Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Lucemburk 7. června 2012

Hluk z provozu letišť: Členské státy podporují revizi pravidel EU

Siim Kallas, místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu, poděkoval dánskému předsednictví za energické vedení jednání o návrzích, které byly předloženy Radě pod společným názvem „Lepší letiště“. Dne 22. března se Rada dohodla na schválení té části, která se týká pozemního odbavování, a dnes dospěla k dohodě o opatřeních týkajících se hluku. V této souvislosti Siim Kallas prohlásil: „Ministrům dopravy se podařilo nalézt k této politicky citlivé otázce obecný přístup a to je důležitý krok. Rozhodnutí o omezení hluku zůstanou jasně v pravomoci členských států, jsem si ovšem rovněž vědom dopadu omezení na síť letecké dopravy. Musíme proto zajistit, aby tento proces byl spravedlivý a aby byly dodrženy mezinárodní předpisy.“

Původní návrh Komise

Dne 1. prosince 2011 Komise přijala návrh nařízení o provozních omezeních ke snížení hluku v rámci balíčku „Lepší letiště“, spolu s návrhy opatření pro pozemní odbavování a letištní časy (tzv. sloty) (viz IP/11/1484 a MEMO/11/857). Pokud jde o provozní omezení ke snížení hluku, Komise navrhla zrušit směrnici 2002/30/ES a nahradit ji novým nařízením.

Hluk, který způsobuje letecký provoz, ovlivňuje kvalitu života občanů v okolí letišť. Zároveň si však cestující veřejnost přeje, aby zůstal zachován velký výběr leteckých služeb. Letecká doprava je navíc regionálním motorem růstu. Mezi těmito dvěma cíli je třeba najít rovnováhu a přijmout rozhodnutí více podložená důkazy s patřičným ohledem na celosvětovou povahu letectví. Návrh rovněž umožňuje postupné ukončení provozu nejhlučnějších letadel, která se neúměrně podílejí na hluku z letecké dopravy.

Co bylo hlavním předmětem jednání?

Ministři dopravy podpořili hlavní cíle návrhu Komise:

  • Nová pravidla jasněji určí všechny účastníky procesu posuzování hlučnosti a jejich práva a povinnosti. Občané, kteří žijí v blízkosti letiště, budou do procesu posuzování hlučnosti zapojeni a všechny relevantní otázky s nimi budou předem projednány, ještě než orgán rozhodne o provozním omezení.

  • Příslušné orgány by měly být schopny zaměřit se na nejhlučnějších letadla svého letadlového parku (tzv. „letadla téměř vyhovující předpisům“) a vyřadit je jako první, místo aby zaváděly obecné zákazy nočních letů. To by totiž zasáhlo i provozovatele letadel, kteří investují do méně hlučných letadel. Ministři dopravy přijali přísnější definici těchto „letadel téměř vyhovujících předpisům“ s postupným přechodem k přísnějším pravidlům.

  • Komise bude mít právo přezkoumat kvalitu rozhodovacího procesu, aby se zajistilo splnění všech kroků v procesu v souladu s mezinárodními závazky.

  • Komise bude oprávněna aktualizovat normy hluku s ohledem na mezinárodní vývoj v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví, orgánu OSN pro mezinárodní civilní letectví odpovědného za stanovení norem hluku pro letadla.

Celkově by tato dohoda vytvořila evropský rámec, v němž občané mají k dispozici jasný proces k vyjádření svých stanovisek; vnitrostátní orgány by při přijímání rozhodnutí musely dodržovat jasné parametry; provozovatelé by měli získat větší předvídatelnost a právní jistotu; Komise případně provede kontrolu kvality procesu v souladu s mezinárodními závazky; zásadní rozhodnutí zůstávají pevně v rukách členských států.

Další kroky

Návrh musí ještě odsouhlasit Evropský parlament v prvním čtení. Navrhované nařízení o provozních omezeních ke snížení hluku je druhým ze tří legislativních návrhů balíčku „Lepší letiště“. V návaznosti na dnešní diskusi Komise očekává, že Rada bude pracovat na třetím prvku, letištních časech, pod kyperským předsednictvím.

Více informací naleznete v dokumentu Rady pro dopravu a telekomunikace: MEMO/12/409.

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar