Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Luxembourg, den 7. juni 2012

Lufthavnsstøj: medlemsstaterne støtter en ændring af EU-reglerne

Siim Kallas, Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for transport, takkede det danske formandskab for dets ihærdige styring af behandlingen af forslagene om "Bedre lufthavne", hvor Rådet nåede til enighed både for groundhandlings vedkommende (den 22. marts) og i dag for lufthavnsstøjs vedkommende. Han udtalte: "Det er et betydningsfuldt fremskridt, at transportministrene har kunnet nå til enighed om en generel fremgangsmåde på dette politisk følsomme område. Det er klart op til medlemsstaterne at træffe afgørelser om støjrestriktioner, men jeg er også opmærksom på begrænsningernes indflydelse på lufttrafiknettet. Vi vil skulle sørge for, at processen er fair og overholder internationale regler."

Kommissionens oprindelige forslag

Den 1. december 2011 vedtog Kommissionen et forslag til en forordning om støjrelaterede driftsrestriktioner inden for rammerne af pakken "Bedre lufthavne" tillige med forslag om groundhandling og slots i lufthavne (IP/11/1484 og MEMO/11/857). Angående støjrelaterede driftsrestriktioner foreslog Kommissionen at ophæve direktiv 2002/30/EF og erstatte det med en ny forordning.

Lufttrafikstøj påvirker livskvaliteten hos borgerne, som bor i nærheden af lufthavne. Samtidig ønsker de rejsende at opretholde et bredt udvalg af luftruter, og luftfart er et regionalt vækstlokomotiv. Udfordringen består i at finde den rette balance mellem disse to målsætninger og træffe afgørelser på et bedre grundlag med behørig hensyntagen til luftfartens globale karakter. Forslaget gør det også muligt at udfase flådens mest støjende luftfartøjer, der bidrager uforholdsmæssigt meget til lufttrafikstøjen.

Hvad er de vigtigste temaer?

Transportministrene tilsluttede sig hovedindholdet i Kommissionens forslag:

  • Med de nye regler udpeges alle støjvurderingsprocessens aktører tydeligere tillige med deres respektive rettigheder og forpligtelser. Borgere, der bor i nærheden af en lufthavn, vil blive inddraget i støjvurderings­processen og vil formelt blive hørt, inden en myndighed træffer afgørelse om en driftsrestriktion.

  • De kompetente myndigheder bør kunne fokusere på flådens mest støjende luftfartøjer (de såkaldte "luftfartøjer, der kun netop opfylder kravene") og i første omgang udfase disse i stedet for at indføre generelle forbud mod natflyvninger, der også vil berøre luftfartøjsoperatører, som har investeret i mindre støjende luftfartøjer. Transportministrene accepterede en mere stringent definition af "luftfartøjer, der kun netop opfylder kravene", idet strengere bestemmelser indføres gradvist.

  • Kommissionen får ret til at revidere beslutningsprocessens kvalitet for at sikre, at alle trin i processen er opfyldt i tråd med internationale forpligtelser.

  • Kommissionen får beføjelse til at ajourføre støjnormer i lyset af den internationale udvikling inden for Organisationen for International Civil Luftfart, FN's organ for international civil luftfart, der er ansvarlig for at fastsætte støjnormer for luftfartøjer.

Alt i alt vil denne aftale oprette en europæisk ramme, hvor borgere har en synlig proces, hvormed de kan gøre deres synspunkter gældende; nationale myndigheder vil skulle følge klart definerede parametre i forbindelse med deres beslutningstagning; luftfarts­selskaberne forventes at opnå større forudsigelighed og retssikkerhed som følge heraf; Kommissionen foretager om fornødent en kvalitetskontrol af processen i tråd med de internationale forpligtelser; afgørelser om restriktioner forbliver entydigt under medlemsstaternes kompetence.

De næste skridt

Forordningsforslaget har endnu ikke været til afstemning i Europa-Parlamentet som led i førstebehandlingen. Den foreslåede forordning om støjrelaterede driftsrestriktioner er den anden af tre lovforslag i pakken "Bedre lufthavne". I forlængelse af dagens drøftelser forventer Kommissionen, at Rådet arbejder videre med det tredje forslag, slots, under Cyperns formandskab.

Der findes yderligere oplysninger i Rådets (transport og telekommunikation) dokument: MEMO/12/409

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar