Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 7 czerwca 2012 r.

Jest postęp w ograniczaniu przedwczesnego kończenia nauki i w zwiększaniu liczby absolwentów w Europie, ale potrzeba dalszych działań

Z danych za 2011 r. ogłoszonych przez Eurostat wynika, że jeśli państwa członkowskie mają osiągnąć cele edukacyjne założone w strategii „Europa 2020” – a więc ograniczyć skalę przedwczesnego kończenia nauki szkolnej do poziomu poniżej 10% i zwiększyć odsetek młodych ludzi uzyskujących wyższe wykształcenie do poziomu co najmniej 40% – muszą zintensyfikować działania. Dane wskazują, że państwa członkowskie dokonują postępów, ale utrzymują się duże dysproporcje i nie ma wcale pewności, że cele UE na rok 2020 zostaną osiągnięte. Obecnie 13,5% uczniów przerywa naukę przedwcześnie – mniej niż w 2010 r. (14,1%) i w 2000 r. (17,6%). W roku 2011 wyższe wykształcenie miało w Unii 34,6% osób w wieku 30-34 lat; w poprzednim roku ten odsetek wynosił 33,5%, a w 2000 r. – 22,4%.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Państwa członkowskie muszą skupić się na reformach i bardziej zdecydowanie wdrażać kompleksowe strategie przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki. Muszą zwiększyć dostępność szkolnictwa wyższego, zapewniając jednocześnie jego wyższą jakość. Dzięki wyposażeniu młodych ludzi w odpowiednie umiejętności i kwalifikacje Europa będzie mogła skuteczniej zwalczać bezrobocie młodzieży, przezwyciężyć kryzys i maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie stwarza gospodarka oparta na wiedzy. Poważne inwestycje w kształcenie i szkolenie są koniecznym warunkiem sukcesu w dłuższej perspektywie – bez odpowiedniego finansowania Europa nie wygra globalnej walki o wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność”.

Jakkolwiek najnowsze dane wskazują na postęp w kierunku osiągnięcia obu docelowych poziomów, Komisja obawia się, że nie jest to efekt reform mających długofalowy skutek, lecz raczej skutek uboczny wysokiego bezrobocia młodzieży, które powoduje, że więcej młodych ludzi dłużej kontynuuje kształcenie lub szkolenie. Kolejnym powodem do obaw jest to, że krajowe poziomy docelowe ustanowione przez poszczególne państwa członkowskie nie są wystarczające, aby UE jako całość osiągnęła ogólny poziom docelowy.

Skalę przedwczesnego kończenia nauki – a więc odsetek osób w wieku 18-24 lat, które mają najwyżej wykształcenie średnie I stopnia i nie kontynuują kształcenia ani szkolenia – w 11 państwach członkowskich udało się już obniżyć poniżej docelowego poziomu 10%1. Stosunkowo najwięcej uczniów przerywa przedwcześnie naukę szkolną na Malcie (33,5%), w Hiszpanii (26,5%) i w Portugalii (23,2%), ale sytuacja w tych państwach uległa w ostatnich latach znaczącej poprawie. Inne państwa członkowskie, które ograniczyły skalę przedwczesnego kończenia nauki, to m.in. Cypr (11,2%), Łotwa (11,8%) i Bułgaria (12,8%).

W 13 państwach członkowskich odsetek osób z wyższym wykształceniem przekracza docelowy poziom 40%2. Spośród państw, w których odsetek ten jest niższy, w Słowenii (37,9%), na Łotwie (35,7%), na Węgrzech (28,1%), w Portugalii (26,1%), w Czechach (23,8%) i w Rumunii (20,4%) zaobserwowano wzrost w stosunku do poprzedniego roku o ponad dwa punkty procentowe. Z kolei w Grecji (28,9%), Austrii (23,8%) i Włoszech (20,3%) wzrost wyniósł zaledwie pół punktu procentowego lub mniej, zaś w Bułgarii (27,3%) i na Malcie (21,1%) odsetek osób z wyższym wykształceniem spadł. W tym samym okresie w Polsce (36,9%), w Niemczech (30,7%) i na Słowacji (23,4%) nastąpił niewielki wzrost.

Kontekst

Powyższe dane zostały zebrane przez Eurostat w ramach badania aktywności ekonomicznej ludności, które dostarcza danych na temat sytuacji i tendencji na rynku pracy UE, w tym o uczestnictwie w edukacji i o poziomie osiągnięć w tym zakresie. W czerwcu 2011 r. państwa członkowskie zobowiązały się do opracowania kompleksowych krajowych strategii, opartych na dowodach, zmierzających do obniżenia skali przedwczesnego kończenia nauki szkolnej do roku 2012.

Zalecenia dla poszczególnych krajów

W dniu 30 maja 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dla poszczególnych państw członkowskich w zakresie reform mających służyć zwiększeniu stabilności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w całej UE. W przypadku sześciu krajów (Danii, Hiszpanii, Łotwy, Malty, Węgier i Włoch) sformułowano zalecenia dotyczące rozwiązania problemu przedwczesnego kończenia nauki, zaś siedmiu krajom (Austrii, Bułgarii, Czechom, Łotwie, Słowacji, Węgrom i Włochom) przedstawiono zalecenia dotyczące szkolnictwa wyższego.

Współpraca na poziomie europejskim i dalsze działania

W kontekście strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”) Komisja zachęca państwa członkowskie do współpracy w celu ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki oraz modernizacji szkolnictwa wyższego poprzez określenie i wymianę dobrych praktyk na poziomie europejskim. W grudniu 2011 r. Komisja powołała grupę roboczą złożoną z ekspertów z całej Unii w celu wsparcia opracowywania polityki zwalczania przedwczesnego kończenia nauki.

Komisja przedstawi sprawozdanie z rozwoju sytuacji w zakresie przedwczesnego kończenia nauki oraz odsetka absolwentów w najbliższym wydaniu Education Monitor (jesienią 2012 r.) oraz w następnej rocznej analizie wzrostu gospodarczego (2013 r.).

Więcej informacji

Komisja Europejska: przedwczesne kończenie nauki szkolnej

Komisja Europejska: program modernizacji szkolnictwa wyższego

Eurostat: badanie aktywności ekonomicznej ludności

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Czytaj wpisy Androulli Vassiliou na Twitterze: @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

ZAŁĄCZNIK

1. Odsetek osób przedwcześnie kończących naukę w UE (w 2000, 2010 i 2011 r.) oraz krajowe poziomy docelowe w ramach „Europa 2020” (w %)

 

2000

2010

2011

National targets

EU 27

17.6

14.1

13.5

EU target = less than 10.0

AT

10.2

8.3

8.3

9.5

BE

13.8

11.9

12.3

9.75

BG

:

13.9

12.8

11.0

CY

18.5

12.6

11.2

10.0

CZ

:

4.9

4.9

5.5

DE

14.6

11.9

11.5

10.0

DK

11.7

10.7

9.6

10.0

EE

15.1

11.6

10.9

9.5

EL

18.2

13.7

13.1

10.0

ES

29.1

28.4

26.5

15.0

FI

9.0

10.3

9.8

8.0

FR

13.3

12.8

12.0

9.5

HU

13.9

10.5

11.2

10.0

IE

:

11.4

10.6

8.0

IT

25.1

18.8

18.2

15.5

LT

16.5

8.1

7.9

9.0

LU

16.8

7.1

6.2

10.0

LV

:

13.3

11.8

13.4

MT

54.2

36.9

33.5

29.0

NL

15.4

10.1

9.1

9.0

PL

:

5.4

5.6

4.5

PT

43.6

28.7

23.2

10.0

RO

22.9

18.4

17.5

11.3

SE

7.3

9.7

6.6

10.0

SI

:

5.0

4.2

5.1

SK

:

4.7

5.0

6.0

UK

18.2

14.9

15.0

:

Source: Eurostat, Labour Force Survey, 2012

Wykres 1: Odsetek osób przedwcześnie kończących naukę w poszczególnych państwach w 2011 r. oraz krajowe poziomy docelowe w ramach „Europa 2020” (w %)

2. Odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród osób w wieku 30-34 lat (w 2000, 2010 i 2011 r.) oraz krajowe poziomy docelowe w ramach „Europa 2020” (w %)

 

2000

2010

2011

National targets

EU 27

22.4

33.5

34.6

EU target = 40.0

AT

:

23.5

23.8

32.0

BE

35.2

44.4

42.6

47.0

BG

19.5

27.7

27.3

36.0

CY

31.1

45.1

45.8

46.0

CZ

13.7

20.4

23.8

38.0

DE

25.7

29.8

30.7

42.0

DK

32.1

41.2

41.2

40.0

EE

30.8

40

40.3

40.0

EL

25.4

28.4

28.9

32.0

ES

29.2

40.6

40.6

44.0

FI

40.3

45.7

46

42.0

FR

27.4

43.5

43.4

50.0

HU

14.8

25.7

28.1

30.3

IE

27.5

49.9

49.4

60.0

IT

11.6

19.8

20.3

26.0-27.0

LT

42.6

43.8

45.4

40.0

LU

21.2

46.1

48.2

66.0

LV

18.6

32.3

35.7

34.0-36.0

MT

7.4

21.5

21.1

33.0

NL

26.5

41.4

41.1

over 40.0

PL

12.5

35.3

36.9

45.0

PT

11.3

23.5

26.1

40.0

RO

8.9

18.1

20.4

26.7

SE

31.8

45.8

47.5

40.0-45.0

SI

18.5

34.8

37.9

40.0

SK

10.6

22.1

23.4

40.0

UK

29.0

43.0

45.8

:

Source: Eurostat, Labour Force Survey, 2012

Wykres 2: Odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród osób w wieku 30-34 lat w 2011 r. oraz krajowe poziomy docelowe w ramach „Europa 2020” (w %)

1 :

Słowenia (4,2%), Czechy (4,9%), Słowacja (5,0%), Polska (5,6%), Luksemburg (6,2%), Szwecja (6,6%), Litwa (7,9%), Austria (8,3%), Holandia (9,1%), Dania (9,6%) i Finlandia (9,8%).

2 :

Irlandia (49,4%), Luksemburg (48,2%), Szwecja (47,5%), Finlandia (46,0%), Cypr (45,8%), Wielka Brytania (45,8%), Litwa (45,4%), Francja (43,4%), Belgia (42,6%), Dania (42,2%), Holandia (41,1%), Hiszpania (40,6%), Estonia (40,3%).


Side Bar