Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

tlačová správa

V Luxemburgu 7. júna 2012

Nástroj na prepojenie Európy: členské štáty sa dohodli na vybudovaní našej budúcej infraštruktúry

Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu a mobilitu, uvítal úsilie dánskeho predsedníctva a výsledok dnešného zasadnutia Rady pre dopravu, na ktorom sa dosiahla dohoda o čiastočnom všeobecnom prístupe k iniciatíve známej ako „Nástroj na prepojenie Európy“. „Vytvorenie Nástroja na prepojenie Európy (CEF) je jednou z kľúčových iniciatív Komisie v rámci navrhovaného balíka opatrení na podporu udržateľného rastu a zamestnanosti“, uviedol Siim Kallas. „Tento text je podľa mňa výsledkom citlivej rovnováhy v rámci Rady a vytvára solídny základ pre nadchádzajúce pracovné aktivity. Okrem toho odráža aj veľmi dobrú koordináciu s diskusiami o sektorových usmerneniach pre transeurópske siete, pre vykonávanie ktorých má CEF kľúčový význam", dodal.

Pôvodný návrh Komisie

Komisia prijala v októbri 2011 plán, v ktorom sa vyčleňuje približne 50 miliárd EUR na financovanie investícií do zlepšenia európskych dopravných, energetických a digitálnych sietí. Nástroj na prepojenie Európy (CEF) je jednou z kľúčových iniciatív navrhovaných Komisiou v rámci balíka opatrení na podporu udržateľného rastu a zamestnanosti. CEF sa zameriava na projekty s vysokou pridanou hodnotou EÚ a financuje projekty, ktoré slúžia na doplnenie chýbajúcich prepojení v rámci hlavných dopravných, energetických a digitálnych sietí v Európe a na odstránenie prekážok.

Nástroj na prepojenie Európy sa zameriava na také spôsoby dopravy, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, vďaka čomu má byť náš dopravný systém udržateľnejší. Rovnako aj spotrebitelia budú mať viac možností, ako cestovať. Lepšie prepojenie prispeje k ďalšiemu rozvoju vnútorného trhu s energiami, čím sa posilní bezpečnosť dodávok a umožní sa nákladovo efektívna preprava obnoviteľných energií v celej EÚ. Pokiaľ ide o digitálne služby, finančné prostriedky sa použijú na subvencovanie infraštruktúry potrebnej na zavedenie elektronickej identifikácie, elektronického obstarávania, elektronických zdravotných záznamov, európskej digitálnej knižnice Europeana, elektronickej justície a colných služieb. Peňažné prostriedky budú slúžiť na zabezpečenie interoperability a na úhradu nákladov na prevádzku infraštruktúry na európskej úrovni, ktorá spája infraštruktúry členských štátov. (IP/11/1200)

Ďalšie kroky

Komisia považuje dohodnutý text za solídny základ pre prebiehajúce medziinštitucionálne diskusie. Očakáva sa, že Európsky parlament bude o tomto návrhu hlasovať koncom roku 2012 alebo začiatkom roku 2013.

Viac informácií nájdete v dokumente Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku: MEMO/12/409

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar