Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Люксембург, 7 юни 2012 г.

Летищният шум: държавите членки подкрепят преразглеждането на съответните правила на ЕС

Сийм Калас, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за транспорта, благодари на датското председателство за енергичните му действия във връзка с пакета от предложения „По-добри летища“. Съветът на Европейския съюз днес постигна съгласие по включените в пакета мерки за ограничаване на шума, след като одобри на 22 март мерки относно наземното обслужване. Г-н Калас заяви: „Министрите на транспорта успяха да съгласуват общ подход по този деликатен в политическо отношение въпрос, което представлява важна крачка напред. Решенията за ограничаване на шума определено ще останат в компетенцията на държавите членки, но трябва да бъдем наясно и с въздействието на ограниченията върху авиационната мрежа. Това налага да гарантираме процес, който е съобразен както с интересите на участниците, така и с международните правила.“

Първоначалното предложение на Комисията

На 1 декември 2011 г. в рамките на пакета „По-добри летища“ Комисията прие предложение за регламент относно експлоатационните ограничения, свързани с шума на летищата, както и предложения относно наземното обслужване и летищните слотове (вж. IP/11/1484 и MEMO/11/857). По отношение на експлоатационните ограничения, свързани с шума на летищата, Комисията предложи Директива 2002/30/EC да се отмени и да се замени с нов регламент.

Шумът от въздушното движение влияе отрицателно върху качеството на живот на гражданите, живеещи в близост до летища. Същевременно пътниците желаят да се поддържа широк спектър от услуги за въздушен транспорт, а авиацията е двигател на регионалния растеж. Постигането на баланс между тези две цели е предизвикателство, което налага решенията все повече да се основават на факти, отчитащи глобалния характер на авиацията. Предложението също така спомага постепенно да се изведат от експлоатация най-шумните самолети от флота, на които най-вече се дължи шумът от въздушното движение.

Какви основни въпроси бяха в центъра на обсъждането?

Министрите на транспорта одобриха ключовите идеи в предложението на Комисията:

  • С новите правила ще се определят по-ясно всички участници в процеса на оценка на шума и техните права и задължения. Гражданите, живеещи в близост до летище, ще имат възможност да се включат в този процес и ще бъде взето предвид тяхното мнение чрез официално допитване преди даден орган да вземе решение за експлоатационно ограничение.

  • Компетентните органи ще могат да насочат вниманието си към най-шумните самолети от флота (т.нар. „слабо съобразени с изискванията въздухоплавателни средства“) и да изведат от експлоатация първо тях, вместо да въвеждат общи забрани за нощни полети, които биха засегнали операторите, инвестиращи в по-безшумни въздухоплавателни средства. Министрите на транспорта приеха по-строго определение за слабо съобразени с изискванията въздухоплавателни средства, което постепенно следва да стане още по-строго.

  • Комисията ще има право да следи качеството на процеса на вземане на решения, за да се гарантира, че всички етапи на процеса се изпълняват в съответствие с международните ангажименти.

  • Комисията ще бъде оправомощена да актуализира стандартите за шума с оглед на актуалните договорености в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване — орган на ООН за международната гражданска авиация, който отговаря за определяне на стандартите за шума от въздухоплавателни средства.

Като цяло, постигнатото споразумение ще създаде европейска рамка, съгласно която гражданите ще разполагат с прозрачна процедура за излагане на вижданията си; от националните органи ще се изисква да спазват ясни правила при вземането на решения; в резултат на това за въздушните превозвачи и летищните оператори ще има по-голяма предвидимост и правна сигурност; Комисията, ако е необходимо, извършва проверка на качеството на процеса в съответствие с международните ангажименти; решенията по същество категорично остават в компетенцията на държавите членки.

Следващи стъпки

Предложението все още предстои да бъде гласувано от Европейския парламент на първо четене. Предложеният регламент относно експлоатационните ограничения, свързани с шума на летищата, е второто от три законодателни предложения от пакета „По-добри летища“. Като продължение на днешното обсъждане Комисията очаква по време на кипърското председателство Съветът да съсредоточи работата си върху третия елемент — летищните слотове.

Допълнителна информация е на разположение в меморандума за заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт и телекомуникации: MEMO/12/409

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar