemos ir vieno langelio sistemos, taip pat įtrauktas pavienių valstybių narių vertinimui skirtas skirsnis. Ją papildo ekonominis vertinimas, iš kurio matyti paslaugų direktyvos poveikis ir augimo potencialas Europos Sąjungoje, taip pat pateikiami kiekvienos valstybės narės duomenys.

  • Veiksmingumo patikrų rezultatai, iš kurių matyti, kaip įvairios ES taisyklės taikomos įmonėms. Šiame dokumente nurodytos įvairios kliūtys, su kuriomis susiduria kitose ES valstybėse narėse pradėti veiklą ketinančios įmonės ir kurias Komisija stengiasi pašalinti: nevienodas profesinės kvalifikacijos reguliavimas ir kitose valstybėse narėse išduotų diplomų pripažinimo sunkumai; reikalavimai, dėl kurių apribojamas tam tikrą profesinę veiklą ketinančios vykdyti įmonės teisinio statuso pasirinkimas; sunkumai apdrausti tarpvalstybinio paslaugų teikimo veiklą arba problemos, kurių kyla dėl Europos šalyse taikomo vartotojų apsaugos reguliavimo lygio skirtumų.

  • Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, kurio tikslas parengti 20 straipsnio 2 dalies taikymo gaires. Tame straipsnyje nustatytas paslaugų gavėjų nediskriminavimo dėl pilietybės ar gyvenamosios šalies principas. Šiame dokumente analizuojamos tokio įmonių elgesio priežastys ir įmonės raginamos diskriminavimą nutraukti.

Pagrindiniai faktai

Paslaugų direktyva priimta 2006 m. gruodžio mėn. Paslaugų sektoriuose, kuriems ji taikoma, sukuriama daugiau kaip 45 % ES BVP. Priimti direktyvą buvo labai svarbu siekiant pašalinti paslaugų teikimo kliūtis ir sudaryti palankesnes sąlygas įmones steigti kitose šalyse ir teikti paslaugas tarpvalstybiniu mastu. Pagal šią direktyvą valstybės narės privalo supaprastinti įmonėms taikomas administracines procedūras ir panaikinti reikalavimus, kurie trukdo sąžiningai konkuruoti bendrojoje rinkoje. Be to, valstybės narės privalo kurti įmonėms skirtas vieno langelio sistemas, kad būtų galima informuoti įmones apie paslaugų teikimo užsienyje procedūras ir suteikti joms galimybę atlikti formalumus internetu.

Taip pat žr. MEMO/12/427 ir MEMO/12/429

Daugiau informacijos

Geresnė bendrosios rinkos valdysena http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm

Komunikatas dėl Paslaugų direktyvos įgyvendinimo. Partnerystė siekiant augimo paslaugų sektoriuje

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_report_en.htm

Asmenys ryšiams :

Stefaan De Rynck, tel. +32 2 296 34 25

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07


Side Bar