Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 8. června 2012

Větší růst díky lepší správě jednotného trhu a posílení služeb

Jednotný trh je klíčovou hnací silou hospodářského růstu. K dosažení růstu a zaměstnanosti je však nezbytné lépe provádět stávající předpisy. Evropská komise proto dnes přijala opatření, která mají zajistit lepší fungování pravidel jednotného trhu v praxi.

Komise rovněž navrhuje opatření, v jejichž rámci se má zlepšit fungování odvětví služeb. To je nevyhnutelné, protože oblasti upravované směrnicí o službách tvoří přes 45 % HDP EU a musí hrát strategickou úlohu při podpoře hospodářského růstu. Z hospodářské analýzy založené na posouzení pokroku dosaženého členskými státy při provádění směrnice o službách vyplývá, že její provedení vytvoří v období příštích pěti až deseti let dalších 0,8 % HDP EU. Tento podíl by však mohl narůst až na 2,6 %, kdyby členské státy byly ambicióznější při otevírání oblastí služeb, na něž se směrnice vztahuje. Lepší provádění a uplatňování právních předpisů EU by dále mohlo podpořit růst snížením administrativní zátěže pro podniky o třetinu, což by přineslo celkové úspory ve výši takřka 40 miliard eur.

Michel Barnier, komisař EU pro vnitřní trh a služby, prohlásil: „Od zástupců malých a středních podniků jsem se dozvěděl, že pro jejich činnost na evropském jednotném trhu stále ještě existují překážky. Komise a členské státy musí úzce spolupracovat, aby zlepšily provádění, uplatňování a prosazování pravidel jednotného trhu. Hospodářský růst je pro nás prioritou a neměli bychom zmeškat jedinou příležitost pro jeho další posílení.“ Komisař dále uvedl: „Mou prioritou je zajistit, aby se směrnice o službách uplatňovala v plném rozsahu na oblasti, které upravuje.“

Sdělení o lepší správě pro jednotný trh

Komise navrhuje zaměřit pozornost na odvětví s největším potenciálem růstu. Těmi jsou v období 2012–2013 odvětví služeb a sítí. Komise vyzývá členské státy, aby se v těchto oblastech zavázaly k nulové toleranci, pokud jde o zpožděné a nesprávné provádění směrnic. Komise bude členské státy při provádění co nejvíce podporovat, aby odstranila případné problémy. Řízení pro porušení Smlouvy by v průměru neměla trvat déle než 18 měsíců (v současnosti trvají 25,5 měsíců) a členské státy by měly vykonat rozhodnutí Soudního dvora nejpozději do 12 měsíců.

Aby jednotný trh fungoval účinněji, doporučuje Komise lepší využívání nástrojů informačních technologií, což občanům a podnikům umožní větší participaci. Vyzývá členské státy, aby zdokonalily nástroje pro řešení problémů a zřídily jednotná kontaktní místa, jež budou moci snadněji sledovat fungování pravidel jednotného trhu.

Sdělení o provádění směrnice o službách – partnerství pro nový růst ve službách

Sdělení s názvem „Partnerství pro nový růst ve službách na období 2012–2015“ ukazuje, že provádění směrnice o službách se v zájmu podpory růstu musí zlepšit. Komise vyzývá členské státy, aby k dosažení očekávaného růstu odstranily diskriminační předpisy, jež v řadě členských států stále existují. Patří mezi ně například pravidla diskriminující na základě národnosti nebo země původu, v jejichž rámci jsou poskytovatelé služeb nuceni vykonávat „test ekonomických potřeb“. Zdůrazňuje, že v případě nedodržení směrnice o službách zahájí řízení pro porušení Smlouvy. Komise má navíc v úmyslu spolupracovat s členskými státy, aby hospodářské přínosy směrnice o službách byly co největší – například prostřednictvím rozsáhlých strukturálních reforem v oblastech, v nichž se členské státy předtím rozhodly zachovat status quo. Zvláštní pozornost by se měla věnovat klíčovým odvětvím ekonomiky, mezi něž patří obchodní služby, stavebnictví, cestovní ruch a maloobchod (téměř 30 % HDP).

Ke sdělení jsou připojeny tři pracovní dokumenty útvarů Komise:

  • Zpráva o provádění směrnice o službách, která popisuje stav provádění směrnice a nevyřešené problémy, jakož i pokrok při zřizování „jednotných kontaktních míst“. Jedna část zprávy je věnována posouzení jednotlivých členských států. Zprávu doplňuje ekonomické hodnocení, jež uvádí účinky a potenciál růstu směrnice o službách ve vztahu k EU, ale i k jednotlivým členským státům.

  • Výsledky kontroly výkonnosti, jež měla ukázat, jak se různé předpisy EU uplatňují v případě podniků v každodenní praxi. Zjistila se řada překážek, jako např. velké rozdíly v předpisech týkajících se odborných kvalifikací a problémy při uznávání diplomů z jiných členských států, požadavky omezující výběr podnikových struktur pro určité odborné aktivity, potíže při získávání pojištění pro přeshraniční poskytovatele nebo problémy vznikající z důvodu různých úrovní ochrany spotřebitele v rámci Evropy.

  • Pracovní dokument útvarů Komise s cílem vypracovat pokyny k uplatňování čl. 20 odst. 2 o zásadě nediskriminace příjemců služeb na základě národnosti nebo země původu. Dokument analyzuje příčiny tohoto obchodního jednání a požaduje ukončení diskriminačních praktik v neodůvodněných případech.

Souvislosti

Směrnice o službách byla přijata v prosinci 2006 a vztahuje se na služby tvořící více než 45 % HDP EU. Je významným milníkem při odstraňování překážek obchodu se službami, čímž usnadňuje zakládání podniků v jiných zemích a přeshraniční poskytování služeb. Vyžaduje od členských států, aby zjednodušily administrativní postupy pro podniky a zrušily požadavky, jež narušují spravedlivou hospodářskou soutěž na jednotném trhu. Směrnice členským státům rovněž ukládá povinnost zřídit „jednotná kontaktní místa“, která podnikům pomáhají tím, že jim poskytují informace o příslušných postupech a nabízejí jim možnost vyřizovat je online.

Viz rovněž MEMO/12/427 a MEMO/12/429

Další informace:

Lepší správa pro jednotný trh http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm

Sdělení o provádění směrnice o službách – partnerství pro nový růst ve službách

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_report_en.htm

Kontaktní osoby:

pan Stefaan De Rynck (+32 22963425)

paní Carmel Dunne (+32 22998894)

paní Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar