Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Luksemburg, dnia 7 czerwca 2012 r.

Hałas powodowany przez porty lotnicze: państwa członkowskie popierają przegląd unijnych przepisów

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, podziękował duńskiej prezydencji za aktywne pilotowanie pakietu wniosków dotyczących portów lotniczych. Porozumienie w Radzie osiągnięto obecnie w zakresie dwóch wniosków – dotyczącego obsługi nadziemnej (dnia 22 marca) oraz hałasu (w dniu dzisiejszym). Siim Kallas stwierdził: „Ministrom transportu udało się uzgodnić ogólne podejście do tej delikatnej politycznie kwestii, co stanowi ważne osiągnięcie. Decyzje dotyczące ograniczeń hałasu pozostaną oczywiście w gestii państw członkowskich, jednak jestem świadomy, że będą one miały znaczący wpływ na sieć lotniczą. Musimy więc zapewnić, aby procedury były sprawiedliwe i zgodne z przepisami międzynarodowymi.”

Pierwotny wniosek Komisji

Dnia 1 grudnia 2011 r., w kontekście nowego pakietu dotyczącego portów lotniczych, Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ograniczeń działalności spowodowanych poziomem hałasu w portach lotniczych, wraz z wnioskami w sprawie obsługi naziemnej oraz przydziałów czasu na start lub lądowanie (zob. IP/11/1484 oraz MEMO/11/857). Jeśli chodzi o ograniczenia działalności spowodowane poziomem hałasu, Komisja zaproponowała uchylenie dyrektywy 2002/30/WE i zastąpienie jej nowym rozporządzeniem.

Hałas lotniczy obniża jakość życia obywateli mieszkających w pobliżu lotnisk. Równocześnie osoby podróżujące pragną utrzymania dużego wyboru usług lotniczych, a lotnictwo napędza rozwój wielu regionów. Konieczne jest więc znalezienie złotego środka oraz podejmowanie decyzji w oparciu o fakty, przy równoczesnym uwzględnieniu globalnego charakteru ruchu lotniczego. Wniosek umożliwia wycofanie z eksploatacji najgłośniejszych samolotów, które w nieproporcjonalny sposób powodują wzrost hałasu lotniczego.

Jakie były najważniejsze aspekty procesu?

Ministrowie transportu poparli główne założenia wniosku Komisji:

  • Nowe przepisy w wyraźniejszy sposób określą wszystkie podmioty zaangażowane w proces oceny hałasu oraz ich odpowiednie uprawnienia i zobowiązania. Obywatele mieszkający w pobliżu lotnisk zostaną zaangażowani w proces oceny hałasu i wezmą udział w oficjalnych konsultacjach poprzedzających podjęcie przez władze decyzji o ograniczeniu działalności.

  • Właściwe organy będą mogły skupić się na najgłośniejszych samolotach z floty (tzw. „samolotach marginalnie zgodnych”) i wycofać je z eksploatacji jako pierwsze, zamiast wprowadzać ogólne zakazy lotów nocnych, uderzające również w tych przewoźników, którzy inwestują w cichsze samoloty. Ministrowie transportu uzgodnili bardziej rygorystyczną definicję „samolotów marginalnie zgodnych” oraz ustalili, że bardziej rygorystyczne przepisy będą wdrażane stopniowo.

  • Komisja będzie miała prawo do przeglądu jakości procesu podejmowania decyzji, aby zapewnić odpowiednie przeprowadzenie wszystkich etapów procedury, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami.

  • Komisja zostanie upoważniona do aktualizacji dopuszczalnych poziomów hałasu w związku ze zmianami międzynarodowymi w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, organu ONZ w zakresie międzynarodowego lotnictwa cywilnego odpowiedzialnego za określanie dopuszczalnych poziomów hałasu dla samolotów.

W skrócie porozumienie to stanowić będzie europejskie ramy, dzięki którym obywatele będą mogli poprzez widoczną procedurę wyrazić swoje poglądy; organy krajowe będą zobowiązane do posługiwania się jasnymi kryteriami podczas podejmowania decyzji; przewoźnikom zapewni ono większą przewidywalność i pewność prawną; Komisja, w razie potrzeby, przeprowadzi kontrolę jakości procedur zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi; treść decyzji pozostanie w gestii państw członkowskich.

Kolejne etapy

Wniosek zostanie poddany pod głosowanie w Parlamencie Europejskim w pierwszym czytaniu. Proponowane rozporządzenie w sprawie ograniczeń działalności spowodowanych poziomem hałasu jest drugim z trzech wniosków ustawodawczych w ramach pakietu dotyczącego lotnisk. W następstwie dzisiejszej dyskusji Komisja oczekuje, że Rada zacznie prowadzić prace nad trzecim wnioskiem dotyczącym przydziałów czasu na start i lądowanie, w czasie prezydencji cypryjskiej.

Dodatkowe informacje znajdują się w notatce Rady ds. transportu i telekomunikacji: MEMO/12/409

Kontakt :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar