Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. juuni 2012

Suurem majanduskasv tänu ühtse turu paremale juhtimisele ja teenuste edendamisele

Ühtne turg on majanduskasvu oluline liikumapanev jõud. Kuid majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks on vaja olemasolevaid ühtse turu eeskirju paremini rakendada. Seetõttu võttis Euroopa Komisjon täna vastu meetmekava, mille abil tagada ühtse turu eeskirjade toimimine tegelikkuses.

Ühtlasi teeb komisjon ettepaneku teenindussektori toimimist edendavate meetmete kohta. Sellel on otsustav tähtsus, kuna teenuste direktiiviga on tagatud üle 45% ELi SKPst ja direktiivil peaks olema kandev roll majanduskasvu edendamisel. Majandusanalüüsist, mille liikmesriigid on koostanud teenuste direktiivi rakendamisel tehtud edusammude hinnangu alusel, selgub, et direktiivi rakendamine suurendab järgmise 5–10 aasta jooksul ELi SKPd täiendavalt kuni 0,8%. Kui aga liikmesriikide ambitsioonid oma turu avamisel direktiiviga hõlmatud teenustele oleksid suuremad, võiks see näitaja võiks ulatuda isegi kuni 2,6%ni. Lisaks edendaks ELi õigusaktide tõhusam ülevõtmine ja rakendamine majanduskasvu, sest nii väheneks halduskoormus ühe kolmandiku võrra ja see tooks kaasa kulude kokkuhoiu ligikaudu 40 miljoni euro ulatuses.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad räägivad, et nende jaoks esineb Euroopa ühtsel turul tegutsemisel ikka veel takistusi. Komisjon ja liikmesriigid peaksid tegema omavahel tihedat koostööd, et ühtse turu eeskirjade rakendamise, kohaldamise ja jõustamise viise tõhustada. Majanduskasv on meie peamine prioriteet ning me ei tohi lasta käest ühtegi võimalust seda edendada." Ta lisas: „Teenuste direktiivist rääkides on minu jaoks esmatähtis tagada, et seda kohaldataks direktiiviga hõlmatud sektorite puhul täies ulatuses."

Teatis „Ühtse turu parem juhtimine”

Komisjon teeb ettepaneku koondada oma jõupingutused suurima kasvupotentsiaaliga sektoritele. Aastatel 2012–2013 on selleks välja valitud teenindussektor ja võrgutööstus. Nende valdkondade puhul kutsub komisjon liikmesriike üles kohaldama direktiivide hilinenud või vale ülevõtmise suhtes täisleppimatust. Omalt poolt pakub komisjon tõhusamat ülevõtmisalast abi, et võimalikele probleemidele lahendus leida. Rikkumiste korral et tohiks menetlus kesta keskmiselt üle 18 kuu (praegu 25,5 kuud) ja Euroopa Kohtu otsused peaksid olema liikmesriikide poolt täidetud 12 kuu jooksul.

Selleks et ühtne turg paremini toimiks, soovitab komisjon kodanike ja ettevõtjate tegevusvabaduse suurendamiseks IT-vahendeid paremini kasutada. Liikmesriikidele teeb komisjon ettepaneku edendada probleemide lahendamise vahendeid ja luua ühtse turu keskuseid, mis aitaksid ühtse turu eeskirjade toimimist paremini jälgida.

Teatis teenuste direktiivi rakendamise kohta: partnerlus teenuste uueks kasvuks

Teatises pealkirjaga „Teenuste direktiivi rakendamine: partnerlus teenuste uueks kasvuks 2012–2015” tuuakse esile, et majanduskasvu edendamiseks tuleb teenuste direktiivi rakendamist parandada. Selleks et saavutada prognoositud majanduskasvu, kutsub komisjon liikmesriike üles tühistama mitmes ELi riigis veel esinevaid diskrimineerivaid õigusnorme, näiteks nagu diskrimineerimist kodakondsuse või elukoha alusel ning teenuseosutajate kohustust teha majandusvajaduste teste. Komisjon rõhutab, et kavatseb alustada seoses teenuste direktiivi rikkumistega rikkumismenetlusi. Lisaks sellele kavatseb komisjon teha liikmesriikidega koostööd teenuste direktiivist saadava majandusliku kasu suurendamiseks, viies näiteks ellu põhjalikud struktuurireformid valdkondades, kus liikmesriigid otsustasid varem säilitada praeguse olukorra. Erilist tähelepanu tuleks pöörata sellistele võtmesektoritele nagu äriteenused, ehitus, turism ja jaekaubandus (ligikaudu 30 % SKPst).

Kõnealusele teatisele on lisatud kolm töödokumenti.

  • Aruanne teenuste direktiivi rakendamise kohta, milles on esitatud direktiivi rakendamise praegune seis ja lahendamist vajavad probleemid ning nn ühtsete kontaktpunktide olukord koos igale üksikule liikmesriigile antud hinnangut sisaldava osaga. Sellele lisandub majandushinnang, mis näitab teenuste direktiivi mõju ja sellega seonduvat majanduskasvu potentsiaali ELis ning milles on esitatud andmed iga liikmesriigi kohta.

  • Toimekontrolli tulemused, mis näitavad, kui hästi erinevaid ELi eeskirju ettevõtjate suhtes igapäevaselt kohaldatakse. Kontrollimisel tuvastati mitmeid kitsaskohti: kutsekvalifikatsiooni tunnustamise määruse ebaühtlus ja probleemid muude liikmesriikide diplomite tunnustamisega; teatavate kutsetegevuste korporatiivse struktuuri valikut piiravad nõuded; piiriüleste teenuseosutajate kindlustamisega seotud probleemid või takistused, mille põhjustab ettevõtjatele, kes soovivad laieneda teistesse ELi riikidesse, kohaldatavate Euroopa tarbijakaitsenormide erinev tase. Kõigi nende kõrvaldamisega komisjon alles tegeleb.

  • Talituste töödokument, mille eesmärk on koostada suunised artikli 20 lõike 2 kohaldamiseks seoses põhimõttega mitte diskrimineerida teenusesaajaid kodakondsuse ja elukohariigi alusel. Dokumendis uuritakse sellise ärikäitumise põhjuseid ja kutsutakse ettevõtjaid üles diskrimineerimist lõpetama.

Taust

Teenuste direktiiv võeti vastu detsembris 2006 ja see hõlmab teenuseid, mille arvele langeb üle 45% ELi SKPst. Direktiiv on olnud oluline samm, mis on aidanud kaotada takistusi teenustega kauplemisel, ettevõtete rajamisel teistes riikides ja piiriülesel teenustepakkumisel. Selle kohaselt peavad liikmesriigid lihtsustama ettevõtjatele suunatud haldusmenetlusi ja kaotama nõuded, mis õõnestavad õiglast konkurentsi ühtsel turul. Direktiiviga on ette nähtud, et liikmesriigid peavad seadma sisse ühtsed kontaktpunktid, mille abil ettevõtjad saaksid teavet nende menetluste kohta, millega nad oma teenuseid välismaal pakkudes peavad arvestama, samuti peaksid kontaktpunktid tagama ettevõtjatele võimaluse täita nõutavad formaalsused veebikeskkonnas.

Vt ka MEMO/12/427 ja MEMO/12/429

Lisateave:

Ühtse turu parem juhtimine

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm

Teatis teenuste direktiivi rakendamise kohta: partnerlus teenuste uueks kasvuks

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_report_en.htm

Kontaktisikud:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 25)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar