Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Luxemburg, 7.6.2012

Lentoasemamelu: EU-sääntöjen uudistukselle jäsenvaltioiden tuki

Liikenneasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas kiittää puheenjohtajamaa Tanskaa sen energisestä tavasta käsitellä lentoasemien parantamista koskevia ehdotuksia, joista on nyt päästy neuvostossa sopimukseen. Maahuolinnasta sovittiin jo (22. maaliskuuta) ja tänään päästiin sopuun melun osalta. Kallas toteaa: "Liikenneministerit ovat päässeet yksimielisyyteen yleisestä lähestymistavasta tässä poliittisesti herkässä asiassa. Tämä on merkittävä edistysaskel. Melurajoituksia koskevat päätökset tehdään edelleen jäsenvaltioissa, mutta olen myös tietoinen rajoitusten vaikutuksista ilmaliikenneverkkoon. Niinpä on varmistettava, että prosessi on tasapuolinen ja kansainvälisten sääntöjen mukainen."

Komission alkuperäinen ehdotus

Komissio teki 1. joulukuuta 2011 asetusehdotuksen meluun liittyvistä toimintarajoituksista osana lentoasemien parantamista koskevaa pakettia, johon sisältyi myös maahuolintaa ja lähtö- ja saapumisaikoja koskevat ehdotukset (ks. IP/11/1484 ja MEMO/11/857). Meluun liittyvien toimintarajoitusten osalta komissio ehdotti, että direktiivi 2002/30/EY kumotaan ja korvataan uudella asetuksella.

Lentoliikenteen aiheuttama melu vaikuttaa ihmisten elämänlaatuun lentoasemien läheisyydessä. Toisaalta matkustajat haluavat, että lentoliikennepalvelujen laajaa valikoimaa ylläpidetään, ja ilmailu on myös alueellinen kasvun moottori. Haasteena on löytää tasapaino näiden kahden tavoitteen välillä ja tehdä näyttöön perustuvia päätöksiä ilmailun maailmanlaajuinen luonne huomioon ottaen. Ehdotuksen ansiosta pystytään poistamaan asteittain käytöstä kaikkein meluisimmat ilma-alukset, jotka lisäävät lentoliikennemelua suhteettoman paljon.

Mistä on kysymys?

Liikenneministerit hyväksyivät seuraavat komission ehdotuksen pääkohdat:

  • Uusissa säännöissä yksilöidään nykyistä selkeämmin kaikki lentomelun arviointiprosessiin osallistuvat toimijat oikeuksineen ja velvoitteineen. Lentoasemien läheisyydessä asuvat ihmiset otetaan mukaan arviointiprosessiin ja heitä kuullaan virallisesti ennen kuin viranomaiset päättävät toimintarajoituksista.

  • Toimivaltaisten viranomaisten olisi keskityttävä ilma-aluskannan meluisimpiin ilma-aluksiin (nk. vaatimukset niukasti täyttäviin ilma-aluksiin). Ne olisi poistettava ensin asteittain käytöstä sen sijaan, että asetetaan yleisiä yölentokieltoja, jotka vaikuttavat sellaisiinkin lentoliikenteen harjoittajiin, jotka ovat investoineet hiljaisempiin ilma-aluksiin. Liikenneministerit hyväksyivät tällaisen 'niukasti vaatimukset täyttävän ilma-aluksen' määritelmän tiukentamisen ja vaiheittaisen soveltamisen.

  • Komissiolla on oikeus tarkastella päätöksentekoprosessin laatua varmistaakseen, että kaikki sen vaiheet toteutetaan kansainvälisten sitoumusten mukaisesti.

  • Komissiolle annetaan valtuudet saattaa melustandardeja ajan tasalle kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä (ICAO) etenevän kansainvälisen kehityksen mukaisesti. ICAO on YK:n elin, joka vastaa melustandardien asettamisesta ilma-aluksille.

Kaikkiaan nyt saavutetulla yhteisymmärryksellä perustetaan eurooppalainen kehys, jonka mukaisesti päätökset tehdään avoimessa prosessissa, jossa kansalaiset saavat äänensä kuuluville. Lisäksi kansallisten viranomaisten edellytetään noudattavan päätöksenteossa selkeitä parametrejä, mistä seuraa, että ennustettavuus ja oikeusvarmuus paranevat liikenteenharjoittajien keskuudessa. Komissio voi tarvittaessa tarkastaa prosessien laadun kansainvälisten sitoumusten mukaisesti, mutta itse asiaa koskevat päätökset jäävät selkeästi jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Jatkotoimet

Ehdotuksesta on vielä äänestettävä Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä. Meluun liittyviä toimintarajoituksia koskeva asetusehdotus on toinen kolmesta ns. lentoasemien parantamista koskevaan pakettiin kuuluvasta lainsäädäntöehdotuksesta. Tänään käytyjen keskustelujen jatkoksi komissio odottaa neuvoston käsittelevän kolmatta osaa eli lähtö- ja saapumisaikoja koskevaa ehdotusta Kyproksen puheenjohtajakaudella.

Lisätietoja liikenne- ja televiestintäneuvoston muistiosta MEMO/12/409

Yhteyshenkilöt :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar