Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 7. junija 2012

Kljub manjšemu osipu in porastu števila diplomantov potrebni dodatni ukrepi

Podatki Eurostata za leto 2011 kažejo, da morajo države članice okrepiti prizadevanja, če želijo izpolniti cilje strategije Evropa 2020 na področju izobraževanja – zmanjšati osip na manj kot 10 % in povečati delež mladih diplomantov na vsaj 40 %. Države članice so sicer dosegle napredek, vendar so med njimi velike razlike in ni še gotovo, ali bodo cilji Evropske unije za leto 2020 doseženi. Osip je bil leta 2000 17,6 %, leta 2010 14,1 %, zdaj pa znaša 13,5 %. Leta 2011 je imelo v EU 34,6 % oseb, starih od 30 do 34 let, diplomo, kar je dober odstotek več kot prejšnje leto (33,5 %) in več kot deset odstotkov več kot leta 2000 (22,4 %).

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je povedala:Države članice se morajo osredotočiti na reforme in okrepiti prizadevanja za izvajanje celovitih strategij za zmanjševanje osipa. Spodbujati morajo dostop do visokošolskega izobraževanja in izboljšati njegovo kakovost. Omogočanje mladim, da pridobijo prave spretnosti in kvalifikacije, bo Evropi pomagalo pri boju proti brezposelnosti mladih, premagovanju krize in izkoriščanju priložnosti, ki jih ponuja na znanju temelječe gospodarstvo. Resno vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je pogoj za dolgoročno uspešnost: brez ustreznega financiranja Evropa ne bo mogla zmagati v bitki za rast, delovna mesta in konkurenčnost.“

Čeprav najnovejše številke kažejo napredek pri doseganju obeh ciljev, Evropsko komisijo skrbi, da to ni posledica reform z dolgoročnim učinkom, ampak stranski učinek visoke brezposelnosti mladih, zaradi katere mnogi dlje časa ostanejo v sistemu izobraževanja in usposabljanja. Drug pomislek Komisije je, da nacionalni cilji držav članic ne zadostujejo za dosego skupnega cilja EU.

V 11 državah so osip (delež mladih, starih od 18 do 24 let, ki imajo največ osnovnošolsko izobrazbo in niso več vključeni v izobraževanje in usposabljanje) uspeli znižati pod referenčno vrednost 10 %1. Med mladimi je osip največji na Malti (33,5 %), v Španiji (26,5 %) in na Portugalskem (23,2 %), vendar so te države v zadnjih letih dosegle velik napredek. Druge države, ki so zmanjšale osip, so Ciper (11,2 %), Latvija (11,8 %) in Bolgarija (12,8 %).

V 13 državah je bil delež visokošolskih diplomantov višji od krovnega cilja 40 %2. Države z nižjim deležem visokošolskih diplomantov so vsako leto dosegle napredek za več kot dve odstotni točki: Slovenija (37,9 %), Latvija (35,7 %), Madžarska (28,1 %), Portugalska (26,1 %), Češka (23,8 %) in Romunija (20,4 %). V nasprotju z njimi so Grčija (28,9 %), Avstrija (23,8 %) in Italija (20,3 %) ta delež izboljšale za pol odstotne točke ali manj, v Bolgariji (27,3 %) in na Malti (21,1 %) pa se je delež visokošolskih diplomantov znižal. Poljska (36,9 %), Nemčija (30,7 %) in Slovaška (23,4 %) so v enakem obdobju dosegle majhno izboljšanje.

Ozadje

Podatke je pripravil Eurostat v okviru ankete o delovni sili, ki zbira podatke o razmerah in trendih na trgu dela EU, med drugim o udeleženosti v izobraževanju in stopnji dosežene izobrazbe. Junija 2011 so se države članice zavezale, da bodo razvile z dokazi podprte celovite nacionalne strategije za zmanjšanje osipa do konca leta 2012.

Priporočila posameznim državam

Evropska komisija je 30. maja 2012 predstavila priporočila posameznim državam članicam glede reform za izboljšanje stabilnosti, rasti in zaposlovanja v EU. Šest držav (Danska, Madžarska, Italija, Latvija, Malta in Španija) je prejelo priporočila za ukrepe glede osipa, sedem držav (Avstrija, Bolgarija, Češka, Madžarska, Italija, Latvija in Slovaška) pa priporočila glede visokošolskega izobraževanja.

Sodelovanje na evropski ravni in naslednji koraki

Komisija kot del strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju („ET“) spodbuja države članice, da sodelujejo pri zmanjševanju osipa in posodobijo visokošolsko izobraževanje z opredelitvijo in izmenjavo dobre prakse na evropski ravni. Komisija je decembra 2011 oblikovala delovno skupino strokovnjakov EU, da bi podprla razvoj politik za boj proti osipu.

Komisija bo o najnovejšem razvoju glede osipa in deleža diplomantov poročala v prihajajočem izobraževalnem monitorju (jeseni 2012) in naslednjemu letnem pregledu rasti (2013).

Več o tem:

Evropska komisija: Osip

Evropska komisija: Program za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov

Eurostat: Anketa o delovni sili

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Sledite Androulli Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti :

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

PRILOGA

1. Delež osipa v EU (2000, 2010, 2011) in nacionalni cilji strategije Evropa 2020 (v %)

 

2000

2010

2011

National targets

EU 27

17.6

14.1

13.5

EU target = less than 10.0

AT

10.2

8.3

8.3

9.5

BE

13.8

11.9

12.3

9.75

BG

:

13.9

12.8

11.0

CY

18.5

12.6

11.2

10.0

CZ

:

4.9

4.9

5.5

DE

14.6

11.9

11.5

10.0

DK

11.7

10.7

9.6

10.0

EE

15.1

11.6

10.9

9.5

EL

18.2

13.7

13.1

10.0

ES

29.1

28.4

26.5

15.0

FI

9.0

10.3

9.8

8.0

FR

13.3

12.8

12.0

9.5

HU

13.9

10.5

11.2

10.0

IE

:

11.4

10.6

8.0

IT

25.1

18.8

18.2

15.5

LT

16.5

8.1

7.9

9.0

LU

16.8

7.1

6.2

10.0

LV

:

13.3

11.8

13.4

MT

54.2

36.9

33.5

29.0

NL

15.4

10.1

9.1

9.0

PL

:

5.4

5.6

4.5

PT

43.6

28.7

23.2

10.0

RO

22.9

18.4

17.5

11.3

SE

7.3

9.7

6.6

10.0

SI

:

5.0

4.2

5.1

SK

:

4.7

5.0

6.0

UK

18.2

14.9

15.0

:

Source: Eurostat, Labour Force Survey, 2012

Tabela 1: Delež osipa v EU po državah (2000, 2010, 2011) in nacionalni cilji strategije Evropa 2020 (v %)

2. Delež visokošolskih diplomantov med osebami, starimi od 30 do 34 let (2000, 2010, 2011), in nacionalni cilji strategije Evropa 2020 (v %)

 

2000

2010

2011

National targets

EU 27

22.4

33.5

34.6

EU target = 40.0

AT

:

23.5

23.8

32.0

BE

35.2

44.4

42.6

47.0

BG

19.5

27.7

27.3

36.0

CY

31.1

45.1

45.8

46.0

CZ

13.7

20.4

23.8

38.0

DE

25.7

29.8

30.7

42.0

DK

32.1

41.2

41.2

40.0

EE

30.8

40

40.3

40.0

EL

25.4

28.4

28.9

32.0

ES

29.2

40.6

40.6

44.0

FI

40.3

45.7

46

42.0

FR

27.4

43.5

43.4

50.0

HU

14.8

25.7

28.1

30.3

IE

27.5

49.9

49.4

60.0

IT

11.6

19.8

20.3

26.0-27.0

LT

42.6

43.8

45.4

40.0

LU

21.2

46.1

48.2

66.0

LV

18.6

32.3

35.7

34.0-36.0

MT

7.4

21.5

21.1

33.0

NL

26.5

41.4

41.1

over 40.0

PL

12.5

35.3

36.9

45.0

PT

11.3

23.5

26.1

40.0

RO

8.9

18.1

20.4

26.7

SE

31.8

45.8

47.5

40.0-45.0

SI

18.5

34.8

37.9

40.0

SK

10.6

22.1

23.4

40.0

UK

29.0

43.0

45.8

:

Source: Eurostat, Labour Force Survey, 2012

Tabela 2: Delež visokošolskih diplomantov med osebami, starimi od 30 do 34 let, in nacionalni cilji strategije Evropa 2020 (v %)

1 :

Slovenija (4,2 %), Češka (4,9 %), Slovaška (5,0 %), Poljska (5,6 %), Luksemburg (6,2 %), Švedska (6,6 %), Litva (7,9 %), Avstrija (8,3 %), Nizozemska (9,1 %), Danska (9,6 %) in Finska (9,8 %).

2 :

Irska (49,4 %), Luksemburg (48,2 %), Švedska (47,5 %), Finska (46,0 %), Ciper (45,8 %), Združeno kraljestvo (45,8 %), Litva (45,4 %), Francija (43,4 %), Belgija (42,6 %), Danska (42,2 %), Nizozemska (41,1 %), Španija (40,6 %), Estonija (40,3 %).


Side Bar