Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Luxemburg 7. júna 2012

Hluk na letiskách: členské štáty podporujú revíziu predpisov EÚ

Siim Kallas, európsky komisár a podpredseda Komisie zodpovedný za oblasť dopravy, poďakoval dánskemu predsedníctvu za energické vedenie pri rokovaniach o návrhoch balíka „lepšie letiská“, ktorého časť týkajúcu sa pozemného odbavovania Rada schválila 22. marca a dnes dospela k dohode v prípade opatrení týkajúcich sa hluku. Povedal, Ministrom dopravy sa podarilo nájsť spoločný prístup k tejto politicky citlivej otázke, a to je dôležitý krok. Rozhodnutia o obmedzení hluku zostanú jasne v právomoci členských štátov, som si ale vedomý toho, aký vplyv majú obmedzenia na sieť leteckej dopravy. Musíme preto zaistiť, aby bol tento proces spravodlivý a aby sa dodržali medzinárodné predpisy.“

Pôvodný návrh Komisie

Komisia 1. decembra 2011 prijala návrh nariadenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom v kontexte balíka „lepšie letiská“ spolu s návrhmi týkajúcimi sa pozemného odbavovania a letiskových prevádzkových intervalov (pozri IP/11/1484 a MEMO/11/857). V prípade prevádzkových obmedzení podmienených hlukom Komisia navrhla zrušiť smernicu 2002/30/ES a nahradiť ju novým nariadením.

Hluk z leteckej dopravy ovplyvňuje kvalitu života občanov v blízkosti letísk. Zároveň si však cestujúca verejnosť želá, aby sa zachoval veľký výber leteckých služieb a letecká doprava je regionálnym motorom rastu. Treba nájsť rovnováhu medzi týmito dvoma cieľmi a prijať ďalšie rozhodnutia podložené dôkazmi s náležitým ohľadom na celosvetovú povahu letectva. Návrh takisto umožňuje postupné ukončenie prevádzky najhlučnejších lietadiel, ktoré neprimeraným spôsobom prispievajú k hlučnosti leteckej dopravy.

Čo bolo hlavným predmetom rokovania?

Ministri dopravy podporili hlavné ciele návrhu Komisie:

  • V nových predpisoch sa jasnejšie identifikujú všetci účastníci procesu posudzovania hlučnosti a ich práva a povinnosti. Do procesu posudzovania hlučnosti budú zapojení občania, ktorí žijú v blízkosti letiska, a bude sa s nimi rokovať pred rozhodnutím orgánu o prevádzkovom obmedzení.

  • Príslušné orgány by mali byť schopné zamerať sa na najhlučnejšie lietadlá lietadlového parku (takzvané „limitovane vyhovujúce lietadlá“) a vyradiť ich ako prvé, a to namiesto zavádzania všeobecných zákazov nočných letov, čo by takisto ovplyvnilo prevádzkovateľov lietadiel, ktorí investujú do menej hlučných lietadiel. Ministri dopravy prijali prísnejšiu definíciu takýchto „limitovane vyhovujúcich lietadiel“, aby sa postupne začali uplatňovať prísnejšie predpisy.

  • Komisia bude oprávnená preskúmať kvalitu rozhodovacieho procesu, aby sa zaistilo dodržiavanie všetkých krokov v procese v súlade s medzinárodnými záväzkami.

  • Komisia bude oprávnená aktualizovať normy hluku vzhľadom na medzinárodný vývoj v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva, orgánu OSN pre medzinárodné civilné letectvo zodpovedného za stanovenie noriem hluku pre lietadlá.

Touto dohodou by sa v podstate vytvoril európsky rámec, v ktorom by občania mali k dispozícii jasný proces na vyjadrenie svojich stanovísk; vnútroštátne orgány by pri prijímaní rozhodnutí museli dodržiavať jasné parametre; prevádzkovatelia by mali získať väčšiu predvídateľnosť a právnu istotu; v prípade potreby Komisia vykoná kontrolu kvality procesu v súlade s medzinárodnými záväzkami; zásadné rozhodnutia zostávajú pevne v rukách členských štátov.

Ďalšie kroky

O tomto návrhu musí ešte hlasovať Európsky parlament v prvom čítaní. Navrhované nariadenie týkajúce sa prevádzkových obmedzení podmienených hlukom je druhým z troch legislatívnych návrhov v rámci balíka „lepšie letiská“. V nadväznosti na dnešnú diskusiu Komisia očakáva, že Rada bude pracovať na treťom prvku balíka týkajúcom sa letiskových prevádzkových intervalov, a to pod cyperským predsedníctvom.

Ďalšie informácie nájdete v dokumente Rady pre dopravu a telekomunikácie: MEMO/12/409

Kontaktné osoby :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar