Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Luxembourg, 7. juuni 2012

Euroopa Ühendamise Rahastu: liikmesriigid saavutavad kokkuleppe meie tulevaste taristute väljaehitamise osas

Liikuvuse ja transpordi eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas tunnustas Taani eesistumise ajal tehtud jõupingutusi ning transpordiministrite nõukogus täna saavutatud osalist kokkulepet seoses Euroopa Ühendamise Rahastuna tuntud algatust käsitleva üldise lähenemisviisiga. Euroopa Ühendamise Rahastu loomine on üks komisjoni põhialgatusi jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks ja uute töökohtade loomiseks kavandatava paketi raames,” ütles Kallas. „Minu arust kajastab esitatud tekst nõukogus valitsevat tasakaalu ning loob õiglase aluse edasiseks tööks. Samuti annab see tunnistust üleeuroopalisi võrke käsitlevate sektoripõhiste suuniste üle peetud arutelude väga heast kooskõlastamisest. Euroopa Ühendamise Rahastu on nende võrkude väljaehitamisel väga oluline.”

Komisjoni esialgne ettepanek

2011. aasta oktoobris võttis komisjon vastu kava, mille alusel rahastatakse 50 miljoni euro ulatuses investeeringuid Euroopa transpordi-, energia- ja digitaalvõrkude parandamiseks. Euroopa Ühendamise Rahastu on üks põhialgatusi, mille komisjon esildas jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomise paketi raames. Euroopa Ühendamise Rahastust rahastatakse selliseid ELi jaoks suure lisandväärtusega projekte, mille alusel ehitatakse välja Euroopa põhilisel energia-, transpordi- ja digitaalteljel puuduvad ühenduslülid ning kõrvaldatakse sealsed kitsaskohad.

Kuna Euroopa Ühendamise Rahastu puhul keskendutakse transpordiliikidele, millega kaasneb vähem saastet, aitab see muuta meie transpordisüsteemi säästvamaks. Sellega suurendatakse ka tarbijate jaoks reisimisvõimaluste valikut. Energia siseturgu täiustatakse tänu parematele ühendustele, millega tagatakse varustuskindlus ning võimalus transportida taastuvenergiat kulutõhusalt kogu ELis. Digitaalteenuste puhul kasutataks raha sellise taristu väljaehitamise toetamiseks, mis on vajalik elektroonilise ID-kaardi, e-hangete, elektrooniliste terviseandmete, digitaalraamatukogu Europeana, e-õiguse ja tolliteenuste kasutuselevõtmiseks. Samuti aidatakse Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu tagada koostalitlusvõime ning kanda kulud, mis kaasnevad liikmesriikide taristuid ühendava taristu haldamisega ELis. (IP/11/1200)

Järgmised sammud

Komisjoni arvates on kokkulepitud tekst käimasoleva institutsioonidevahelise arutelu õiglane alus. Euroopa Parlamendis hääletatakse eeldatavasti ettepaneku üle 2012. aasta lõpus või 2013. aasta alguses.

Täiendava teabe saamiseks vt transpordi ja telekommunikatsiooni nõukogu märgukiri MEMO/12/409.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar