Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Luxemburg, 7 juni 2012

Geluidsoverlast van luchthavens: lidstaten staan achter herziening van EU-regels

Vicevoorzitter Siim Kallas, Europees Commissaris voor vervoer, bedankte het Deense voorzitterschap voor de energieke behandeling van de voorstellen van het pakket "Betere luchthavens", waarover nu in de Raad overeenstemming is bereikt zowel wat betreft grondafhandeling (22 maart) als geluidsoverlast (vandaag). Hij verklaarde: "de ministers van Vervoer hebben een belangrijke stap gezet en zijn het eens geworden over een algemene aanpak van dit politiek gevoelige vraagstuk. Besluiten met betrekking tot geluidsbeperking blijven vanzelfsprekend een bevoegdheid van de lidstaten maar ik realiseer mij ook welk effect beperkingen hebben voor het luchtvaartnetwerk. We moeten dus zorgen voor een evenwichtig proces waarbij de internationale regels in acht worden genomen."

Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie

Op 1 december 2011 stelde de Commissie een voorstel vast over regelgeving inzake geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen in de context van het pakket “Betere luchthavens", samen met voorstellen in verband met grondafhandeling en luchthavenslots (zie IP/11/1484 en MEMO/11/857). Wat geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen betreft, stelde de Commissie voor Richtlijn 2002/30/EG in te trekken en te vervangen door nieuwe regelgeving.

Vliegtuiglawaai beïnvloedt de levenskwaliteit van burgers in de buurt van luchthavens. Tegelijkertijd willen reizigers een ruime keus aan luchtvaartdiensten behouden en is luchtvaart een regionale groeimotor. Het gaat er nu om het juiste evenwicht te vinden tussen beide doelstellingen en op feiten gebaseerde beslissingen te nemen, rekening houdend met de mondiale dimensie van de luchtvaart. Met dit voorstel wordt het tevens mogelijk de vliegtuigen die de meeste geluidshinder veroorzaken uit te faseren omdat hun aandeel in de geluidsoverlast buiten proportie is.

Waarom gaat het nu eigenlijk?

De ministers van Vervoer waren het eens met de hoofdlijnen van het voorstel van de Commissie:

  • Alle actoren die een rol spelen in het proces om de geluidsoverlast te beoordelen worden in de nieuwe voorschriften duidelijker benoemd, met vermelding van hun respectievelijke rechten en verplichtingen. Burgers die in de buurt van een luchthaven wonen, zullen worden betrokken bij het proces om de geluidsoverlast te beoordelen en zullen formeel worden geraadpleegd alvorens de autoriteiten een besluit nemen inzake exploitatiebeperkingen.

  • De bevoegde autoriteiten kunnen zich concentreren op de meest lawaaierige vliegtuigen in de vloot (de zogenaamde "marginaal conforme vliegtuigen") en deze als eerste uitfaseren, in plaats van een algemeen verbod op nachtvluchten in te voeren dat ook van toepassing zou zijn op luchtvaartmaatschappijen die in stillere vliegtuigen hebben geïnvesteerd. De ministers van Vervoer hebben een strengere definitie van "marginaal conforme vliegtuigen" aanvaard, die stap voor stap ten uitvoer zal worden gelegd, waarbij de definitie steeds strikter wordt.

  • De Commissie krijgt het recht de kwaliteit van de besluitvormingsprocedure te toetsen om erop toe te zien dat alle stappen in het proces overeenkomstig de internationale verplichtingen worden gevolgd.

  • De Commissie krijgt de bevoegdheid de normen voor geluidsoverlast te actualiseren op basis van de ontwikkelingen in de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, het VN-orgaan voor de internationale burgerluchtvaart dat verantwoordelijk is voor het vaststellen van geluidsnormen voor luchtvaartuigen.

Over het geheel genomen wordt met deze overeenkomst een Europees kader opgericht dat burgers een duidelijk proces verschaft om hun standpunten bekend te maken; nationale autoriteiten worden verplicht duidelijke parameters te volgen bij de besluitvorming; exploitanten krijgen hierdoor meer voorspelbaarheid en rechtszekerheid; de Commissie zal dit proces eventueel onderwerpen aan een kwaliteitscontrole overeenkomstig de internationale verbintenissen; de lidstaten blijven volledig bevoegd wat de inhoudelijke aspecten betreft.

Volgende stappen

Het Europees Parlement moet over dit voorstel nog stemmen in eerste lezing. De voorgestelde regelgeving inzake geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen is het tweede van drie wetgevingsvoorstellen van het pakket "Betere luchthavens". Naar aanleiding van de besprekingen van vandaag gaat de Commissie ervan uit dat de Raad, onder het Cypriotische voorzitterschap, zich gaat buigen over het derde element, slots.

Voor meer informatie zie het Memo van de Raad Vervoer en Telecommunicatie: MEMO/12/409

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar