Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Luxemburg den 7 juni 2012

Flygbuller: Medlemsstaterna stöder en ändring av EU:s regler

Siim Kallas, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för transport, tackade det danska ordförandeskapet för dess kraftfulla hantering av förslagen om bättre flygplatser. Rådet nådde den 22 mars en överenskommelse om marktjänster och i dag om buller. ”Transportministrarna har enats om en allmän riktlinje i denna politiskt känsliga fråga, vilket är ett viktigt steg. Bullerbegränsningar kommer även i fortsättningen att beslutas av medlemsstaterna, men jag är samtidigt medveten om begränsningars effekter på luftfarten. Därför måste vi garantera en process som är rättvis och som respekterar internationella bestämmelser”, sade Kallas.

Kommissionens ursprungliga förslag

Den 1 december 2011 antog kommissionen ett förslag till förordning om bullerrelaterade driftsrestriktioner, inom ramen för åtgärdspaketet ”Bättre flygplatser”, tillsammans med förslag om marktjänster och ankomst-/avgångstider (se IP/11/1484 och MEMO/11/857). Vad gäller bullerrelaterade driftsrestriktioner föreslog kommissionen att direktiv 2002/30/EG skulle upphävas och ersättas med en ny förordning.

Å ena sidan påverkar flygbuller allmänhetens livskvalitet i närheten av flygplatser. Å andra sidan vill resenärerna ha kvar ett stort urval av flygtjänster, och luftfarten är dessutom en regional drivkraft för tillväxt. Problemet är att göra en avvägning mellan dessa båda mål och fatta mer faktabaserade beslut, samtidigt som man tar hänsyn till luftfartens globala karaktär. Förslaget gör det också möjligt att fasa ut de bullrigaste flygplanen som bidrar på ett oproportionerligt sätt till flygbullret.

Vilka var de viktigaste frågorna?

Transportministrarna stödde det centrala innehållet i kommissionens förslag:

  • De nya reglerna innebär att alla aktörer identifieras tydligare i bullerbedömningen, med deras respektive rättigheter och skyldigheter. Boende i närheten av en flygplats ska göras delaktiga i bullerbedömningen och rådfrågas formellt innan en myndighet beslutar om driftsrestriktioner.

  • Behöriga myndigheter bör kunna koncentrera sig på de bullrigaste flygplanen (s.k. ”luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal”) och fasa ut dem först, i stället för att införa generella förbud mot nattflygningar, som även skulle påverka luftfartygsoperatörer som har investerat i tystare flygplan. Transportministrarna har godkänt en strängare definition av ”luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal”, med ett stegvis införande av strängare regler.

  • Kommissionen ska ha rätt att granska beslutsprocessens kvalitet för att säkerställa att alla steg i processen har iakttagits, i överensstämmelse med internationella åtaganden.

  • Kommissionen ska ha rätt att uppdatera bullernormerna mot bakgrund av den internationella utvecklingen inom Internationella civila luftfartsorganisationen, FN:s organ för internationell civil luftfart som ansvarar för att fastställa bullernormer för luftfartyg.

Sammanfattningsvis innebär denna överenskommelse att det fastställs ett europeiskt regelverk där allmänheten kan lämna synpunkter i en öppen process, att nationella myndigheter måste följa tydliga parametrar när de fattar beslut, att operatörer får större förutsebarhet och rättssäkerhet, att kommissionen vid behov ska göra en kvalitetskontroll av processen i överensstämmelse med internationella åtaganden, men att det är fortfarande medlemsstaterna som fattar de konkreta besluten.

Nästa steg

Förslaget måste nu genomgå omröstning i Europaparlamentet i första behandlingen. Den föreslagna förordningen om bullerrelaterade driftsrestriktioner är det andra av tre lagförslag i paketet ”Bättre flygplatser”. Efter dagens diskussion förväntar sig kommissionen att rådet arbetar vidare med den tredje beståndsdelen, ankomst- och avgångstider, under Cyperns ordförandeskap.

Du kan läsa mer i rådets (transport och telekommunikation) memo: MEMO/12/409

{0>Contacts :<}0{>Kontaktpersoner:<0}

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar