Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Liuksemburgas, 2012 m. birželio 7 d.

Oro uostų triukšmas. Valstybės narės pritaria ES taisyklių peržiūrai

Kovo 22 d. pasiekusi susitarimą dėl antžeminių paslaugų, šiandien ES Taryba susitarė dėl triukšmo reguliavimo. Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas padėkojo Tarybai pirmininkavusiai Danijai už taip sparčiai apsvarstytus pasiūlymus dėl geresnio oro uostų darbo. Komisijos narys sakė: „Transporto ministrams pavyko rasti bendrą požiūrį į šį politiškai jautrų klausimą, o tai svarbus žingsnis. Akivaizdu, kad sprendimus dėl triukšmo apribojimų teks priimti valstybėms narėms, tačiau puikiai suprantu, kokį poveikį apribojimai padarys aviacijos tinklui. Tad turime užtikrinti, kad tų sprendimų priėmimo procesas būtų sąžiningas ir atitiktų tarptautines taisykles.“

Pradinis Komisijos pasiūlymas

2011 m. gruodžio 1 d. Komisija priėmė reglamento dėl su triukšmu susijusių orlaivių naudojimo apribojimų pasiūlymą (tai vienas iš teisės aktų, skirtų geresniam oro uostų darbui užtikrinti), taip pat pasiūlymus dėl antžeminių paslaugų ir oro uostų laiko tarpsnių (žr. IP/11/1484 ir MEMO/11/857). Su triukšmu susijusių orlaivių naudojimo apribojimų srityje Komisija pasiūlė panaikinti Direktyvą 2002/30/EB ir pakeisti ją nauju reglamentu.

Oro eismo keliamas triukšmas daro poveikį oro uostų kaimynystėje gyvenančių žmonių gyvenimo kokybei. Tačiau keliautojai nori ir toliau rinktis iš daugelio oro paslaugų, be to, aviacija yra regioninės ekonomikos augimo varomoji jėga. Tad reikia rasti būdą, kaip suderinti šias dvi reikmes, o sprendimus labiau grįsti faktiniais įrodymais, tinkamai atsižvelgiant į tarptautinį aviacijos pobūdį. Pasiūlyme taip pat numatyta galimybė palaipsniui atsisakyti triukšmingiausių orlaivių parko orlaivių, kurie neproporcingai didina oro eismo keliamą triukšmą.

Kokie yra pagrindiniai klausimai?

Transporto ministrai pritarė pagrindiniams Komisijos pasiūlymo reikalavimams:

  • Naujosiose taisyklėse bus aiškiau nurodyti visi triukšmo vertinimo procese dalyvaujantys subjektai, taip pat jų teisės ir pareigos. Oro uostų kaimynystėje gyvenantys žmonės galės dalyvauti vertinant triukšmą, be to, su jais bus oficialiai konsultuojamasi, kol kompetentinga institucija dar nepriėmė sprendimo apriboti orlaivių naudojimą.

  • Užuot įvedus visuotinį naktinių skrydžių draudimą (toks draudimas paveiktų ir tuos orlaivių naudotojus, kurie investuoja į tylesnius orlaivius), kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta galimybė pirmiausia imtis priemonių, susijusių su triukšmingiausiais orlaivių parko orlaiviais (ribinio triukšmingumo orlaiviais), ir palaipsniui nutraukti jų naudojimą. Transporto ministrai pritarė griežtesnei tokių „ribinio triukšmingumo orlaivių“ apibrėžčiai ir laipsniškam taisyklių griežtinimui.

  • Komisija turės teisę patikrinti sprendimų priėmimo proceso kokybę, kad įsitikintų, jog visi tokio proceso etapai įvykdyti nepažeidžiant tarptautinių įsipareigojimų.

  • Komisija bus įgaliota atnaujinti triukšmo standartus pagal Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje (tarptautinės civilinės aviacijos srityje veikiantis Jungtinių Tautų organas, kuriam pavesta nustatyti orlaivių keliamo triukšmo standartus) priimtas naujas tarptautinio masto taisykles.

ES Tarybos pasiektasis susitarimas reiškia, jog bus sukurta europinė sistema su piliečiams lengvai suprantama tvarka, kaip pareikšti savo nuomonę; priimdamos sprendimus nacionalinės institucijos turės laikytis aiškių parametrų; orlaivių naudotojams turės būti garantuotas didesnis nuspėjamumas ir teisinis tikrumas; prireikus Komisija tikrins, ar sprendimų priėmimo procesas atitinka tarptautinius įsipareigojimus; sprendimai dėl konkrečių apribojimų liks aiški valstybių narių prerogatyva.

Tolesni veiksmai

Dėl pasiūlymo dar turi būti balsuojama Europos Parlamente per pirmąjį svarstymą. Siūlomas reglamentas dėl su triukšmu susijusių orlaivių naudojimo apribojimų yra antrasis iš trijų teisinių pasiūlymų, įtrauktų į „Geresnio oro uostų darbo teisės aktų rinkinį“. Po šiandien įvykusio aptarimo Komisija tikisi, kad Taryba trečiąjį pasiūlymą (dėl laiko tarpsnių) apsvarstys pirmininkaujant Kiprui.

Daugiau informacijos pateikiama Transporto ir telekomunikacijų tarybos informaciniame pranešime MEMO/12/409.

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar