Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. juni 2012

Fiskerimulighederne for 2013 – bedre udsigter for nogle fiskebestande

I et høringsdokument vedtaget i dag gør Europa-Kommissionen rede for sine intentioner, når det gælder fastsættelsen af fiskerimulighederne for 2013. Via dette årlige dokument opfordrer Kommissionen medlemsstaterne og interessenterne til at fremlægge deres synspunkter om fastsættelsen af de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er), kvoter og fiskeriindsats (havdage) for det følgende år. Dokumentet viser, at Kommissionens anstrengelser for gradvist at bringe overfiskeriet til ophør efterhånden bærer frugt. Vi ved, at der nu er 20 bestande i de europæiske farvande, som ikke overfiskes, sammenlignet med blot 5 i 2009. Den reduktion af de samlede tilladte fangstmængder, der er sket i de seneste år, betød endda, at det var muligt at forhøje nogle af fangstmængderne for 2012. Dette kan resultere i mindst 135 mio. EUR i ekstra indkomst for fiskerisektoren.

Disse tal viser, at hvis man følger den videnskabelige rådgivning ved fastsættelsen af de samlede tilladte fangstmængder, kan det bidrage til genopbygningen af fiskebestandene. Fiskerne belønnes med større fangster og højere indkomster samtidig med, at de miljømæssige konsekvenser af fiskeriet mindskes. Tallene viser også, at det er nødvendigt med en reform af den fælles fiskeripolitik for at kunne anvende de metoder, der har vist sig at virke på langt sigt, mere bredt, og indarbejde dem i EU's politikudformning. Man kan ikke bringe overfiskeriet til ophør alene ved år efter år at fastsætte de samlede tilladte fangstmængder. Som Kommissionen nøje gør rede for i sit forslag til en reform af den fælles fiskeripolitik, er der derimod behov for langsigtet forvaltning og en fuldt ud videnskabeligt baseret strategi, som bringer de former for praksis (f.eks. udsmid) til ophør, der har så katastrofale konsekvenser for fiskebestandene.

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri har udtalt følgende: "Vi ser nu, at der er sket visse fremskridt i retning af målet om at bringe overfiskeriet til ophør, men vi skal gå et skridt videre og vedtage reformen af den fælles fiskeripolitik, hvis vi skal fastholde disse fremskridt på langt sigt."

Når det gælder de bestande, der er omfattet af langsigtede forvaltningsplaner, bør de samlede tilladte fangstmængder og indsatsniveauerne efter Kommissionens mening fastsættes i overensstemmelse med de gældende planer (et retligt krav). Når det gælder de øvrige bestande, som ikke er omfattet af sådanne planer, bør fangstmængderne baseres på den videnskabelige rådgivning med det formål at bringe overfiskeriet til ophør senest i 2015 eller før, hvis det er muligt. Foreligger der ingen videnskabelig rådgivning, bør det være forsigtighedsprincippet, der gælder.

Den videnskabelige viden om fiskebestandene bliver bedre. Mens der i 2009 var 57 bestande i det nordøstlige Atlanterhav, som der var fastsat samlede tilladte fangstmængder for, uden at der forelå videnskabelig rådgivning, forventer vi en drastisk forbedring i 2012, idet der forhåbentlig kun vil være 10-12 bestande, der ikke er omfattet af videnskabelig rådgivning.

Dermed bekræfter Kommissionen endnu engang, at den er fast besluttet på, at de foreslåede fiskerimuligheder skal være baseret på videnskabelig rådgivning, og at overfiskeriet skal være bragt til ophør senest i 2015, sådan som beskrevet i forslaget til en reform af den fælles fiskeripolitik.

Baggrund:

Bestande i EU-farvandene i det nordøstlige Atlanterhav, som ifølge vurderingen ikke overfiskes:

Havtaske

Farvandene omkring Portugal og den spanske Atlanterhavskyst

Blåhvilling

Alle områder

Almindelig tunge

Skagerrak, Kattegat og Østersøen

Den vestlige del af Den Engelske Kanal

Det Keltiske Hav

Kuller

Nordsøen

Rockall

Vest for Skotland

Sild

Nordsøen

Det Keltiske Hav

Det Botniske Hav

Hestemakrel

De vestlige farvande fra Det Cantabriske Hav til den nordlige Nordsø

Glashvarre

Farvandene omkring Portugal og den spanske Atlanterhavskyst

Jomfruhummer

Skagerrak og Kattegat

Nordsøen (Fladen Grund)

Vest for Skotland

Det keltiske Hav og Irske Hav

Rødspætte

Nordsøen

Torsk

Den østlige Østersø

Almindelig pighaj

Nordøstatlanten

For de bestande, som der kan foretages en videnskabelig vurdering af, gælder det, at bestandssituationen er blevet bedre i de seneste år. I det nordøstlige Atlanterhav og de tilstødende farvande faldt antallet af overfiskede bestande fra 32 ud af 34 i 2005 til 18 ud af 38 bestande i 2012, dvs. fra 94 % til 47 %. I Middelhavet foreligger der tilstrækkelige oplysninger for 63 % af bestandene, som viser, at 80 % af bestandene overfiskes.

Der findes yderligere oplysninger i høringsdokumentet:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/com_2012_278_da.pdf

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar