Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Luxembourg, 7. junija 2012

Instrument za povezovanje Evrope: države članice dosegle sporazum o izgradnji prihodnje infrastrukture

Siim Kallas, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za promet in mobilnost, je pozdravil prizadevanja danskega predsedstva in izid današnjega zasedanja Sveta prometnih ministrov, ki je sprejel delni splošni pristop v zvezi s pobudo, znano kot „instrument za povezovanje Evrope“. „Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope je ena od ključnih pobud Komisije v okviru predlaganega svežnja ukrepov za zagotavljanje trajnostne rasti in novih delovnih mest,“ je dejal Kallas. „Mislim, da to besedilo predstavlja občutljivo ravnovesje znotraj Sveta in dobro podlago za nadaljnje delo. Odraža tudi zelo dobro usklajenost z razpravami o sektorskih smernicah za vseevropska omrežja, katerih izvajanje je v veliki meri odvisno od instrumenta za povezovanje Evrope,“ je še dodal.

Prvotni predlog Komisije

Komisija je oktobra 2011 sprejela načrt, po katerem bo financirala za 50 milijard evrov naložb za izboljšanje evropskih prometnih, energetskih in digitalnih omrežij. Instrument za povezovanje Evrope je ena od ključnih pobud, ki jih je predlagala Komisija v okviru svežnja ukrepov za zagotavljanje trajnostne rasti in novih delovnih mest. Instrument se bo osredotočil na projekte z visoko evropsko dodano vrednostjo ter bo financiral projekte, ki so namenjeni zapolnjevanju manjkajočih povezav v evropskih energetskih, prometnih in digitalnih omrežjih ter odpravi ozkih grl.

Instrument za povezovanje Evrope se bo osredotočal na vrste prevoznih sredstev, ki manj onesnažujejo, s čimer bo naš prometni sistem postal bolj trajnosten. Prav tako bo poskrbel za večjo izbiro načinov potovanja za potrošnike. Notranji energetski trg se bo nadalje razvijal z izboljševanjem medsebojnih povezav, s čimer bo zagotovljena zanesljivejša preskrba z energijo, omogočen pa bo tudi stroškovno učinkovitejši prenos energije iz obnovljivih virov po vsej Uniji. Na področju digitalnih storitev bi se sredstva porabila za donacije za izgradnjo infrastrukture, potrebne za vzpostavitev e-osebne izkaznice, e-javnih naročil, elektronskih zdravstvenih kartotek, digitalne knjižnice Europeana, portala e-pravosodja in storitev na področju carine. S sredstvi bi se zagotovila interoperabilnost in pokrili stroški vodenja infrastrukture na evropski ravni, saj bi se povezale infrastrukture držav članic. (IP/11/1200)

Naslednji koraki

Po mnenju Komisije je dogovorjeno besedilo dobra podlaga za medinstitucionalne razprave, ki še potekajo. Evropski parlament naj bi o predlogu glasoval konec leta 2012 ali v začetku leta 2013.

Več informacij je na voljo v memorandumu Sveta za promet in telekomunikacije: MEMO/12/409

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar