Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Luxembourg, 7. juuni 2012

Lennuväljamüra: liikmesriigid toetavad ELi eeskirjade läbivaatamist

Transpordivaldkonna eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas tänas eesistujariiki Taanit selle eest, et ta on energiliselt tegelenud lennujaamade töö tõhustamise ettepanekutega, mille üle on nüüd nõukogus saavutatud kokkulepe nii maapealse teeninduse (22. märtsil) kui ka müra osas (täna). Ta ütles: „Transpordiministrid leppisid kokku ühises lähenemisviisis sellele poliitiliselt nii tundlikule teemale ja see on tähtis samm. Müra piiramisega seotud otsused jäävad muidugi liikmesriikide teha, kuid ma olen teadlik ka piirangute mõjust lennundusvõrgustikule. Niisiis tuleb meil edasine tegevus kavandada nii, et see oleks aus ja võtaks arvesse rahvusvahelisi eeskirju.”

Komisjoni algne ettepanek

1. detsembril 2011 võttis komisjon lennujaamade töö tõhustamise paketi raames koos maapealset teenindust ja lennujaamade teenindusaegu käsitlevate määruste ettepanekutega (vt IP/11/1484 ja MEMO/11/857) vastu müraga seotud käitamispiiranguid käsitleva määruse ettepaneku. Müraga seotud käitamispiirangute suhtes tegi komisjon ettepaneku tunnistada direktiiv 2002/30/EÜ kehtetuks ja asendada see uue määrusega.

Lennuliikluse müra halvendab lennujaamade läheduses elavate kodanike elukvaliteeti. Samas soovivad reisijad, et neile jääks lai lennuteenuste valik ning lisaks sellele on lennundus ka piirkondliku majanduskasvu üks liikumapanev jõud. Probleem on selles, kuidas saavutada nende kahe eesmärgi vahel tasakaal ning teha rohkem tõenditel põhinevaid otsuseid, võttes asjakohaselt arvesse lennunduse globaalset olemust. Ettepaneku kohaselt on ka võimalik kõrvaldada lennukipargist ebaproportsionaalselt palju müra tekitavad õhusõidukid.

Millised küsimused olid päevakorral?

Transpordiministrid kiitsid heaks komisjoni ettepaneku põhiaspektid.

  • Uutes eeskirjades määratakse palju selgemalt kindlaks kõik müra hindamise protsessis osalejad ning nende vastavad õigused ja kohustused. Lennujaamade läheduses elavad kodanikud kaasatakse müra hindamise protsessi ja nendega konsulteeritakse ametlikult, enne kui mõni asutus langetab otsuse käitamispiirangu kohta.

  • Pädevad asutused peaksid olema võimelised keskenduma lennukipargi kõige mürarikkamatele õhusõidukitele (nn müra piirväärtusega õhusõidukid) ning kõrvaldama kõigepealt need kasutuselt, selle asemel, et kehtestada öiste lendude üldkeeldusid, mis mõjutaks ka neid õhusõidukite käitajaid, kes on investeerinud vaiksematesse õhusõidukitesse. Transpordiministrid kiitsid heaks selliste „müra piirväärtusega õhusõidukite” rangema määratlemise, mida hakatakse rakendama järk-järgult.

  • Komisjonil on õigus kontrollida otsustusprotsessi kvaliteeti, tagamaks et selle kõigile astmetele on pööratud piisavalt tähelepanu, pidades silmas rahvusvahelisi kohustusi.

  • Komisjonil on volitused ajakohastada mürastandardeid kooskõlas rahvusvaheliste arengusuundumustega Rahvusvahelises Tsiviillennunduse Organisatsioonis, mis on rahvusvahelise tsiviillennundusega tegelev ÜRO organ, mis vastutab õhusõidukite mürastandardite sätestamise eest.

Kokkuvõttes luuakse selle kokkuleppega üleeuroopaline raamistik, mis pakub kodanikele hõlpsasti jälgitavaid võimalusi oma seisukohtade esitamiseks; liikmesriikide ametiasutustelt nõutaks otsuste võtmisel selgete parameetrite järgimist; käitajatele peaks selle tulemusel olema tagatud parem prognoositavus ja suurem õiguskindlus; komisjon kontrollib vajaduse korral ja kooskõlas rahvusvaheliste kohustustega protsessi kvaliteeti; sisulised otsused jäävad kindlalt liikmesriikide teha.

Järgmised sammud

Ettepanek ei ole Euroopa Parlamendis esimesel lugemisel veel hääletusele pandud. Müraga seotud käitamispiiranguid käsitleva määruse ettepanek on teine lennujaamade töö tõhustamise paketi kolmest õigusakti ettepanekust. Seoses tänase aruteluga avaldab komisjon lootust, et nõukogu alustab Küprose eesistumise ajal tööd kolmanda, teenindusaegu käsitleva määrusega.

Täiendavat teavet vt transpordi ja telekommunikatsiooni nõukogu dokumendist MEMO/12/409.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar