Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. juuni 2012

Koolist väljalangenute arvu vähendamisel ja kõrgkoolilõpetanute arvu suurendamisel on saavutatud edu, kuid pingutada tuleb veel

2011. aasta kohta avaldatud Eurostati näitajate kohaselt peavad liikmesriigid kõvasti pingutama selle nimel, et saavutada strateegia „Euroopa 2020” haridusalaseid eesmärke, milleks on vähendada koolist väljalangenute osakaalu allapoole 10% ning tõsta kõrgharidusega noorte osakaalu vähemalt 40%-le. Näitajate kohaselt on liikmesriigid teinud edusamme, kuid eesmärkide ja tulemuste vahel on siiski veel suur lõhe ning kindel on see, et ELil on veel pikk maa „Euroopa 2020” eesmärkide täitmiseni. Koolist väljalangenute protsent on praegu 13,5%, see on väiksem 2010. aasta näitajast (14,1%) ja 2000. aasta näitajast (17,6%). 2011. aastal oli ELis 30–34 aasta vanuste hulgas kõrghariduse omandanuid 34,6% ja võrdluseks, eelmisel aastal oli see näitaja 33,5% ning 2000. aastal 22,4%.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou ütles: „Liikmesriigid peavad keskenduma reformidele ja tõhusamalt rakendama oma strateegiaid õpilaste koolist väljalangemise takistamiseks. Kõrgharidus tuleb teha kättesaadavamaks ja samas tõsta selle kvaliteeti. Kui noortele anda õiged oskused ja kvalifikatsioon, aitab see Euroopal lahendada noorte töötuse probleeme, väljuda kriisist ja kasutada maksimaalselt ära teadmistepõhise majanduse arendamisega loodavaid võimalusi. Läbimõeldud investeerimine haridusse ja koolitusse on pikaajalise edu eeltingimus: kui me ei panusta rahastamisse, ei võida Euroopa lahingut, mida peetakse ülemaailmselt majanduskasvu, töökohtade loomise ja konkurentsivõime alal.”

Kuigi viimati avaldatud näitajad rõhutavad mõlema eesmärgi saavutamisel tehtud edusamme, on komisjon mures, et need tulemused ei peegelda reforme, mille mõju on pikaajalisem, vaid pigem on tegemist noorte tööpuudusest tingitud nähtusega, mis toob kaasa selle, et noored jäävad kauemaks haridus- ja koolitussüsteemi. Lisaks on probleem selles, et liikmesriikide seatud eesmärgid ei ole piisavad ELi ühise üldeesmärgi saavutamiseks.

Koolist väljalangenute osas, kelle hulka loetakse 18–24 aasta vanused, üksnes põhiharidusega noored, kes enam ei õpi ega osale koolitustel, saavutas 11 liikmesriiki tulemuse, mis jäi alla 10% piiri1. Kõige kõrgemad näitajad koolist väljalangenute kohta on Maltal (33,5%), Hispaanial (26,5%) ja Portugalil (23,2%) , samas on nemad teinud viimastel aastatel palju edusamme. Samuti on vähendanud koolitee poolelijätnute arvu teisedki liikmesriigid, sealhulgas Küpros (11,2%), Läti (11,8%) ja Bulgaaria (12.8%).

13 liikmesriigis on kõrghariduse omandanute osakaal üle 40% (ELi üldeesmärk)2. Madalamate näitajatega riikide – Sloveenia (37,9%), Läti (35,7%), Ungari (28,1%), Portugali (26,1%), Tšehhi Vabariigi (23,8%) ja Rumeenia (20,4%) puhul on iga-aastane kõrgkooli lõpetanute arvu suurenemine olnud üle kahe protsendi. Vastupidiselt sellele suurenes kõrgkooli lõpetanute arv Kreekas (28,9%), Austrias (23,8%) ja Itaalias (20,3%) üksnes poole protsendi võrra või veelgi vähem ning hoopiski vähenes Bulgaarias (27,3%) ja Maltas (21,1%). Poola (36,9%), Saksamaa (30,7%) ja Slovakkia (23,4%) täheldasid samal ajavahemikul tagasihoidlikku suurenemistendentsi.

Taust

Need näitajad on pärit Eurostatilt, kes kogus vastavaid andmeid tööjõu uuringu osana. See uuring kajastab ELi tööturu olukorda ja suundumusi, sealhulgas haridussüsteemis osalemist ja haridustee lõpetamist. 2011. aasta juunis võtsid liikmesriigid kohustuse töötada välja faktidel põhinevad ulatuslikud riiklikud strateegiad vähendamaks koolist väljalangenute arvu 2012. aasta lõpuks.

Soovitused liikmesriikidele

30. mail 2012 avaldas Euroopa Komisjon iga liikmesriigi konkreetsest olukorrast lähtuva soovituste paketi reformide kohta, mille abil suurendada stabiilsust, majanduskasvu ja tööhõivet kogu Euroopa Liidus. Kuuele riigile (Taani, Ungari, Itaalia, Läti, Malta ja Hispaania) jagati soovitusi koolist väljalangemise vähendamiseks ning seitsme riigi (Austria, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Ungari, Itaalia, Läti ja Slovakkia) soovitused käsitlesid kõrghariduse valdkonda.

Koostöö Euroopa tasandil ja edasised sammud

ELi hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegiline raamistikust (ET 2020) lähtudes innustab komisjon liikmesriike tegema koostööd koolist väljalangenute arvu vähendamisel ning kõrgharidussüsteemi ajakohastamisel. Selleks on vaja välja selgitada head tavad kogu Euroopas ning jagada neid teistega. 2011. aasta detsembris kutsus komisjon kokku ELi kõigi liikmesriikide ekspertidest koosneva töörühma, et toetada koolist väljalangemise vastu võitlemise strateegia väljatöötamist.

Komisjonil on kavas esitada aruanded edasise tegevuse kohta koolist väljalangevuse ja kõrghariduse omandamise vallas 2012. aasta sügisel (hariduse monitooring) ja 2013. aastal (iga-aastase majanduskasvu analüüsi raames).

Lisateave:

Euroopa Komisjon: Koolist väljalangemine

Euroopa Komisjon: Kõrghariduse moderniseerimise kava

Eurostat: Tööjõu uuring

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

LISA

1. Koolist väljalangenute näitajad ELis (2000, 2010, 2011) ja strateegias „Euroopa 2020” seatud riiklikud eesmärgid (%)

 

2000

2010

2011

National targets

EU 27

17.6

14.1

13.5

EU target = less than 10.0

AT

10.2

8.3

8.3

9.5

BE

13.8

11.9

12.3

9.75

BG

:

13.9

12.8

11.0

CY

18.5

12.6

11.2

10.0

CZ

:

4.9

4.9

5.5

DE

14.6

11.9

11.5

10.0

DK

11.7

10.7

9.6

10.0

EE

15.1

11.6

10.9

9.5

EL

18.2

13.7

13.1

10.0

ES

29.1

28.4

26.5

15.0

FI

9.0

10.3

9.8

8.0

FR

13.3

12.8

12.0

9.5

HU

13.9

10.5

11.2

10.0

IE

:

11.4

10.6

8.0

IT

25.1

18.8

18.2

15.5

LT

16.5

8.1

7.9

9.0

LU

16.8

7.1

6.2

10.0

LV

:

13.3

11.8

13.4

MT

54.2

36.9

33.5

29.0

NL

15.4

10.1

9.1

9.0

PL

:

5.4

5.6

4.5

PT

43.6

28.7

23.2

10.0

RO

22.9

18.4

17.5

11.3

SE

7.3

9.7

6.6

10.0

SI

:

5.0

4.2

5.1

SK

:

4.7

5.0

6.0

UK

18.2

14.9

15.0

:

Source: Eurostat, Labour Force Survey, 2012

Chart 1: Early school leaving rates by country in 2011 and Europe 2020 national targets (in %)

2. 30–34 aastaste kõrgharidusega isikute osakaal (2000, 2010, 2011) ja strateegias „Euroopa 2020” seatud riiklikud eesmärgid (%)

 

2000

2010

2011

National targets

EU 27

22.4

33.5

34.6

EU target = 40.0

AT

:

23.5

23.8

32.0

BE

35.2

44.4

42.6

47.0

BG

19.5

27.7

27.3

36.0

CY

31.1

45.1

45.8

46.0

CZ

13.7

20.4

23.8

38.0

DE

25.7

29.8

30.7

42.0

DK

32.1

41.2

41.2

40.0

EE

30.8

40

40.3

40.0

EL

25.4

28.4

28.9

32.0

ES

29.2

40.6

40.6

44.0

FI

40.3

45.7

46

42.0

FR

27.4

43.5

43.4

50.0

HU

14.8

25.7

28.1

30.3

IE

27.5

49.9

49.4

60.0

IT

11.6

19.8

20.3

26.0-27.0

LT

42.6

43.8

45.4

40.0

LU

21.2

46.1

48.2

66.0

LV

18.6

32.3

35.7

34.0-36.0

MT

7.4

21.5

21.1

33.0

NL

26.5

41.4

41.1

over 40.0

PL

12.5

35.3

36.9

45.0

PT

11.3

23.5

26.1

40.0

RO

8.9

18.1

20.4

26.7

SE

31.8

45.8

47.5

40.0-45.0

SI

18.5

34.8

37.9

40.0

SK

10.6

22.1

23.4

40.0

UK

29.0

43.0

45.8

:

Source: Eurostat, Labour Force Survey, 2012

Chart 2: Higher education attainment among those aged 30-34 in 2011 and Europe 2020 national targets (in %)

1 :

Sloveenia (4,2%), Tšehhi Vabariik (4,9%), Slovakkia (5,0%), Poola (5,6%), Luksemburg (6,2%), Rootsi (6,6%), Leedu (7,9%), Austria (8,3%), Madalmaad (9,1%), Taani (9,6%) ja Soome (9,8%).

2 :

Iirimaa (49,4%), Luksemburg (48,2%), Rootsi (47,5%), Soome (46,0%), Küpros (45,8%), Ühendkuningriik (45,8%), Leedu (45,4%), Prantsusmaa (43,4%), Belgia (42,6%), Taani (42,2%), Madalmaad (41,1%), Hispaania (40,6%), Eesti (40,3%)


Side Bar