Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Luxemburg den 7 juni 2012

Fonden för ett sammanlänkat Europa: EU-länderna överens om framtidens infrastruktur

Siim Kallas, EU-kommissionär med ansvar för transport och rörlighet, välkomnade det danska ordförandeskapets ansträngningar och resultaten då rådet (transport) i dag kom fram till en partiell allmän riktlinje för fonden för ett sammanlänkat Europa. –Att etablera fonden för ett sammanlänkat Europa är ett av kommissionens viktigaste initiativ i det föreslagna paketet för hållbar tillväxt och sysselsättning, säger Kallas. Denna text är resultatet av en känslig avvägning inom rådet och bildar en god grund för fortsatt arbete. Den återspeglar också god koordinering med diskussioner om sektoriella riktlinjer för transeuropeiska nätverk, för vilka fonden är avgörande, tillägger han.

Kommissionens ursprungliga förslag

I oktober 2011 lade EU-kommissionen fram en plan med investeringar på 50 miljarder euro för att förbättra Europas transport- och energinät samt digitala nät. Fonden för ett sammanlänkat Europa är ett av kommissionens viktigaste initiativ i det föreslagna paketet för hållbar tillväxt och sysselsättning. Den ska fokusera på projekt med högt mervärde för EU och finansiera projekt som kompletterar felande länkar i de viktigaste europeiska energi- och transportnäten samt digitala näten, och förhindra flaskhalsar.

Genom att fokusera på transportslag som ger upphov till mindre föroreningar kommer fonden att bidra till ett hållbarare transportsystem. Det kommer också att ge konsumenterna större valfrihet i fråga om transportsätt. Den inre marknaden för energi kommer att utvecklas ytterligare genom bättre förbindelser, vilket ökar försörjningstryggheten och gör det möjligt att transportera förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt i hela EU. När det gäller digitala tjänster kommer pengarna att användas för att bekosta ny infrastruktur för e-legitimation, e-upphandling, elektroniska patientjournaler, Europeana, e-juridik och tullrelaterade tjänster. Pengarna ska säkerställa driftskompatibilitet och täcka kostnaderna för att driva den infrastruktur på europeisk nivå som kopplar samman medlemsstaternas infrastrukturer. (IP/11/1200)

Nästa steg

Kommissionen ser den text man enas om som en rättvis grund för de pågående interinstitutionella diskussionerna. EU-parlamentet väntas rösta om förslaget i slutet av 2012 eller i början av 2013.

För mer information, se MEMO/12/409 från rådet (transport och telekommunikation).

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar