Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 juni 2012

Färre elever lämnar skolan i förtid och fler studerar längre i EU, men vi måste bli ännu bättre

Medlemsstaterna måste arbeta hårdare för att möta utbildningsmålen i Europa 2020-strategin, nämligen att andelen elever som slutar skolan i förtid ska vara under 10 % och andelen ungdomar med högskoleexamen ska öka till minst 40 %. Aktuella uppgifter från Eurostat för 2011 visar att även om medlemsstaterna gör framsteg är det ändå en bit kvar, och det är långt ifrån säkert att EU kommer att lyckas nå målen före 2020. År 2011 var andelen elever som slutade skolan i förtid 13,5 %, jämfört med 14,1 % föregående år och 17,6 % 2000, medan andelen 30–34-åringar i EU som hade en högskoleexamen var 34,6 %, jämfört med 33,5 % 2010 och 22,4 % 2000.

– Medlemsstaterna måste fokusera på reformer och arbeta hårdare med att genomföra strategier som förhindrar att elever lämnar skolan i förtid. De behöver både förbättra tillgängligheten till högre utbildning och höja dess kvalitet. Om vi ser till att ungdomarna har den nödvändiga kompetensen och de rätta kvalifikationerna kan vi hjälpa EU i kampen mot ungdomsarbetslösheten, ta oss igenom krisen och ta vara på de möjligheter som den kunskapsbaserade ekonomin skapar. Vi måste investera i utbildning för att EU ska lyckas vinna den globala kampen om tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft, säger EU:s kommissionär Androulla Vassiliou, som ansvarar för utbildning och ungdomsfrågor.

Även om de senaste uppgifterna visar att framsteg har gjorts mot målen är kommissionen orolig för att detta inte är ett resultat av reformer med långsiktiga effekter, utan snarare en bieffekt av den höga ungdomsarbetslösheten som medför att fler ungdomar väljer att studera längre. Ett annat problem är att medlemsstaternas nationella mål inte är tillräckligt högt satta för att EU ska kunna nå sitt gemensamma mål.

Sverige tillhör de 11 EU-länder1 som lyckats uppnå målet att högst 10 % av eleverna lämnar skolan i förtid, vilket definieras som andelen 18–24-åringar som endast har avslutat högstadiet och inte fortsatt studera. De länder i EU som har den högsta andelen elever som hoppar av skolan är Malta (33,5 %), Spanien (26,5 %) och Portugal (23,2 %), men de har gjort stora framsteg under senare år. Andra medlemsstater som har minskat antalet elever som lämnar skolan i förtid är bl.a. Cypern (11,2 %), Lettland (11,8 %) och Bulgarien (12,8 %).

Sverige tillhör även de 13 EU-länder2 där andelen ungdomar med en högskoleexamen är över 40 %. Flera av de länder som ännu inte når upp till 40 % har gjort stora framsteg med årliga ökningar på mer än två procentenheter, bl.a. Slovenien (37,9 %), Lettland (35,7 %), Ungern (28,1 %), Portugal (26,1 %), Tjeckien (23,8 %) och Rumänien (20,4 %). Däremot har Grekland (28,9 %), Österrike (23,8 %) och Italien (20,3 %) endast haft ökningar på 0,5 procentenhet eller mindre, medan Bulgarien (27,3 %) och Malta (21,1 %) till och med har haft en minskning av andelen ungdomar med högskoleexamen. Under samma period har Polen (36,9 %), Tyskland (30,7 %) och Slovakien (23,4 %) haft måttliga ökningar.

Bakgrund

Eurostat har sammanställt statistiken inom ramen för arbetskraftsundersökningen som innehåller uppgifter om rådande situation och tendenser på EU:s arbetsmarknad och omfattar antalet studenter och utbildningsnivå. I juni 2011 åtog sig medlemsstaterna att före slutet av 2012 ta fram evidensbaserade och heltäckande nationella strategier för att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid.

Landsspecifika rekommendationer

Den 30 maj 2012 presenterade Europeiska kommissionen ett antal landspecifika rekommendationer till medlemsstaterna om reformer för att öka stabilitet, tillväxt och sysselsättning i hela EU. Sex länder fick rekommendationer om problemet med elever som lämnar skolan i förtid (Danmark, Ungern, Italien, Lettland, Malta och Spanien), medan sju länder fick rekommendationer om högre utbildning (Österrike, Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Italien, Lettland och Slovakien).

Samarbete på europeisk nivå och nästa steg

Som en del av EU:s strategiska ram för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) uppmanar kommissionen medlemsstaterna att samarbeta för att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid och modernisera den högre utbildningen genom att kartlägga och utbyta god praxis på europeisk nivå. Kommissionen inrättade i december 2011 en arbetsgrupp bestående av experter från hela EU för att stödja utarbetandet av en politik för att förhindra att elever lämnar skolan i förtid.

Kommissionen kommer att rapportera om den senaste utvecklingen när det gäller dessa frågor i den kommande utbildningsrapporten (Education Monitor, hösten 2012) och i nästa årliga tillväxtöversikt (2013).

Mer information

Europeiska kommissionen: Elever som lämnar skolan i förtid

Europeiska kommissionen: Moderniseringsagenda för högre utbildning

Eurostat: Arbetskraftsundersökning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

BILAGA

1. Andel ungdomar som lämnar skolan i förtid i EU (2000, 2010 och 2011) och nationella mål i Europa 2020-strategin (%)

 

2000

2010

2011

Nationella mål

EU 27

17,6

14,1

13,5

EU-mål = mindre än 10,0

AT

10,2

8,3

8,3

9,5

BE

13,8

11,9

12,3

9,75

BG

:

13,9

12,8

11,0

CY

18,5

12,6

11,2

10,0

CZ

:

4,9

4,9

5,5

DE

14,6

11,9

11,5

10,0

DK

11,7

10,7

9,6

10,0

EE

15,1

11,6

10,9

9,5

EL

18,2

13,7

13,1

10,0

ES

29,1

28,4

26,5

15,0

FI

9,0

10,3

9,8

8,0

FR

13,3

12,8

12,0

9,5

HU

13,9

10,5

11,2

10,0

IE

:

11,4

10,6

8,0

IT

25,1

18,8

18,2

15,5

LT

16,5

8,1

7,9

9,0

LU

16,8

7,1

6,2

10,0

LV

:

13,3

11,8

13,4

MT

54,2

36,9

33,5

29,0

NL

15,4

10,1

9,1

9,0

PL

:

5,4

5,6

4,5

PT

43,6

28,7

23,2

10,0

RO

22,9

18,4

17,5

11,3

SE

7,3

9,7

6,6

10,0

SI

:

5,0

4,2

5,1

SK

:

4,7

5,0

6,0

UK

18,2

14,9

15,0

:

Källa: Eurostat, Arbetskraftsundersökningen 2012.

Diagram 1: Andel ungdomar som lämnar skolan i förtid 2011 efter land och de nationella målen i Europa 2020-strategin (%)

2. Andel med högskoleexamen i åldersgruppen 30–34 (2000, 2010 och 2011) och nationella mål i Europa 2020-strategin (%)

 

2000

2010

2011

Nationella mål

EU 27

22,4

33,5

34,6

EU-mål = 40,0

AT

:

23,5

23,8

32,0

BE

35,2

44,4

42,6

47,0

BG

19,5

27,7

27,3

36,0

CY

31,1

45,1

45,8

46,0

CZ

13,7

20,4

23,8

38,0

DE

25,7

29,8

30,7

42,0

DK

32,1

41,2

41,2

40,0

EE

30,8

40

40,3

40,0

EL

25,4

28,4

28,9

32,0

ES

29,2

40,6

40,6

44,0

FI

40,3

45,7

46

42,0

FR

27,4

43,5

43,4

50,0

HU

14,8

25,7

28,1

30,3

IE

27,5

49,9

49,4

60,0

IT

11,6

19,8

20,3

26,0–27,0

LT

42,6

43,8

45,4

40,0

LU

21,2

46,1

48,2

66,0

LV

18,6

32,3

35,7

34,0–36,0

MT

7,4

21,5

21,1

33,0

NL

26,5

41,4

41,1

över 40,0

PL

12,5

35,3

36,9

45,0

PT

11,3

23,5

26,1

40,0

RO

8,9

18,1

20,4

26,7

SE

31,8

45,8

47,5

40,0–45,0

SI

18,5

34,8

37,9

40,0

SK

10,6

22,1

23,4

40,0

UK

29,0

43,0

45,8

:

Källa: Eurostat, Arbetskraftsundersökningen 2012.

Diagram 2: Andel med högskoleexamen i åldersgruppen 30–34 för 2011 och nationella mål i Europa 2020-strategin (%)

1 :

Slovenien (4,2 %), Tjeckien (4,9 %), Slovakien (5,0 %), Polen (5,6 %), Luxemburg (6,2 %), Sverige (6,6 %), Litauen (7,9 %), Österrike (8,3 %), Nederländerna (9,1 %), Danmark (9,6 %) och Finland (9,8 %).

2 :

Irland (49,4 %), Luxemburg (48,2 %), Sverige (47,5 %), Finland (46,0 %), Cypern (45,8 %), Förenade kungariket (45,8 %), Litauen (45,4 %), Frankrike (43,4 %), Belgien (42,6 %), Danmark (42,2 %), Nederländerna (41,1 %), Spanien (40,6 %) och Estland (40,3 %).


Side Bar