Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Люксембург, 7 юни 2012 г.

Механизъм за свързване на Европа: държавите членки постигат споразумение по изграждането на нашата бъдеща инфраструктура

Сийм Калас, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за транспорта и мобилността, приветства усилията на датското председателство и резултата от днешното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорта, на което беше частично съгласуван общ подход по инициативата, известна като Механизъм за свързване на Европа. Създаването на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) е една от ключовите инициативи на Комисията в рамките на пакета от предложения, насочени към устойчив икономически растеж и разкриване на работни места“, заяви г-н Калас. „Смятам, че този текст представя постигнатия деликатен баланс в рамките на Съвета и осигурява обективна основа за по-нататъшната работа. Той отразява и много добрата координация в обсъжданията на секторните насоки за трансевропейски мрежи, за чието прилагане МСЕ е от първостепенно значение“, добави той.

Първоначалното предложение на Комисията

През октомври 2011 г. Комисията прие план за инвестиции в размер на 50 милиарда евро за финансиране на усъвършенстването на европейската транспортна, енергийна и цифрова мрежи. Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е една от ключовите инициативи, предложени от Комисията в рамките на пакета от мерки, насочени към устойчив икономически растеж и разкриване на работни места. МСЕ е ориентиран главно към проекти с висока добавена стойност за целия ЕС. Чрез него ще се финансират проекти, които ще попълнят липсващите звена в европейската енергийна, транспортна и цифрова инфраструктура и ще увеличат нейния капацитет.

Чрез насърчаването на видовете транспорт, които замърсяват по-малко околната среда, Механизмът за свързване на Европа ще направи транспортната ни система по-екологосъобразна. Той също така ще предостави повече избор на потребителите по отношение на начина им на пътуване. Вътрешният пазар на енергия ще бъде допълнително развит чрез по-добри междусистемни връзки, което ще доведе до сигурност на доставките и до възможност възобновяемата енергия да се транспортира в ЕС по икономически ефективен начин. По отношение на цифровите услуги средствата ще се използват за безвъзмездни помощи за изграждане на инфраструктура, необходима за въвеждане на електронна идентификация, електронно възлагане на обществени поръчки, електронни здравни досиета, развитие на европейската цифрова библиотека Europeana, електронно правосъдие и свързани с митниците услуги. Средствата ще служат за осигуряване на оперативна съвместимост и посрещане на разходите по експлоатация на инфраструктурата на европейско равнище, свързвайки инфраструктурите на държавите членки. (IP/11/1200)

Следващи стъпки

Комисията счита, че договореният текст осигурява обективна основа за продължаващите междуинституционални обсъждания. Очаква се Европейският парламент да гласува предложението в края на 2012 г. или в началото на 2013 г.

Допълнителна информация е на разположение в меморандума относно заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт и телекомуникации: MEMO/12/409

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar