Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Lucemburk 7. června 2012

Nástroj pro propojení Evropy: členské státy se dohodly na výstavbě budoucí infrastruktury

Siim Kallas, místopředseda Evropské komise odpovědný za mobilitu a dopravu, ocenil dosavadní práci dánského předsednictví a přivítal výsledek dnešního zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, kde bylo dosaženo dohody ohledně částečného obecného přístupu k iniciativě známé jako „nástroj pro propojení Evropy“. Vytvoření nástroje pro propojení Evropy je jednou z klíčových iniciativ Komise v souvislosti s navrhovaným balíčkem pro dosažení udržitelného růstu a pracovních míst,“ uvedl místopředseda Kallas. Dále dodal: „Myslím, že dohodnuté znění vyjadřuje citlivou rovnováhu, které bylo dosaženo v Radě, a tvoří solidní základ pro další práci. Je zde rovněž patrná velmi dobrá koordinace s názory vyjádřenými v diskusích o odvětvových hlavních směrech pro transevropské sítě. Provádění těchto sítí se totiž bez nástroje pro propojení Evropy neobejde“.

Původní návrh Komise

V říjnu 2011 přijala Evropská komise plán, podle něhož budou poskytnuty prostředky v hodnotě 50 miliard EUR na investice, jež mají zlepšit evropské dopravní, energetické a digitální sítě. Nástroj pro propojení Evropy je jednou z hlavních iniciativ, které Komise navrhuje v rámci svého balíčku pro udržitelný růst a zaměstnanost. Tento nástroj se zaměří na projekty s vysokou přidanou hodnotou EU. Budou z něj proto financovány projekty, které zaplní chybějící propojení v hlavní energetické, dopravní a digitální síti v Evropě a odstraní problémová místa.

Nástroj pro propojení Evropy bude klást důraz na méně znečišťující druhy dopravy, a zajistí tak, že náš dopravní systém bude udržitelnější. Spotřebitelům umožní zvolit si způsob cestování z širší nabídky. Lepší propojení přispěje k dalšímu rozvoji vnitřního trhu s energií, což povede k zabezpečení dodávek a umožní přepravovat energii z obnovitelných zdrojů úsporným způsobem po celé EU. Co se týče digitálních služeb, poskytnuté peníze by se využily na granty zaměřené na budování infrastruktury potřebné pro zavedení technologie elektronické totožnosti, elektronického zadávání veřejných zakázek, elektronických zdravotních záznamů, digitální knihovny Europeana, portálu e-justice a služeb v celní oblasti. Tyto prostředky by posloužily k zajištění interoperability a pokrytí nákladů na provoz této infrastruktury na evropské úrovni, jež bude spojovat infrastruktury jednotlivých členských států. (IP/11/1200)

Další kroky

Komise se domnívá, že dohodnuté znění představuje solidní základ pro probíhající interinstitucionální diskuse. Očekává se, že Evropský parlament bude o návrhu hlasovat na konci roku 2012 nebo začátkem roku 2013.

Další informace najdete v dokumentu Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku: MEMO/12/409

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar