Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU SK BG RO

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Luxembourg, 7. juuni 2012

Doonau strateegia: transpordiministrid teevad koostööd veeteede sõidetavuse alal

Euroopa Komisjoni algatusel kohtusid Luxembourgis täna esimest korda Doonau kaldariikide transpordiministrid ning leppisid kokku deklaratsioonis, milles on sätestatud mitmed kohustused selleks, et vältida eelmise sügise veeliikluse seisakute kordumist. Deklaratsioonis kinnitati uuesti kehtivaid kohustusi säilitada laevatee hea olukord ning võtta vajalikke meetmeid madala veetaseme või jäätumise korral. Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Saksamaa, Moldaavia, Rumeenia ja Slovakkia ministrid kirjutasid deklaratsioonile alla, Serbia ning Bosnia ja Hertsegoviina on saatnud kirja deklaratsiooni toetuseks. Ungari ei ole seni deklaratsioonile alla kirjutanud. Ministrid leppisid kokku, et kohtutakse uuesti ning koordineeritakse meetmeid Doonau strateegia struktuuride ning üleeuroopalise transpordivõrgu siseveetranspordi koordinaatori kaudu.

Euroopa Komisjoni asepresident, transpordivolinik Siim Kallas sõnas: Eelmise aasta veeliikluse seisakud tekitasid kahju rohkem kui kuue miljoni euro väärtuses. Doonau laevaliikluse katkestusi saab vältida, kui tõhustada tehnohooldust, teabevahetust ja järelevalvet. Tänane deklaratsioon on suur samm edasi. Loodame, et ka Ungari annab deklaratsioonile peagi allkirja.”

Regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn lisas: Doonau jõgi on piirkonna tööhõivet ja majanduskasvu hoogustav elutähtis tuiksoon. Laevaliikluse prognoositavad tingimused on olulise tähtsusega, et suurendada usaldust selle konkurentsivõimelise ja keskkonnasõbraliku transpordiliigi vastu. Seni saavutatud kokkuleppest nähtub Doonau strateegia lisandväärtus. Loodan selle kuu lõpus kohtuda Ungari infrastruktuuriministriga, et arutada Ungarile murettekitavaid küsimusi.”

2011. aasta septembris ja oktoobris seiskus Doonau veeliiklus madala veetaseme tõttu täielikult rohkem kui 38 päevaks. Samasugused probleemid tekkisid 2011. aasta novembris Doonau jõe Ungari, Serbia ja Bulgaaria sektsioonis. Lisaks veetranspordiettevõtjate kahjudele vähenes nende seisakute tõttu usaldus Doonau veeliikluse kui töökindla ja kulutasuva transpordiliigi vastu ning tekkis oht, et hakatakse kasutama vähem keskkonnasäästlikke transpordiliike.

Belgradi konventsioonile allakirjutanud ning need, kes ratifitseerisid peamisi rahvusvahelise tähtsusega siseveeteid käsitleva Euroopa lepingu (AGN), on ühisdeklaratsioonis võtnud kohustuse säilitada heal tasemel veeliiklus. Järgmiseks aastaks kehtestavad eespool nimetatud osalised riiklikud ja piiriülesed koordineerimismenetlused, et reageerida erakorralistele asjaoludele ning taastada optimaalsed ja turvalised veeliikluse tingimused. Nad tagavad ka pideva teabe laevatee olukorra kohta, jälgivad rakendamist ja esitavad korrapäraselt aruandeid ning kohtuvad kord aastas või võtavad vajaduse korral järelmeetmeid.

Taust

Siseveeliiklus on kõige energiatõhusam ja keskkonnasõbralikum transpordiliik. ELi Doonau piirkonna strateegia1 eesmärk on täielikult ära kasutada Doonau veeliikluse potentsiaal, kõrvaldada sõidetavust takistavad asjaolud ning suurendada 2020. aastaks transpordimahtu Doonau jõel 20%. Doonau jõgi on ka üleeuroopaliste transpordivõrkude (TEN-T)2 lahutamatu osa.

Kontaktisikud:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar