Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET HU BG RO

Európska Komisia

Tlačová správa

Luxemburg 7. júna 2012

Stratégia pre podunajskú oblasť: ministri dopravy odhodlaní spolupracovať v záujme splavnosti

V Luxemburgu sa dnes na podnet Komisie prvýkrát stretli ministri štátov povodia rieky Dunaj. Dohodli sa na vyhlásení, ktoré obsahuje určité záväzky prijaté s cieľom zabrániť opätovnému zastaveniu lodnej dopravy na Dunaji, k akému došlo minulý rok na jeseň. V tomto vyhlásení sa znovu potvrdzujú existujúce povinnosti udržiavať plavebnú dráhu v primeranom stave a prijímajú sa opatrenia na odstránenie problémov spojených napríklad s nízkou hladinou vody alebo ľadom. Podpísali ho ministri Bulharska, Chorvátska, Moldavska, Nemecka, Rakúska, Rumunska a Slovenska, a Srbsko a Bosna a Hercegovina zaslali podporné listy k vyhláseniu. Maďarsko zatiaľ toto vyhlásenie nepodpísalo. Ministri sa dohodli na ďalšom stretnutí a koordinovaní činností prostredníctvom štruktúr stratégie pre podunajskú oblasť a koordinátora transeurópskej dopravnej siete pre vnútrozemské vodné cesty.

Siim Kallas, podpredseda a člen Komisie zodpovedný za dopravu, v tejto súvislosti uviedol:Straty, ktoré spôsobili minuloročné zastavenia lodnej dopravy, predstavovali viac než 6 miliónov EUR. Prerušeniam plavby po Dunaji sa dá vyhnúť zlepšením údržby, komunikácie a dohľadu. Dnešné vyhlásenie je krok správnym smerom. Dúfame, že Maďarsko k nemu v príhodnom čase pripojí svoj podpis.“

Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn dodal:Dunaj je živote dôležitá dopravná tepna naprieč týmto regiónom, ktorá môže prispieť k oživeniu zamestnanosti a rastu. Predvídateľné podmienky pre lodnú dopravu sú zásadné na vybudovanie dôvery v tento konkurencieschopný druh dopravy šetrný k životnému prostrediu. Dohoda, ku ktorej sa teraz dospelo, svedčí o pridanej hodnote stratégie pre podunajskú oblasť. Dúfam, že sa v priebehu tohto mesiaca stretnem s maďarským ministrom zodpovedným za infraštruktúru, aby sme prediskutovali nedoriešené obavy Maďarska.“

V septembri a októbri 2011 došlo na Dunaji k úplnému zastaveniu lodnej dopravy, ktoré bolo spôsobené viac než 38 dní trvajúcimi nízkymi hladinami vody na spodnom Dunaji. Podobné problémy nastali v novembri 2011 na maďarskom, srbskom a bulharskom úseku Dunaja. Tieto zastavenia nespôsobili iba straty lodným spoločnostiam, ale narušili aj dôveru v plavbu po Dunaji považovanú za spoľahlivý a nákladovo efektívny druh dopravy, čo môže spôsobiť presun nákladnej dopravy k iným druhom dopravy menej šetrným k životnému prostrediu.

Signatári Belehradského dohovoru a strany, ktoré ratifikovali Európsku dohodu o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN), sa prostredníctvom pripojeného vyhlásenia zaviazali udržiavať dobrú splavnosť. Do konca budúceho roka zavedú vnútroštátne a cezhraničné koordinačné postupy, ktoré im umožnia reagovať na mimoriadne podmienky a obnoviť optimálne a bezpečné plavebné podmienky. Takisto budú zabezpečovať nepretržitú komunikáciu o stave plavebnej dráhy, monitorovať vykonávanie dohôd a pravidelne podávať správy, pričom sa budú raz do roka alebo podľa potreby aj častejšie stretávať, aby sa dohodli na ďalšom postupe.

Súvislosti

Vnútrozemská vodná doprava je z energetického hľadiska najefektívnejším druhom dopravy šetrným k životnému prostrediu. Stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť1 sa zameriava na úplné využitie potenciálu lodnej dopravy na Dunaji tým, že sa odstránia prekážky splavnosti a zväčší sa objem dopravy na rieke Dunaj o 20 % do roka 2020. Dunaj je zároveň neodlučiteľnou súčasťou transeurópskych dopravných sietí (TEN-T)2.

Kontaktné osoby:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar