Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτiο tyπου

Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2012

Περισσότερη ανάπτυξη μέσω καλύτερης διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς και ενίσχυσης των υπηρεσιών

Η ενιαία αγορά αποτελεί κύριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, για να επιτευχθεί ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας είναι ουσιαστική η καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να διασφαλίσει την καλύτερη εφαρμογή στην πράξη των κανόνων της ενιαίας αγοράς.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης μέτρα για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι στην οδηγία για τις υπηρεσίες οφείλεται περισσότερο από το 45 % του ΑΕΠ της ΕΕ και η εν λόγω οδηγία πρέπει να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Με βάση την εκτίμηση της προόδου που σημείωσαν τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η οικονομική ανάλυση καταδεικνύει ότι η εφαρμογή της θα επιφέρει επιπλέον αύξηση 0,8 % του ΑΕΠ της ΕΕ τα επόμενα 5-10 χρόνια. Ωστόσο ο αριθμός αυτός μπορεί να ανέλθει στο 2,6% εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία στο άνοιγμα των υπηρεσιών τους που καλύπτονται από την οδηγία. Επιπλέον, η καλύτερη μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων κατά το ένα τρίτο, γεγονός που οδηγεί σε συνολική εξοικονόμηση περίπου 40 δισ. ευρώ.

Ο κ. Michel Barnier, Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, δήλωσε: «Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διατείνονται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί στη λειτουργία τους στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται στενά για να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι κανόνες της ενιαίας αγοράς υλοποιούνται, εφαρμόζονται και επιβάλλονται. Η οικονομική ανάπτυξη βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας μας και δεν πρέπει να χάσουμε μια μοναδική ευκαιρία προώθησής της.» Συνέχισε λέγοντας: «Όσον αφορά στην οδηγία για τις υπηρεσίες, προτεραιότητά μου είναι να διασφαλίσω ότι εφαρμόζεται πλήρως στους τομείς τους οποίους καλύπτει.»

Ανακοίνωση «Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά»

Η Επιτροπή προτείνει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε τομείς με το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης. Για το διάστημα 2012-2013, οι τομείς που καθορίστηκαν είναι οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις δικτύου. Στους εν λόγω τομείς η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευθούν για μηδενική ανοχή στην καθυστερημένη και εσφαλμένη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, θα παράσχει ενισχυμένη συνδρομή στη μεταφορά της νομοθεσίας, προκειμένου να εξομαλύνει πιθανά προβλήματα. Σε περιπτώσεις παραβάσεων οι διαδικασίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 18 μήνες κατά μέσο όρο (σήμερα 25,5 μήνες) και τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός 12 μηνών.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή συνιστά την καλύτερη χρήση των εργαλείων πληροφορικής ώστε να δοθούν δυνατότητες σε πολίτες και επιχειρήσεις. Καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέσα επίλυσης προβλημάτων και να δημιουργήσουν «κέντρα ενιαίας αγοράς» για την καλύτερη παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας των κανόνων της ενιαίας αγοράς.

Ανακοίνωση για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες – σύμπραξη για νέα ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών

Η ανακοίνωση με τίτλο «Σύμπραξη για νέα ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών το διάστημα 2012 -2015» καταδεικνύει ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί η προβλεπόμενη ανάπτυξη η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν τις κανονιστικές διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται σε αρκετές χώρες της ΕΕ, όπως οι κανόνες που εισάγουν διακρίσεις βάσει εθνικότητας ή τόπου κατοικίας, υποχρεώνοντας τους παρόχους υπηρεσίας να πραγματοποιούν «δοκιμασία οικονομικών αναγκών». Τονίζει ότι θα κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει σε περιπτώσεις παραβιάσεων της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή προτίθεται να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε να μεγιστοποιήσει τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την οδηγία για τις υπηρεσίες μέσω, για παράδειγμα, βαθιών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπου τα κράτη μέλη είχαν προηγουμένως αποφασίσει τη διατήρηση του status quo. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς καίριας σημασίας, όπως οι υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, οι κατασκευές, ο τουρισμός και το λιανεμπόριο (σχεδόν 30 % του ΑΕΠ).

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από τρία έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής:

  • Έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η οποία παρουσιάζει την πορεία εφαρμογής της οδηγίας και τα ανεπίλυτα προβλήματα, και την κατάσταση όσον αφορά τα «κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης» σε μια ενότητα αφιερωμένη στην ατομική αξιολόγηση των κρατών μελών. Συμπληρώνεται από οικονομική εκτίμηση η οποία καταδεικνύει τις επιπτώσεις και το δυναμικό ανάπτυξης της οδηγίας για τις υπηρεσίες όσον αφορά την ΕΕ με στοιχεία για κάθε κράτος μέλος.

  • Τα αποτελέσματα του ελέγχου επιδόσεων που καταδεικνύουν πόσο καλά εφαρμόζονται οι διαφορετικοί κανόνες της ΕΕ στις επιχειρήσεις σε καθημερινή βάση. Διαπιστώνονται ορισμένοι φραγμοί, όπως ανομοιογένεια των κανονιστικών διατάξεων για τα επαγγελματικά προσόντα και δυσκολίες αναγνώρισης των πτυχίων που χορηγούνται από άλλα κράτη μέλη, απαιτήσεις που περιορίζουν την επιλογή εταιρικής δομής για ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, δυσκολίες απόκτησης ασφαλιστικής κάλυψης από τους διασυνοριακούς παρόχους ή προβλήματα οφειλόμενα στα διαφορετικά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων στην Ευρώπη τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν σε άλλες χώρες της ΕΕ και τα οποία η Επιτροπή προσπαθεί να αντιμετωπίσει.

  • Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με σκοπό την παροχή καθοδήγησης για την εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 σχετικά με την αρχή της μη διάκρισης των αποδεκτών των υπηρεσιών με βάση την εθνικότητα ή τη χώρα κατοικίας. Το έγγραφο διερευνά τα βαθύτερα αίτια μιας τέτοιας συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και ζητεί από τις επιχειρήσεις να σταματήσουν τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις.

Ιστορικό

Η οδηγία για τις υπηρεσίες εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2006 και αφορά τις υπηρεσίες που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 45 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο στην άρση των φραγμών στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, διευκολύνοντας έτσι την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε άλλες χώρες και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν τις διοικητικές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις και να καταργήσουν τις απαιτήσεις που υπονομεύουν τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά. Απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν «κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης», τα οποία θα συνδράμουν τις επιχειρήσεις παρέχοντας πληροφορίες για τις σχετικές διαδικασίες παροχής υπηρεσιών στο εξωτερικό και προσφέροντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσής τους.

Βλ. επίσης MEMO/12/427 και MEMO/12/429

Για περισσότερες πληροφορίες:

Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm

Ανακοίνωση για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες – σύμπραξη για νέα ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_report_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 25)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar