Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 8 juni 2012

Vangstmogelijkheden voor 2013: enkele visbestanden doen het beter

In een raadplegingsdocument dat de Europese Commissie vandaag heeft goedgekeurd, heeft zij haar plannen voor de vaststelling van de vangstmogelijkheden voor 2013 uiteengezet. De Commissie vraagt aan de hand van dit jaarlijkse document om de standpunten van de lidstaten en de belanghebbenden over de vaststelling van de totaal toegestane vangsten (total allowable catches, TAC’s), quota en de visserij-inspanning (zeedagen) voor het volgende jaar. Uit het document blijkt dat de moeite die de Commissie heeft gedaan om langzamerhand een einde te maken aan de overbevissing, zijn vruchten begint af te werpen. Er zijn nu 20 visbestanden in de Europese zeeën waarvan bekend is dat zij niet worden overbevist, tegenover slechts 5 visbestanden in 2009. Door de TAC's de afgelopen jaren te verlagen, werd het zelfs mogelijk een aantal TAC's voor 2012 te verhogen. Dit zou kunnen leiden tot minstens 135 miljoen euro aan extra inkomsten voor de visserijsector.

Bovenstaande cijfers tonen aan dat de vaststelling van TAC's op basis van wetenschappelijk advies helpt bij het herstel van visbestanden. Het resultaat hiervan is dat de vissers worden beloond met een grotere vangst en een hoger inkomen, en dat de milieugevolgen van de visserij geringer zijn. Ook blijkt uit deze cijfers dat het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) moet worden hervormd om de methoden waarvan gebleken is dat zij op de lange termijn werken, op grotere schaal toe te passen bij de totstandbrenging van het beleid van de EU. Het jaar na jaar vaststellen van TAC’s alleen is niet genoeg om een einde te maken aan de overbevissing. Langetermijnbeheer, een volledig wetenschappelijke aanpak, en het uitbannen van rampzalig slechte praktijken, zoals het overboord gooien, komen in het voorstel van de Commissie voor de hervorming van het GVB uitgebreid aan bod.

Commissaris voor Maritieme zaken en visserij, Maria Damanaki, zei hierover: "We zien nu dat er enige vooruitgang wordt geboekt in de richting van beëindiging van de overbevissing, maar we moeten alle zeilen bijzetten en de hervorming van het GVB goedkeuren, als we deze verbeteringen op de lange termijn willen bestendigen."

De Commissie is van oordeel dat volgend jaar voor de bestanden waarvoor langetermijnbeheersplannen gelden, de TAC 's en de visserijinspanningsniveaus moeten worden vastgesteld op basis van de bestaande plannen (een wettelijke eis). Voor visbestanden die niet door die plannen worden gedekt, moeten de TAC 's worden vastgesteld op basis van wetenschappelijk advies, met het doel om tegen 2015 – of zo mogelijk vroeger – geleidelijk een einde te maken aan de overbevissing. Wanneer geen advies voorhanden is, moet het voorzorgsbeginsel worden toegepast.

De wetenschappelijke gegevens om de visbestanden te evalueren zijn verbeterd. In 2009 zijn er TAC's vastgesteld voor 57 bestanden in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan terwijl daarvoor geen wetenschappelijk advies voorhanden was. Naar verwachting zal dit in 2012 slechts 10 tot 12 bedragen: een grote verbetering.

De Commissie bevestigt nogmaals dat zij zich ervoor inzet om op wetenschappelijke analyses gebaseerde visserijniveaus voor te stellen en uiterlijk in 2015 tot de geleidelijke beëindiging van de overbevissing te komen, zoals reeds in het voorstel voor de hervorming van het GVB is aangegeven.

Achtergrond

Van de volgende bestanden in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan is vastgesteld dat ze niet overbevist zijn:

Zeeduivel

Voor de Atlantische kust van Portugal en Spanje

Blauwe wijting

Alle gebieden

Tong

Skagerrak, Kattegat en Oostzee

Westelijk Kanaal

Keltische Zee

Schelvis

Noordzee

Rockall

Wateren ten westen van Schotland

Haring

Noordzee

Keltische Zee

Botnische Golf

Horsmakreel

Westelijke zone, van de Cantabrische Zee tot en met de Noordelijke Noordzee

Schartong

Voor de Atlantische kust van Portugal en Spanje

Langoustine

Skagerrak en Kattegat

Noordzee (Fladen Ground)

Wateren ten westen van Schotland

Ierse Zee en Keltische Zee

Schol

Noordzee

Kabeljauw

Oostelijke Oostzee

Doornhaai

Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

Voor de visbestanden waarvoor wetenschappelijke beoordelingen kunnen worden uitgevoerd, is de situatie van de visbestanden de afgelopen jaren verbeterd. In het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën is het aantal overbeviste bestanden gedaald van 32 op de 34 bestanden in 2005 tot 18 op de 38 bestanden in 2012, dus van 94% tot 47%. Voor de Middellandse Zee zijn voor 63% van de bestanden voldoende gegevens voorhanden. Van die bestanden is 80% overbevist.

Nadere gegevens vindt u in het volledige raadplegingsdocument:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/com_2012_278_nl.pdf

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar