Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET HU SK RO

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Люксембург, 7 юни 2012 г.

Стратегия за река Дунав: корабоплаването като обект на сътрудничество между министрите на транспорта

Предотвратяването на миналогодишната криза с корабоплаването по река Дунав бе основна тема на днешната първа среща на транспортните министри на крайдунавските държави, която се състоя в Люксембург по инициатива на Европейската комисия. Министрите договориха декларация, в която са формулирани определени ангажименти за страните и в която се потвърждават съществуващите задължения за поддържане на фарватера в добро състояние и за предприемане на мерки за решаване на проблеми като ниските нива на водата или нейното заледяване. Декларацията бе подписана от транспортните министри на Австрия, България, Хърватия, Германия, Молдова, Румъния и Словакия, а Сърбия и Босна и Херцеговина изпратиха писма в подкрепа на документа. Унгария все още не е подписала декларацията. Министрите договориха и бъдещи срещи за съгласуване на дейности чрез инструментите на стратегията за река Дунав и на координатора на трансевропейската транспортна мрежа за вътрешните водни пътища.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас заяви: Миналогодишното парализиране на корабоплаването причини загуби на стойност над 6 млн. евро. Проблемите с трафика по Дунав могат да се избегнат посредством по-доброто поддържане на благоприятно за корабоплаването състояние на реката, по-ефективна комуникация и по-стриктно наблюдение. Днешната декларация е похвална стъпка напред. Очакваме и Унгария да положи подписа си своевременно“.

Комисарят по регионалната политика Йоханес Хаан добави: „Река Дунав е жизненоважна артерия в региона и има потенциала да допринесе за откриване на нови работни места и за повече растеж. Предвидимият трафик е от основно значение за изграждането на доверие в този конкурентен и екологичен транспорт. Постигнатото споразумение е убедително доказателство за предимствата на Дунавската стратегия. Надявам се, че по-късно този месец ще се срещна с унгарския министър на инфраструктурата, на която да обсъдим изразените от Унгария резерви“.

През септември и октомври 2011 г. навигацията по Дунав замря напълно за повече от 38 дни поради ниски нива по долното течение на реката. Подобни проблеми засегнаха унгарския, сръбския и българския участъци на река Дунав през ноември 2011 г. Освен загубите за корабоплавателните дружества спирането на трафика по река Дунав намалява доверието в корабоплаването като надежден и рентабилен начин на транспорт и поражда риск от пренасочване на товарите към по-малко екологични видове превоз.

Чрез съвместната декларация страните по Белградската конвенция и ратифициралите Европейското споразумение за основните вътрешни водни пътища с международно значение (AGN) се ангажират да поддържат благоприятно за корабоплаване състояние на реката. До 2013 г. те ще въведат процедури за национално и трансгранично сътрудничество в отговор на извънредни условия, ще възстановят оптималните и безопасни условия за корабоводене. Наред с това ще осигурят непрекъснатост в комуникацията относно фарватера, ще наблюдават изпълнението и редовно ще обменят информация на ежегодни срещи или при необходимост.

Контекст

Вътрешното корабоплаване е най-енергийноефективният и екологосъобразен вид транспорт. Стратегията на ЕС за региона на река Дунав1 цели да се използва пълният потенциал за корабоплаване на Дунав, като се премахнат пречките пред плавателността на реката и се увеличат превозваните по нея обеми с 20 % до 2020 г. Река Дунав е и съставна част на трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T)2.

За контакти:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar