Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Luksemburgā, 2012. gada 7. jūnijā

Lidostu radītais troksnis: dalībvalstis pauž atbalstu ES noteikumu pārskatīšanai

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass izteica pateicību Dānijas prezidentūrai par to, cik prasmīgi tā pārvaldījusi „labāku lidostu” regulējuma priekšlikumus, par kuriem ir izdevies vienoties ar Padomi gan jautājumos par apkalpošanu uz zemes (22. martā), gan par trokšņa ierobežojumiem, par kuriem vienošanās notika šodien. S. Kallass sacīja: „Transporta ministriem rodot vispārēju pieeju šim politiski jutīgajam jautājumam, ir sperts nozīmīgs solis uz priekšu. Lēmumi par trokšņu ierobežojumiem paliks dalībvalstu ziņā, bet es, protams, apzinos, ka šie ierobežojumi ietekmēs aviācijas tīkla darbību. Tālab mums ir jānodrošina tāds process, kas būtu taisnīgs un kas ievērotu starptautiskos noteikumus.”

Komisijas sākotnējais priekšlikums

Kā vienu no „labāku lidostu” tiesību aktu bloka dokumentiem Komisija 2011. gada 1. decembrī pieņēma priekšlikumu regulai par ekspluatācijas ierobežojumiem, kas saistīti ar troksni, kā arī priekšlikumus par apkalpošanu uz zemes un laika nišām lidostās (sk. IP/11/1484 un MEMO/11/857). Attiecībā uz ekspluatācijas ierobežojumiem saistībā ar troksni Komisija ierosināja atcelt Direktīvu 2002/30/EK un to aizstāt ar jaunu regulu.

Gaisa satiksmes radītais troksnis ietekmē lidostu tuvumā dzīvojošo cilvēku dzīves kvalitāti. Tajā pašā laikā ceļojošā sabiedrības daļa vēlas paturēt plašās gaisa pārvadājumu pakalpojumu izvēles iespējas, un aviācija ir reģionālās izaugsmes dzinējspēks. Grūtais uzdevums ir rast līdzsvaru, cenšoties sasniegt šos divus mērķus, un pieņemt vairāk uz reāliem faktiem balstītu lēmumu, pienācīgā mērā ņemot vērā aviācijas vispārējo raksturu. Ar šo priekšlikumu ievieš nosacījumus to flotes gaisa kuģu izņemšanai no ekspluatācijas, kuri ir vistrokšņainākie un nesamērīgi palielina gaisa satiksmes izraisīto trokšņa piesārņojumu.

Kādi ir galvenie risināmie jautājumi?

Transporta ministri pauda apstiprinājumu visiem Komisijas priekšlikuma galvenajiem aspektiem.

  • Jaunajos noteikumos būs skaidrāk noteiktas visas tās personas, kas piedalās trokšņa novērtēšanas procesā, un norādītas to attiecīgās tiesības un pienākumi. Lidostu tuvumā dzīvojošie cilvēki varēs iesaistīties trokšņa piesārņojuma novērtēšanas procesā, un, pirms atbildīgā iestāde pieņems lēmumu par darbības ierobežojumiem, ar šiem iedzīvotājiem notiks oficiāla apspriešanās.

  • Kompetentās iestādes varēs koncentrēt savus lēmumus uz flotes vistrokšņainākajiem gaisa kuģiem (tā sauktajiem „minimālajām prasībām atbilstošajiem gaisa kuģiem”) un tos pirmos izņemt no ekspluatācijas, nevis ieviest vispārējus nakts lidojumu aizliegumus, kas skartu arī tos gaisa kuģu ekspluatantus, kuri ir ieguldījuši līdzekļus klusāku gaisa kuģu flotes veidošanā. Transporta ministri ir arī apstiprinājuši striktāku šādu „minimālajām prasībām atbilstošu gaisa kuģu” definējumu, paredzot pakāpenisku īstenošanu un virzoties uz arvien stingrāku noteikumu piemērošanu.

  • Komisijai būs tiesības pārskatīt lēmumu pieņemšanas procesa kvalitāti, lai nodrošinātu, ka visi šā procesa posmi tiek ievēroti atbilstoši starptautiskajām saistībām.

  • Komisija tiks pilnvarota atjaunināt trokšņa standartus nolūkā ņemt vērā starptautiskā mēroga norises Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijā — ANO struktūrā, kas regulē starptautisko civilo aviāciju un atbild par trokšņa standartu noteikšanu gaisa kuģiem.

Kopumā, panākot šo vienošanos, tiks izveidots Eiropas satvars, kurā iedzīvotājiem ir pieejams pārskatāms process, kā tie var darīt zināmu savu viedokli; valsts iestādēm lēmumu pieņemšanā būs jāievēro skaidri parametri; tādējādi ekspluatanti varēs rēķināties ar lielāku prognozējamību un tiesisko noteiktību; Komisija vajadzības gadījumā pārbaudīs šā procesa kvalitāti atbilstīgi starptautiskajām saistībām; lēmumi par būtiskiem šā jautājuma aspektiem joprojām paliks dalībvalstu rokās.

Turpmākie soļi

Par priekšlikumu vēl ir jābalso Eiropas Parlamentam pirmajā lasījumā. Priekšlikums regulai par trokšņa nosacītiem ekspluatācijas ierobežojumiem ir otrais no trīs tiesību aktu priekšlikumiem „labāku lidostu” tiesību aktu blokā. Pēc šodienas apspriedēm Komisija paredz, ka Padome Kipras prezidentūras aizgādībā strādās, lai ieviestu skaidrību trešajā jautājumā — par laika nišām.

Plašākai informācijai skatīt Transporta un telekomunikācijas padomes informatīvo ziņojumu: MEMO/12/409

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar